2015-2019 dönemi Gençlik ve Spor Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye, 2023 vizyonu doğrultusunda ortaya konulan hedeflere ulaşmak için büyük bir ilerleme göstermiştir.
  Ekonomik olarak dünyanın en büyük ülkeleri arasında sayılmamızın yanı sıra bölgemizdeki lider rolümüz de tüm dünya tarafından takdir edilmektedir. Bu yükselişin devam edebilmesi için sahip olduğumuz en büyük hazine bugünün dinamosu, yarınının ise güvencesi gençlerimizdir. Ülkemiz, bu hazineye diğer ülkelere kıyasla fazlasıyla sahiptir.
  Bir taraftan gençlerimizin aile içinde, yaşadıkları çevrede, okullarda ve sosyal hayatta; düşünen, sorgulayan, etkin ve bilinçli birer birey olmaları için çalışmalar yürütülmekte iken diğer taraftan bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplum yetiştirilmesinin temel unsurlarından biri olan sporun geniş kitlelerce yapılması teşvik edilmektedir.
  Bu misyon doğrultusunda; düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, karar alma süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesi amaçlanmaktadır.
  Sporumuzun güçlü bir biçimde geleceğe hazırlanması açısından önemli bir yeri olan Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2015-2019 yılları arasında uygulanacak faaliyetleri kapsayan Stratejik Plan’da ülkemizin bu alandaki hedefleri ve bu hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli araçlar detaylı olarak analiz edilmiş ve planlanmıştır.
  Planın hazırlanmasında emeği geçen tüm personeli kutlar, planın etkili bir şekilde uygulanmasını ve ülkemiz sporunun gelişimine katkıda bulunmasını temenni ederim.

                                                                                           Akif Çağatay KILIÇ

                                                                                        Gençlik ve Spor Bakanı

 • A1- Kurumsal Kapasiteyi Geliștirmek

  A2- Sportif Katılımı Artırmak

  A3- Sportif Bașarıyı Artırmak

  A4- Uluslararası standartlara uygun tesis yapımı ve ișletilmesi anlayıșını geliștirmek

 • H1.1- Personelin niteliğini artırmak, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliștirmek

  H2.1- Her kademedeki öğrencilerin spor yapmasını sağlamak

  H2.2- Engellilerin spor yapabilmesine yönelik imkanları artırmak

  H2.3- Spor bilinci ve alıșkanlığını geliștirmek

  H2.4- Spor kulüplerinin yapısını güçlendirmek

  H3.1- Yetenekli sporcuları tespit etmek ve spora yönlendirilmelerini sağlamak

  H3.2- Bașarılı sporculara sağlanan imkanları artırmak

  H4.1- Spor tesislerinin uygun yerlere yapılmasını sağlamak

  H4.2- Spor tesislerinin etkin ve verimli bir șekilde ișletilmesini sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]