2015-2019 dönemi Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • MTA Genel Müdürlüğü, kuruluş kanununda belirtilen görevleri kapsamında doğal kaynakların aranmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken; yer kabuğunun temel jeolojik özelliklerini araştırarak ülkemizdeki maden ve enerji kaynaklarının aranmasına, bulunmasına ve doğal afet risklerinin belirlenmesine temel oluşturan veriler elde etmekte ve bu verileri başta madencilik olmak üzere diğer sektörlerin kullanımına sunmaktadır.

  MTA, elde ettiği ve ürettiği verileri; sondaj karotları, haritalar, raporlar, süreli ve süresiz yayınlar halinde arşivlerinde, kütüphanesinde ve coğrafi bilgi sistemi ünitesinde bilgisayar ortamında biriktirerek ve yayınlayarak kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Bu bilgi ve veri üretimiyle Genel Müdürlüğümüz, ilgili sektörlere alt yapı hizmetini vererek, daha doğru ve güvenli bir yerleşim planlamasının yapılabilmesini, doğal kaynaklarımızın bulunabilmesi ve işletilebilmesi için daha etkili faaliyetlerin sürdürülebilmesine bilimsel destek sağlamaktadır. Ülkemiz hammadde ihtiyacının yerli kaynaklarımızdan karşılanması amacıyla MTA Genel Müdürlüğü arama-araştırma çalışmalarına özellikle son yıllarda havza bazında yönelmiş, böylece geçmişte birinci etap madencilik olarak adlandırılan mostra madenciliği ve aramacılığı yerine, bugün ikinci etap madencilik diyebileceğimiz, örtülü ve gömülü maden yataklarının aranmasına yönelik bilimsel ve teknik yöntemleri kullanan, aramada karşılaşılan riskleri azaltan bu kapsamda alt yapı bilgileri üreten bir kurum haline gelmiş olup, arama faaliyetlerini bu yönde yürütmektedir.

  Bu bağlamda, içinde bulunduğumuz yüzyılda MTA’nın ülkemizin jeolojik araştırma kurumu olarak yapılanmasının yanı sıra, giderek artan hammadde ihtiyacımızın yerli kaynaklardan sağlanması, bu amaçla da yer altı kaynaklarımızın aranıp bulunmasına yönelik çalışmalarını günümüz koşullarına uygun şartlarda ve ileri teknolojileri kullanarak yapılması gerektiği malumdur. Bu hedefe ek olarak MTA Genel Müdürlüğü yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleri yaparak ülkemizin ihtiyacı olan hammadde tedarik güvenliği ve çeşitliliğini sağlamayı, bu amaç doğrultusunda da gerekli düzenlemeleri yaparak yürütmeyi planlamaktadır. Son dönemde, MTA’nın yatırım bütçesinde önemli artışlar olup, buna bağlı olarak elde edilen imkanlar kapsamında arama ve araştırma faaliyetlerinde de önemi artışlar sağlanmıştır. Bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması için MTA’nın gelişmiş başka ülkelerin jeolojik surveyleri gibi yeniden yapılandırılması ve yer bilimleriyle ilgili AR-GE kurumu haline dönüştürülmesi en önemli hedefimizdir.

  Genel Müdürlüğümüzün ilk beş yılı tamamlanan stratejik planının devamı olan 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, “Stratejik Yönetim ve Planlama İlkeleri” kapsamında Genel Müdürlüğü’müzün üretkenliğini, verimliliğini ve etkinliğini arttıran, sürdürülebilir ve geliştirici rehberi olacaktır.

  2015-2019 Stratejik Planın gelecek beş yıllık döneme ışık tutması dileğiyle başta Stratejik Planlama Kurulu ve Planlama Ekibi ile Çalışma Grupları olmak üzere paydaşlarımıza teşekkür eder, uygulamada başarılar dilerim.

                                                                                           Yusuf Ziya COŞAR

                                                                                              Genel Müdür

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]