2009-2013 dönemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında doğal bir köprü konumunda bulunan ülkemiz, 8.333 km kıyı şeridine ve Karadeniz ülkelerinin dünyayla bağlantısını sağlayan suyoluna sahip oluşuna bağlı olarak önemli bir stratejik üstünlüğe sahiptir.

  Güvenli, çevre dostu ve düşük maliyetli olması nedeni ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uluslararası ticaretin % 87 gibi çok büyük bir bölümü denizyolu ile gerçekleştirilmekte, bu da sektörün önemini gözler önüne sermektedir.

  Denizyolu taşımacılığına olan istikrarlı talep, denizcilik sektörünü oluşturan, gemi inşa sanayii, gemi sahipliği ve işletmeciliği, limancılık ve lojistik hizmetleri gibi birçok alanda yoğun rekabet yaşanmasına neden olmakta, bu durum, denizcilik faaliyetlerinin, standartları uluslararası kural ve teknolojik gelişmelere doğrudan bağlı dinamik bir yapıyı gerektirmesinin de doğal bir sonucu olarak, denizde emniyetli seyir konusunda bayrak devleti ve liman devleti uygulamaları gibi bir takım faaliyetleri zorunlu kılmaktadır.

  Denizyolu taşımacılığından, gerektiği şekilde faydalanmanın yolu, konusuna hakim, bilgi birikimi yerinde personel istihdamından geçmektedir. Nitelikli personel tarafından yapılan gemi denetimleri, gemilerin standartlarını yükselterek, gemilerimizin uluslararası taşımacılıktan alacağı payı arttırmakta, olası kazaları önlemekte ve deniz çevresinin korunmasına katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede, insana yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunun bilinci ile Denizcilik Müsteşarlığı’nda, 2002 yılı itibariyle denizcilik eğitimi almış personelin toplam personel içindeki payı % 6,5 iken bugün bu oran % 24,8’e yükseltilmiştir.

  Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli hayata geçirmek amacıyla belirlediğimiz denizcilik politikaları ile kısa zamanda önemli atılımlar ve gelişmeler yaşanmış olması, gelecek için umut vericidir.

  Yıllardır, bayrağımız altındaki gemilerin, Paris Liman Devleti Mutabakat Zaptında (Paris MoU) belirlenen kriterleri karşılayamaması nedeniyle, ülkemizin “Kara Liste”de yer alması söz konusuyken, bugün, Denizcilik nosyonu almış personel istihdamı ve buna bağlı olarak yapılan denetimler sonucu, ülkemiz “Gri Liste”ye yükselme başarısını göstermiştir. Hedef “Beyaz Liste”ye girmektir.

  Boğazlarımızda, 2003 yılından beri Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) verilmektedir. 2008 yılında ilâve GTH projesinin tamamlanmasıyla Ege Denizi’nde, Çanakkale Boğazı girişinden İstanbul Boğazı’nın Karadeniz çıkışına kadar deniz trafiği kesintisiz olarak GTH sistemi kapsamına alınmıştır. Bu, boğazlarımızdan geçen gemilerin kesintisiz izlenebilmesi ve buna bağlı olarak boğazlarımızın güvenliğinin ülkemizce eş zamanlı olarak takibi anlamına gelmektedir.

  Buna ek olarak kıyılarımızda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak, arama ve kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmak, deniz kazalarını önlemek ve deniz kazalarına acil müdahale imkânını oluşturmak, yasadışı göçün ve balıkçı gemilerinin yabancı kara sularında yaptıkları ihlallerin ve avlanmaların önüne geçmek için, kapsadığı alan içerisindeki vericileri takılı tüm gemi ve deniz araçlarını anlık izleme ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri elde etme imkânı veren AIS (OTS - Otomatik Tanımlama Sistemi) kurulmuştur.

  Bütün bunlar göstermektedir ki, denizlerimiz kontrolümüz altındadır ve artık daha emniyetlidir.

  Diğer taraftan kabotaj hattında çalışan gemilere verilen ÖTV’si sıfırlanmış yakıt uygulaması ile denizcilik sektörü desteklenmiştir. Verilen desteğin kısa sürede olumlu sonuçları görülmüş; 2008 yılında kabotaj taşımacılığında 39,056 milyon ton yük elleçlenmiş, 150 milyon yolcu ve 8 milyon 200 bin araç taşınmıştır. 2002 yılına göre yük elleçlemede % 36, yolcu/mil değerinde % 50, araç/mil değerinde de % 115 artış gerçekleşmiştir. 2003 yılında liman tarifelerinde indirime gidilmiş ve bunun sonucu olarak özellikle kruvaziyer gemileri ile gelen yolcu sayısında son beş yılda 4 kattan fazla artış gerçekleşmiştir.

  Ülkemiz artık gemi inşa sanayiinde de söz sahibi konuma gelmiştir. Son yıllarda dünya gemi inşa sanayiinde yaşanan hızlı büyüme ve talep artışı, ülkemiz tarafından çok iyi değerlendirilmiştir. 2002 yılında ülkemizde 37 adet tersane mevcutken, bugün tersanelerimizin sayısı 92’ye ulaşmıştır. Ayrıca proje aşamasında olanlar hariç 66 adet yeni tersanenin yatırım çalışmaları devam etmektedir. Bunlar da tamamlandığında toplam tersane sayımız 158’e çıkacaktır. Ayrıca mevcut kapasite 2002 yılında 550.000 DWT iken 2008 yılında bu rakam 3,05 milyon DWT’ye ulaşmıştır. Ülkemiz, 2002 yılında dünya gemi sipariş sıralamasında 23 üncü sırada yer alırken 2008 yılında adet bazında ilk 5, DWT bazında ise ilk 9 içinde yer almıştır. Ülkemiz, orta ve küçük tonajda ürün tanker ve kimyasal tanker inşasında önemli bir üs haline gelmiştir. Gemi inşa sektöründe 2002’de 488 Milyon ABD doları ihracat yapılırken 2008’de bu rakam 2,5 Milyar ABD dolarına yükselmiştir.

  Bütün bu olumlu gelişmelerin verdiği umutla;

  •  Ülkemizin deniz ulaşımındaki ve ticaretindeki payının arttırılması,
  •  Kruvaziyer taşımacılığının geliştirilmesi,
  •  Yat turizminin geliştirilmesi ve yat limanı sayılarının arttırılması,
  •  Türk tersaneciliğinin geliştirilmesi,
  •  Denizlerimizde ve Boğazlarımızda emniyet ve güvenliğin arttırılması,
  •  Denizcilik sektörünün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması,

  ve nihayet Türk denizciliğinin uluslararası camiada hak ettiği yeri alabilmesi amacıyla, yola devam diyor, hedeflerimize ulaşmamızda yol haritası niteliği taşıyan Denizcilik Müsteşarlığı Stratejik Plânı’nın hayırlı olmasını diliyorum.

   

  Binali YILDIRIM

  Ulaştırma Bakanı

 • A1- Denizde can, mal, çevre emniyeti ve güvenliğini arttıracak sistemler geliştirmek ve önlemler almak

   

  A2- Türk deniz ticareti filosunu güçlendirmek, deniz yolu ile yapılan taşımacılığı geliştirmek ve Türk bayraklı gemilerin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak

   

  A3- Gemi inşa gemi bakım onarım, gemi söküm, tekne imal ile çekek, yerleri alt sektörlerini geliştirici ve gemi yan sanayiinde dışa bağımlılığı azaltıcı tedbirler almak

   

  A4- Kıyıların ve kıyı tesislerinin etkin kullanımını sağlamak, liman emniyetini arttırıcı önlemleri almak ve güçlü bir liman otoritesi oluşturmak

   

  A5- Toplumda deniz sevgisini yerleştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak

   

  A6- Kurumsal etkinliği artırmak

   

  A7- Uluslararası denizcilik alanında etkinliği artırıcı önlemler almak

 • H1.1- Balast suları ile taşınan zararlı sucul organizmaların kontrolü ve yönetimi plânını 2013 yılına kadar uygulamaya geçirmek

   

  H1.2- Kaza sonucu meydana gelen deniz kirliliğine karşı acil müdahale sistemini oluşturmak

   

  H1.3- Denizlerimizde ve kıyılarımızda, deniz çevresinin izlenmesi ve kirliliğin önlenmesine yönelik, gerekli karar destek ve bilgi yönetim sistemine dâhil olmak

   

  H1.4- Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik uluslararası sözleşmelere taraf olmak

   

  H1.5- Türk gemiadamları eğitim ve belgelendirme sistemini geliştirmek ve IMO nezdinde Türkiye’nin beyaz listedeki yerini korumak

   

  H1.6- Komşu ve diğer çevre ülkeler ile deniz emniyeti ve güvenliğini arttırıcı faaliyetler konusunda işbirliği yapmak

   

  H1.7- Türk Boğazlarında ve diğer deniz yetki alanlarımızda deniz trafiğine ilişkin tanımlanmış deniz resmini oluşturmak ve izlemek

   

  H1.8- Arama kurtarma faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak

   

  H1.9- Türk bayraklı gemilerin "bayrak devleti" denetim ve belgelendirme işlemlerini etkinliğini ve etkililiğini sağlamak, Paris MoU istatistik verilerine göre belirlenen beyaz listeye 2012 yılına kadar geçmek

   

  H1.10- Limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemilere uygulanacak denetim faaliyetlerinin etkinliğini ve etkililiğini sağlamak.

   

  H2.1- Halen 16,8 milyon DWT olan Türk sahipli gemilerin, 2013 yılına kadar 20 milyon DWT kapasiteye ulaşmasını ve filonun içerisindeki Türk Bayraklı gemi kapasitesinin arttırılmasını sağlayıcı tedbirleri almak

   

  H2.2- Limanlarımızda elleçlenecek yük miktarının; 90 milyon tonunun ihracat, 180 milyon tonunun ithalat ve 30 milyon tonunun da transit olmak üzere 2012 yılı sonunda, toplamda 300 milyon tona ulaşacağı göz önüne alınarak deniz ticaretinde gerekli iyileştirmeleri yapmak

   

  H2.3- Denizyolu ile taşınan; ithal, ihraç ve transit yüklerin Türk Bayraklı gemilerle taşınmasını arttırmaya yönelik tedbirler almak

   

  H2.4- Dâhilî yük ve yolcu taşımacılığında denizyolu taşımacılığı payını arttırıcı tedbirler almak

   

  H2.5- Ro-Ro gemileri ile yapılan TIR taşımacılığında 2013 yılına kadar 450.000 adete, araba taşıyıcı gemilerle (Car Carrier) yapılan araba ve araç taşımacılığında ise, 1.850.000 adete ulaşılmasını sağlamak

   

  H2.6- Yeni inşa edilen ve ithal edilecek kosterlerle filonun yaş ortalamasını 15’in altına çekmek

   

  H3.1- 2007 yılında tersanelerimizde yaklaşık 700.000 DWT olan gemi teslimini, 2013 yılı sonuna kadar 3.000.000 DWT’nin üzerine çıkartarak, gemi inşa sanayiinde dünya dördüncüsü olmayı sağlayıcı tedbirler almak

   

  H3.2- Gemi inşa sanayiince gemi inşa, gemi bakım- onarım, yat - gezi teknesi üretimi ve onarımında kullanılan makine, teçhizat, demirbaş, yedek parça vb. malzemelerin sertifikalandırılmış üretiminin yapılması teşvik edilerek, ülke genelinde yeni ürün imalâtı, yeni iş ve işyerleri oluşturulmasını sağlayıcı tedbirler almak

   

  H3.3- Türkiye Tersaneler Master Plânı sonucunda önerilen tekne imal alanlarının 2013 yılına kadar tahsise uygun hale getirilmesi için imar plân çalışmalarını tamamlayarak/tamamlatarak mega-yat sektöründe ülkemizin dünyada ikinci olmasını sağlayıcı tedbirler almak

   

  H3.4- Akdeniz bölgesindeki yatların çekek yeri ihtiyacını 2013 yılı sonuna kadar karşılamak

   

  H3.5- Tersane ve yat inşa alanlarının ara eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için gerekli tedbirleri almak

   

  H3.6- Gemi inşa, tersaneler ve gemi söküm alanında mevzuatı güncellemek ve ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlamak

   

  H3.7- Gemi inşa sanayiine yönelik istatistikî bilgi alt yapı çalışmalarını tamamlayarak güncel bir veri tabanı oluşturmak

   

  H4.1- Limanlarımızın işletme izni belgelendirme işlemlerini 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak

   

  H4.2- Kıyı Tesisleri Envanteri Bilgi Sistemini 2010 yılına kadar oluşturmak

   

  H4.3- 2011 yılına kadar IMO FAL Sözleşmesine taraf olmak

   

  H4.4- 2013 yılına kadar liman yönetim sistemi modelini belirlemek

   

  H4.5- Liman mevzuatını 2013 yılına kadar güncellemek

   

  H5.1- Deniz sevgisini geliştirmek

   

  H6.1- Müsteşarlık insan kaynaklarını nitelik ve nicelik açısından güçlendirmek

   

  H6.2- Eğitimin amacına ulaşmasında etkin ve verimliliğini arttırma konusunda uzman eğitici kadronun oluşturulması

   

  H6.3- Bilginin etkin ve verimli kullanımına yönelik altyapı ve sistemleri güçlendirmek

   

  H6.4- Müsteşarlık insan kaynaklarının kullanımında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi yolu ile verimliliğin ve etkinliğin arttırılarak iş gücünde performansı yükseltmek

   

  H6.5- Kurumsal kimliği geliştirmek

   

  H6.6- Kalite Yönetim Sistemini tüm teşkilata yaymak ve belgelerinin sürekliliğini sağlamak

   

  H7.1- Uluslararası denizcilik örgütlerinde ülkemizin etkinliğini arttırmak

   

  H7.2- Üye olmadığımız uluslararası denizcilik kuruluşlarına üye olmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]