2016-2020 dönemi Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüzde, stratejik planlama ve stratejik yönetim, yasal bir zorunluluk olmaktan çok, çağdaş yönetim tarzının, stratejik öncelikleri belirgin hale getirmenin ve bu öncellikleri hayata uygulamanın en önemli araçlarından birisi olmuştur.

  Kamu kurum ve kuruluşlarında, yasa gereği, beş yıl olarak hazırlanan stratejik planlar, başarılı, çağdaş, yenilenen, değişime ayak uyduran, katılımcı, yönetim anlayışına sahip özel kurum ve kuruluşlarda üç yıllık, hatta iki yıllık sürelerle ve daha esnek modellerle hazırlanmaktadır. Bu anlayışla, Üniversitemizin 2016-2020 Dönemi Stratejik Planı hazırlanırken, misyon ve vizyonun kısa ve anlaşılır olmasına, amaçların ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir ve maliyetlendirilebilir olmasına dikkat edilmiştir.
  Dünyada ve ülkemizde oluşan değişimleri ve yenilikleri yakından takip ederek, hedeflerimizi pekiştirmeyi, aksayan yönleriyle yüzleşip çözümler üreten bir anlayışla hazırlanan stratejik plan, üniversitemizin geleceği için uzun vadeli beklentilerimizin bir profilini içermektedir. Stratejik plan gereklidir, ancak uygulanabilir ve gerçekçi olmalıdır. Bu nedenle, yapılabilirlik ve uygulanabilirlik ana yaklaşımımızdır.

  Yüzde yüz İngilizce eğitim, her bölüme yeterli sayıda öğrenci kontenjanları, öğrenci merkezli eğitim, her 5-10 öğrenciye bir danışman, her türlü kaynağa kolayca ulaşılabilen basılı ve elektronik kütüphanecilik, öğrenci projelerinin desteklenmesi, yurt dışı ve sanayi deneyimli akademisyen kadrosu, akredite araştırma laboratuvarları, uluslararası gelişmiş üniversitelerle ortak diploma, öğrenci ile yakından ilgilenen ortam ve yaşam için öğrenmeliyiz anlayışını kapsayan modelle gelişiyoruz.

  Uygulamalı eğitim, öğrencilerimize sağlanan burs olanaklarını artırma, her bölüme en az bir yabancı uyruklu öğretim üyesinin istihdamını sağlama, hazırlık eğitimi verilen Yabancı Diller Yüksekokulunda yarıya yakın yabancı uyruklu okutman sayısını daha da artırma ve hazırlık eğitim düzeyini iyileştirme, gerçek sanayi ve sektör işbirliği, yapılan yayınların üretime ve uygulamaya dönük olmasını sağlama üniversitemizin ana hedefleridir. En büyük hedefimiz “İş Garantili” üniversite olmaktır.

  Ayrıca insan odaklı, sürdürülebilir, yeşil ve çevreci bir kampüs olma temel hedefimizdir. Örnek, başarılı, yaşam uygulamalarını içeren bir kampüs amaçlıyoruz. Kampüste bisiklet ve yaya yolları, motorlu araçların kampüs içindeki belirli parklarda kalması, üniversite birimlerinin önüne ve çevresine gelmemesini planlıyoruz. Kampüsün master planı yapılmış olup, üniversite binaları modüler yapıda gelişmektedir.

  Geleceğe yönelik yol haritamız olan stratejik planın hazırlanmasında katılımcılığı esas aldık; planın üniversite yönetimi ve çalışanları tarafından benimsenmesini ve paydaşlarımızın görüşleri doğrultusunda hazırlanmasını amaçladık. Planın, üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayacağına inancımız tamdır.

  Üniversitemizin başarısını yükseltmemiz; Adana BTÜ stratejik plan 2016-2020 hedeflerine ulaşmamız, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, paydaşlarımızın, sektör temsilcilerinin ve tüm Adana BTÜ dostlarının desteği ve katılımı ile mümkün olacaktır.

  Stratejik planın hazırlanmasında büyük emeği geçen, başta stratejik planlama ekibi olmak üzere, yürütülen çalışmalara katkı sağlayan ve fikirleriyle rehberlik eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Planın Üniversitemize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

  En iyi dileklerimle ve saygılarımla.

                                                                                                     Prof. Dr. Adem ERSOY
                                                                                                                 Rektör

 • A1- Öğrencilerimize, kaliteli ve donanımlı eğitim verilerek piyasa koşullarına uyum sağlayacak, ulusal ve uluslararası rekabet edecek mezunlar yetiştirmek

  A2- Uluslararası düzeyde araştırmalar yapan ve bilime katkıda bulunan uluslararası bir üniversite olmak

  A3- Öğrencilerimize sunulan sağlık, sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinin arttırılması ve geliştirilmesi

  A4- İnsan odaklı, yeşil ve çevreci bir kampüsün oluşturulması, Üniversite binalarının master planına uygun ve modüler yapıda yapılması

  A5- Bölgesinde öncü, araştırmacı ve yenilikçi bilim ve teknoloji altyapısının oluşturulması

 • H1.1- Uygulamaya dayalı, etkin bir lisans programı ile yetkin mezunlar yetiştirmek

  H1.2- Lisansüstü programlar açarak, bu programlarda yürütülen çalışmalarla küresel düzeyde sorunlara çözümler geliştirmek

  H2.1- Üniversitenin bilimsel literatüre olan katkısını arttırmak

  H3.1- Öğrencilerin mesleki eğitiminin yanı sıra, beslenme, sağlık, spor, sosyal ve kültürel alanlarda da gelişmelerini sağlayacak koşulları oluşturmak

  H4.1- Üniversitenin kaliteli bir eğitim-öğretim verebilmesi için gerekli fiziki altyapının sağlanması

  H4.2- Öğrencilerin ve çalışanlarının sosyal, kültürel ve sportif alandaki ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve gelişimlerinin sürekli sağlanabilmesi için gerekli fiziki altyapının sağlanması

  H5.1- Üniversitenin uluslararası düzeyde teknolojik araştırmalar gerçekleştirebilmesi için gerekli altyapının oluşturulması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]