2015-2019 dönemi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • A1- Bitkisel üretimde verim, çeşitlilik ve kaliteyi artırmak

  A2- Hayvansal üretimi geliştirmek

  A3- İnsan kaynaklarında, nitelik ve verimliliği artırmak

  A4- AR-GE faaliyetlerinde etkinliği artırmak

  A5- Yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürmek

 • H1.1- Sulu tarım arazileri artırılacak, mevcut yüzey sulama alanları modern basınçlı sulama sistemlerine dönüştürülecektir.

  H1.2- Tohum hazırlama tesislerinde kapasite artışı yapılacak ve mevcut tesislerin modernizasyonu sağlanacaktır.

  H1.3- Üretimi yapılacak mahsullerin daha uygun koşullarda muhafazası için modern tesisler kurulacaktır.

  H1.4- İlave alınacak traktör, makine ve ekipmanlarla sürdürülen faaliyetlerde etkinlik artırılacaktır.

  H1.5- Doğrudan ekim metodu uygulanan tarımsal alanlar artırılacaktır.

  H1.6- Sertifikalı hububat tohumu üretimi her yıl kademeli olarak artırılacaktır.

  H1.7- Yem bitkileri tohumluk üretimi artırılacaktır.

  H1.8- Özel sektör firmalarıyla işbirliği içerisinde sertifikalı tohum ve diğer bitkisel üretim alanları artırılacaktır.

  H.1.9- Tohumluk Sertifikasyon Laboratuvarı kurulacaktır.

  H1.10- Bitkisel üretimde; hububat, dane mısır, ayçiçeği ve kırmızı mercimek üretimleri artırılacaktır.

  H2.1- Sığırcılık ihtisas alanı olarak belirlenmiş 12 işletmede damızlık kapasitesi artırılacaktır.

  H2.2- Koyunculuk ihtisas alanı olarak belirlenmiş 9 işletmede damızlık kapasitesi artırılacaktır.

  H2.3- Kazımkarabekir İşletmesinde DAP Bölgesi Koyunculuğunu Geliştirme Projesi uygulamaya konulacaktır.

  H2.4- Sürdürülen Döl kontrol projesi kapsamında 2016 yılından itibaren sperma satışına başlanacaktır.

  H2.5- Safkan Arap atı genetik özellikleri geliştirilecek ve tanıtımı yaygınlaştırılacaktır.

  H2.6- TİGEM'in elinde bulunan Ankara tiftik keçisi, Kangal ve Akbaş çoban köpeği ve Asya ceylanı gen kaynakları korunarak devamlılığı sağlanacaktır.

  H3.1- Personele mesleki, iş güvenliği, iş sağlığı, yabancı dil, etik değerler ve kurum kültürünün artırılması konularında hizmet içi eğitim verilecektir.

  H3.2- Personelin motivasyonunu arttırmak amacıyla birimlerin fiziki koşulları iyileştirilecektir.

  H4.1- Genel Müdürlük Merkez ile Ceylanpınar ve Gözlü İşletmelerinde oluşturulan AR-GE birimleri faaliyete geçirilecektir.

  H4.2- Her yıl en az 2 adet hububat, yem bitkileri ve diğer ürünlere ait çeşitler üretim izni denemelerine alınacaktır.

  H4.3- Bitkisel üretim çeşit, verim ve adaptasyon denemeleri her yıl ülkemizin tüm coğrafi bölgelerini temsil edecek şekilde kurulacaktır.

  H4.4- Araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde yeni hayvan ırklarının elde edilmesi konusunda en az bir proje yürütülecektir.

  H4.5- 3 adet TÜBİTAK araştırma projesi ortak yürütülecektir.

  H4.6- Ceylanpınar İşletmesinde TÜBİTAK ile sağlanan işbirliği çerçevesinde uygulamaya konulan “Milli Güneş Enerjisi Santrali Projesi” kapsamında çalışmalar sürdürülecektir.

  H5.1- TİGEM’in Yeniden Yapılanma Raporu kapsamında Yüksek Planlama Kurulu kararları çerçevesinde uzun süreli kiraya verilmesi planlanan, iki işletme uzun süreli, Kazım Karabekir İşletmesinin de 75.000 dekar arazisi iştirak modeli ile kiraya verilecektir.

  H5.2- Organizasyon yapısı revize edilecektir.

  H5.3- Yönetim Bilgi Sistemi oluşturulacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]