2017-2021 dönemi Türk Patent ve Marka Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye; bilgi üretimi, teknoloji geliştirme, bilgiyi ticarileştirme, küresel markalar oluşturma gibi konulara, her geçen gün daha fazla yoğunlaşıyor. Bu nedenle, önümüzdeki dönemin en kritik konularının başında sınai mülkiyet hakları geliyor. Zira işletmeler için fikri sermayenin, fiziki varlığın çok daha ötesinde bir anlam taşıdığı bir ekonomik ortamda yaşıyoruz. Yine küresel ekonominin seyrini, sınai mülkiyet haklarındaki gelişmelere bakarak anlayabiliyoruz.
  Ülkemizde patent, marka ve tasarım başvurularını artırmaya büyük önem veriyoruz. Başvurulardaki artış hızı açısından en başarılı ülkelerden biriyiz. Dünyada, patent başvurularında 15’inci, marka başvurularında 6’ncı ve tasarım başvurularında ise 4’üncü sırada yer alıyoruz.
  Sınai mülkiyet başvurularında yakalanan bu artış hızını korumaya çok önem veriyoruz. Ancak bunun yanında, başvuruların niteliğini yükseltmek, tescil edilen başvuruların ticarileşme oranını artırmak, üretilen sınai mülkiyetleri sanayiye hızla aktarmak ve böylece, daha fazla ekonomik ve sosyal fayda üretmek gerektiğini de çok iyi biliyoruz.
  Sınai mülkiyet haklarının tesisinden sorumlu kuruluş olarak Türk Patent Enstitüsü’nün bu açıdan önemli bir misyonu ve sorumluluğu bulunuyor.
  Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan ve 2017-2021 yıllarını kapsayan Türk Patent Enstitüsü Stratejik Planı’nın vizyonu “Türkiye’nin fikri sermayesinin ve yenilik kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayan, sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası politikalara yön veren bir kurum olmak” şeklinde belirlenmiştir.
  Bu vesileyle, Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, Planın başarıyla uygulanarak ülkemizin gelişimine katkı sunmasını temenni ederim.
  Dr. Faruk ÖZLÜ

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 • A.1. Sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetleri kaliteli, etkin ve hızlı bir biçimde yürütmek.

  A.2. Sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırmak.

  A.3. Sınai mülkiyetin ekonomik faydaya dönüşmesine katkı sağlamak.

  A.4. Sınai mülkiyet konusunda ülkemizde yönlendirici ve uluslararası alanda etkin olmak.

  A.5. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

 • H.1.1 Enstitünün sunduğu hizmetlerde müşteri memnuniyetini artıracak önlemler alınacaktır.

  H.1.2 Enstitü kararları ile yargı kararları arasındaki uyum artırılacaktır.

  H.1.3 Tüm hizmetler elektronik ortamda sunulacaktır.

  H.1.4 Vekillik sisteminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

  H.2.1 Sınai mülkiyet bilinci artırılacak ve toplumun her kesiminde yaygınlaştırılacaktır.

  H.2.2 Sınai mülkiyet alanında bilimsel çalışmalar desteklenecektir.

  H.3.1 Buluşların ticarileştirilmesine katkı sağlanacaktır.

  H.3.2 Markalaşmanın ve coğrafi işaretlerin kalkınmadaki etkisinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

  H.3.3 Özgün tasarımların oluşturulmasına ve ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlanacaktır.

  H.4.1 Uluslararası patent araştırma ve inceleme otoritesi olarak faaliyete başlanması için gerekli çalışmalar tamamlanacaktır.

  H.4.2 Sınai mülkiyet paydaşlarını bir araya getiren platformların etkinliği artırılacaktır.

  H.4.3 Uluslararası alanda sınai mülkiyetle ilgili konular takip edilerek ülkemizin bu alandaki etkinliği artırılacaktır.

  H.5.1 Enstitünün insan kaynakları alt yapısı güçlendirilecektir.

  H.5.2 Enstitünün teknolojik alt yapısı güçlendirilecektir.

  H.5.3 Enstitünün fiziki alt yapısı güçlendirilecektir.

  H.5.4 Enstitüde planlı çalışma kültürü geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]