2016-2020 dönemi Iğdır Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin en doğusunda üç ülkeye komşu olan Iğdır Üniversitesi büyüyen ve gelişen yapısıyla çağa uygun eğitim vermeye çalışan, ülkemizin güvencesi olan gençlerimizi geleceğe hazırlamayı ilke edinmektedir. Üniversitemiz, aynı zamanda, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı ile öğrencilerinin, idari ve akademik personelinin sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılanması için çaba sarf etmektedir. Bu stratejik plan, Üniversitemizin ulaşmayı arzuladığı seviyeye ve belirlenen hedeflere varmayı sağlayan geleceğinin planıdır. Üniversitemiz; Ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişmeyi hedefleyen, liderlik ruhuna sahip insan gücü yetiştirmeyi ilke edinen, çalışanlarının memnuniyet düzeyini artırarak, eğitim-öğretim ve araştırma - geliştirme hizmetleri ile bulunduğu bölgenin kalkınmasında öncü rolü üstlenen ve bölgenin sorularını çözümünde önemli katkı sunmayı hedeflemektedir.

  Üniversitemizin 2016-2020 Stratejik Planı, Iğdır Üniversitesinin hedeflenen misyon ve vizyonuna ulaşması yolunda önemli bir programıdır. 2008 yılında kurulan Üniversitemiz bugün 7 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 6 araştırma merkezi ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren, yukarıda belirtilen hedeflerini gerçekleştirme yönünde stratejisini belirlediği ikinci beş yıllık stratejik planı hazırlık çalışması sürecinde diğer yönetim süreçlerinde olduğu gibi katılma anlayışı ile yürütülmüş pek çok fazla çalışma ile tüm paydaşların görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir. Stratejik Planın çalışmalarında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve dış paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Bu stratejik planın başarıya ulaşması için başta üniversite personelimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın elbirliği ile katkı vereceğine inanıyorum. Saygılarımla;

  Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör

 • A1- Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak

  A2- Bilimsel Araştırma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

  A3- Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi

  A4- Toplumsal Hizmetin ve Topluma Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi

 • H1.1 Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı deneyimleri kazanmasının sağlanması

  H1.2 Öğrencilerin öncelikli olarak Üniversitemizi tercih etmelerinin sağlanması

  H1.3 Çağdaş donanımlı derslik laboratuvar atölye sağlık merkezi ve kültür merkezleri yapmak, Üniversiteye ait kampüslerde fiziki altyapısının geliştirilmesi

  H1.4 Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek

  H1.5 Akademisyenlerin ve öğrencilerin yabancıl dil seviyelerinin gelişimlerine katkı sağlamak

  H1.6 İnternet altyapısını ve bilgisayar donanımlarını arttırmak

  H1.7 Daha fazla yabancı öğrencinin gelmesi

  H2.1 Bilimsel faaliyetlere yapılan (yayın, toplantı, konferans, proje vb.) desteklerin arttırılması

  H2.2 Araştırma altyapısının geliştirilmesi

  H2.3 Kurumsal, ulusal ve uluslar arası proje ve yayın sayısının arttırılması

  H2.4 Üniversitemizin kütüphane ve bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlarını geliştirmek

  H3.1 Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık spor, kültürel) iyileştirilmesi

  H3.2 Mezunlarla iletişimi saha güçlü ve etkin hale getirmek Hedef 3.3 İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması

  H4.1 Paydaşlarla olan işbirliğin arttırılması, sivil toplum kurumlarının üniversitemize desteğini arttırmak ve üniversiteyi sahiplenmelerini sağlamak

  H4.2 Üniversitemizin bilinirliğini ve marka değerini arttırmak

  H4.3 Iğdır’ın sahip olduğu tarihsel sanatsal ve kültürel değerlerin belgelendirilmesi ve üniversitenin tanıtımında daha etkin kullanılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]