2016-2020 dönemi Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin istikrarlı yüksek büyümesinin sürükleyici gücü olan KOBİ’lerimiz ile kurdukları yeni işletmeler yoluyla ekonominin canlı kalmasını sağlayan Girişimcilerimizin hamisi olan KOSGEB, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan yeni Stratejik Planını hazırlamış bulunmaktadır.
  Çeyrek asrı aşkın tecrübesi ile sahada KOBİ’lerimize devletin sıcak yüzünü gösteren ve 3. stratejik planını uygulamaya alacak olan İdare Başkanlığımız, artık bu alanda öncü bir idare konumuna gelmiş ve stratejik yönetim anlayışını kurum kültürü olarak benimsemiştir. Bu kapsamda katılımcı bir anlayışla, her kademeden kurum çalışanının ve paydaşlarımızın katkılarının alınması suretiyle hazırlanan bu plan ile önümüzdeki beş yıllık dönem için KOSGEB’in yol haritası belirlenmiştir.
  Yeni plan döneminde de ülkemizin KOBİ’leri desteklemek üzere özel kanunu olan tek kuruluşu olarak, benimsediğimiz kaliteli hizmet sunumu çerçevesinde, KOBİ ve girişimcilerimizin daha etkin ve verimli faaliyet göstermelerini amaçlamaktayız. Reel ekonominin can damarı olan KOBİ’lerimizin küresel pazarda rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşebilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Plan dönemi boyunca KOSGEB, kaynaklarını bütçe olanakları çerçevesinde, ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere girişimcilerimiz ile işletmelerimize kullandırmaya devam edecektir.
  Önümüzdeki beş yıllık dönemine yön verecek şekilde hazırlanan 2016 - 2020 KOSGEB Stratejik Planı’nın ülkemize hayırlı olmasını diler, planın hazırlanmasında emeği geçen merkez ve taşra teşkilatından tüm çalışma arkadaşlarıma ve süreç boyunca bizlerden görüşlerini esirgemeyen değerli paydaşlarımıza teşekkür ederim.
  Recep BİÇER
  KOSGEB Başkanı

 • A1- KOBİ'lerin üretim ve yönetim becerilerini, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün/hizmet üretme kapasitelerini geliştirmek ve küresel pazarda rekabet güçlerini artırmak.

  A2- Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, girişimciliği geliştirmek ve girişimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.

  A3- Kurumsal yapı ve algıyı güçlendirerek nitelikli hizmet sunma kapasitesini arttırmak.

 • H1.1- Ar-Ge/Yenilikçilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Ekonomik Değere Dönüştürülmesi Sağlanacaktır.

  H1.2- Finansmana erişim kolaylaştırılacaktır.

  H1.3- KOBİ’lerin üretim ve yönetim becerilerini, işbirliği yapma kültürlerini geliştirerek ekonomideki payları ile verimlilik düzeylerinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

  H1.4- KOBİ’lerin dış pazarlara erişim imkân ve kabiliyetleri geliştirilerek uluslararasılaşmaları sağlanacaktır.

  H1.5- Ulusal politika dokümanlarında önceliklendirilen konulara yönelik destekler geliştirilecektir.

  H2.1- Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

  H2.2- Hayatta kalma şansı yüksek, büyüme ve istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan yeni girişimler desteklenecektir.

  H2.3- Özel hedef grupları desteklenecektir.

  H2.4- Girişimcileri destekleyecek mekanizmaların geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H3.1- KOSGEB’in etkin tanıtımı yapılarak ulusal ve uluslararası imajı güçlendirilecektir.

  H3.2- İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır.

  H3.3- Teknik ve fiziki altyapı güçlendirilecektir.

  H3.4- Etkin bir insan kaynağı yönetimi sağlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]