2016-2020 dönemi Mesleki Yeterlilik Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ülkemizde ulusal yeterlilik sisteminin etkinleştirilmesi bağlamında bakanlıklar, kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile diyalog içerisinde faaliyetlerini şekillendirecek politikalar geliştirmektedir.

  Kurumun; eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinde, bireylerin iş piyasasında geçerli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmasında, mesleki eğitim müfredatına girdi sağlanmasında ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri aracılığıyla bireylerin kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerin uluslararası alanda tanınmasına yönelik önemli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin yerine getirilmesi için öncelikle ulusal meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanması, kalite güvencesi sağlanmış ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

  10 uncu Kalkınma Planının Temel ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Programında Mesleki Yeterliliklerin Artırılması Bileşeninde bileşen sorumluluğunu üstlenen MYK, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çalışma hayatında çok önemli görevleri de üstlenmiştir. Bu kapsamda, ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiş, çalışanların bu kapsamdaki sınav ve belgelendirme masraflarının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapılmış ve ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin MYK tarafından yayımlanan ulusal meslek standartlarına göre verilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

  Bu sorumluluk ve görev bilinciyle paydaşlarıyla birlikte ulusal yeterlilik sisteminin güçlendirilmesine yönelik nitelikli çalışmalar yürüten Mesleki Yeterlilik Kurumunun önümüzdeki beş yıllık amaç ve hedeflerini ortaya koyan 2016-2020 Dönemi Stratejik Planı’nın hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim.

                           Süleyman SOYLU

                          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 • A1- Ulusal yeterlilik sistemini etkinleştirmek.

  A2- İnsan kaynaklarını ve bilişim altyapısını güçlendirmek.

 • H1.1- Ulusal meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması.

  H1.2- Ulusal yeterliliklere dayalı, kaliteg üvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme sisteminin yaygınlaştırılması.

  H1.3- Ulusal yeterliliklere dayalı eğitim veren eğitim kurumlarının akreditasyonunun sağlanması.

  H1.4- Ulusal yeterlilik sisteminin uluslararası fonlar aracılığıyla desteklenmesi.

  H1.5- Kalite güvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme sistemine sahip belgelendirme kuruluşlarının denetimi ve izlenmesi.

  H1.6- Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin uygulanması, yönetilmesi ve güncelliğinin sağlanması.

  H2.1- İnsan kaynaklarının geliştirilmesi.

  H2.2- Bilişim altyapısının güçlendirilmesi.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]