2015-2019 dönemi Yargıtay Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Sosyal yaşam sürekli bir değişim ve yenilenme içindedir. Toplumsal de- ğişim ve yenilenmenin doğru bir şekilde takip edilmemesi, insanların hukuki güvenliklerini sağlamakla görevli olan hukuk sisteminin işlevini zayıflatır ve toplumun gerilemesine, refah ve mutluluğunun azalmasına neden olur. Sorunlarımızı ancak ve ancak doğru bir vizyon, iyi bir planlama ve başarılı uygulamalarla çözebiliriz. Bu bakımdan “Yargıtay Stratejik Planı”, sadece Yargıtay için değil, devlet ve toplum hayatı bakımından da büyük önem taşımaktadır.

  Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gibi evrensel ilkelerin çağdaş standartlara uygun şekilde uygulanması ve ağır iş yükü başta olmak üzere yargının sorunlarının çözülmesi için hepimize önemli görevler düşmektedir. Adalet sisteminin daha iyi işlemesi ve adli kalitenin artırılması için alınması gereken mesafenin farkında olmalıyız. Adalet hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması yönünde etkili ve çözüm odaklı politikalar üretilmesi için adalet aktörlerinin ileti- şim ve işbirliği içinde olmasının bir zorunluluk olduğu göz önüne alınarak hazırlanan Stratejik Plan, yıllardan beri süregelen ve her platformda dile getirdiğimiz sorunların çözümünde pusulamız olacaktır.

  Yargı yetkisinin asıl sahibi Türk Milleti olup, bu yetki Türk Milleti adına doğ- rudan doğruya bağımsız mahkemelerce kullanıldığına (AY m.9) göre, sivil toplumun deneyimlerine ve gözlemelerine dayalı haklı beklentilerinin ve eleştirilerinin adalet aktörleri tarafından dikkate alınması gerekir. Türkiye’deki yargı faaliyetleri konusunda önyargısız bir ortam ve kamuda artan güven ve sahiplenme oluşturulması“Yargıtay’ın İletişim Stratejisi”nin temelidir. Bu anlayışın bir göstergesi olarak, Stratejik Planda di- ğer köklü yeniliklerinin yanı sıra Yargıtay kararlarının tamamının kamunun erişimine açılmasına ve ortalama yargılama süreleri hakkında davanın taraflarının bilgilendirilmesine büyük önem verilmiştir. Toplumun beklentileri ile örtüşen ve saydamlık ilkesinin bir gereği olan bu tür açılımların, bireylerin hukuki güvenlik ve barış içinde yaşamalarına önemli katkılar sağlayacağı ve yargıya olan güveni daha da artıracağı açıktır.

  Devlet ve toplum olarak sorunlarımızı çözebilmemiz için insan sevgisi ve hoşgö- rüye dayalı tarihsel mirasımız üzerinde demokratik değerleri yükseltmemiz ve uzlaşı kültürümüzü sivil toplumu da göz ardı etmeden geliştirmemiz gerekir. Bu felsefeyi esas alan bir yaklaşımla Stratejik Planın başarıyla uygulanmasını diler, hazırlık aşamalarında yoğun emeklerini esirgemeyen iç ve dış paydaşlarımız ile kurum çalışanlarına teşekkür ederim.

  İsmail Rüştü CİRİT

  Yargıtay Başkanı

 • A1- Yargıtay'ın saydamlığını arttırmak

  A2- Etik ilkeleri belirlemek

  A3- Fiziksel ve teknik alt yapıyı geliştirmek

  A4- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek

  A5- Yargıtay'a olan güveni arttırmak

 • H1.1- Kişisel verilerin korunması kaydıyla tüm Yargıtay kararlarına erişimin sağlanması.

  H1.2- Dosyaların öngörülen kanun yolu inceleme süreleri konusunda, tarafların bilgilendirilmesi. H1.3- Yargıtay’daki iş süreçleri gözden geçirilerek sürecin çağdaş adalet yönetimi gereklerine uygun olarak hızlandırılması için gerekli eğitim ve profesyonel destek alınması.

  H2.1- Personel Etik Komisyonunun oluşturulması.

  H2.2- Etik Danışma Kurulunun oluşturulması.

  H2.3- Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları için etik ilkelerin belirlenmesi.

  H2.4- Personel etik kurallarının belirlenmesi.

  H3.1- Yargıtay'ın ihtiyaçlarına uygun yeni bir binanın yapılması.

  H3.2- Hizmet aracı kapasitesinin arttırılması.

  H3.3- Bilişim alt yapısının geliştirilmesi.

  H3.4- Mevcut hizmet binalarının fiziksel alt yapı olanaklarının iyileştirilmesi.

  H4.1- Mevzuat alt yapısının yenilenmesi.

  H4.2- “Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ve Projeler Birimi” kurulması.

  H4.3- Yargıtay tetkik hâkimlerinin (raportör hâkimler) ve Cumhuriyet savcılarının statülerinin, yaptıkları işin önemi, niteliği ve uygulamadaki sorunlar da gözetilerek belirlenmesi için mevzuat çalışması yapılması.

  H4.4- Yargıtay tetkik hâkimleri (raportör hâkimler), Cumhuriyet savcıları ve adaylık eğitimi için Yargıtay'a gelen stajyer hâkim ve Cumhuriyet savcıların eğitimlerinin güçlendirilmesi.

  H4.5- Sempozyum düzenlenmesi, hakemli dergi çıkartılması ve diğer yayın faaliyetlerinde bulunulması.

  H4.6- Yargıtay'da görevli üye, tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Cumhuriyet savcılarının yurtiçi ve yurt dışında eğitim olanaklarının iyileştirilmesi.  

  H4.7- Mesleki inceleme ve çalışma ziyaretinde bulunmak amacıyla üye, tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Cumhuriyet savcılarının yurt dışında görevlendirilme olanaklarının iyileştirilmesi.

  H4.8- Yargıtay daire başkanları, üyeler, tetkik hâkimleri (raportör hâkimler), Cumhuriyet savcıları ve personelin mali, kültürel ve sosyal haklarının arttırılması.

  H4.9- Yargıtay’ın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için uluslararası projeler yapılması.

  H5.1- Yargıtay'ın iletişim stratejisinin belirlenmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]