2017-2021 dönemi Yozgat Bozok Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 •              Üniversitemiz, Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında 2006 yılında Yozgat’ta kurulmuştur. Bozok Üniversitesi bugün 15 bine yakın öğrencisi olan, sahip olduğu on fakülte, üç enstitü, altı yüksekokul, sekiz meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri, bir araştırma ve uygulama hastanesi ile 800’e yakın akademik ve 450 civarında idari personeli bulunan, yeni fakülteler, yeni bölümler açan gelişmekte olan bir üniversitedir.

              Stratejik planlama, kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler saptamaları ve ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımı olarak tarif edilebilir. 2015-2019 yıllarını içeren Üniversitemiz 2.Stratejik Planı, 10. Kalkınma Planı (2014-2018) hedef ve politikalarına uygun olarak hazırlanmıştı.  2016 yılında “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ” yayımlanmış ve bu tebliğe istinaden Kalkınma Bakanlığı Üniversitelerin Stratejik Planlarını 2017-2021 yılları için yenilemelerini istemiştir.

              Bu belge, Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan “Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi (3.Sürüm 2016)” ışığında hazırlanan Bozok Üniversitesi 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı’dır.

              Bu plan, kanunların ve üst politika belgelerinin üniversitelere vermiş olduğu eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal katkı görevleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Durum analizine bakıldığında, üniversitemizin temel olarak eğitim ağırlıklı bir üniversite olduğu görülmektedir. Fakat üniversitemiz, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında da faaliyetlerini geliştirmektedir. Üniversitemizde girişimcilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması için de hedefler konmuş ve bu hedeflere ulaşılması için stratejiler geliştirilmiştir.

              Yoğun bir emek ve sahiplenmeyle hazırlanan 2017-2021 dönemi stratejik planının kurumsal amaç ve hedeflerimize ulaşmada bize bir yönetim aracı olarak önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyim. Planın kurum içinde ortak bir dilin ve algılamanın geliştirilmesinde ve yapılacak çalışmalar anlamında önemli bir yol gösterici olduğuna inanmaktayım. Planın hazırlanması sürecinde emeği geçen bütün çalışanlarımıza ve dış paydaşlarımıza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

                                                                                                     Prof. Dr. Salih KARACABEY

                                                                                                                   Rektör

 • A1: Eğitim - öğretim kalitesini geliştirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek.

  A2: Sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje sayısını artırmak

  A3: Üniversitemizin toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerini artırmak.

  A4: Yerleşke alt yapısının üniversite personeli ve öğrencilerinin eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte geliştirilmesini sağlamak

  A5: Üniversitemizde girişimcilik kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

 • H1.1: 2021 yılı sonuna kadar mevcut birimlerde öğretim elemanı sayısını artırarak öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalaması civarında kalmasını sağlamak

  H1.2: 2021 yılı sonuna kadar öğretim elemanı eksikliği nedeni ile öğrenci alamayan birimleri aktif hale getirmek

  H1.3 - Uluslararası değişim programlarından faydalanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2021 yılı sonunda üç katına çıkarmak

  H1.4: 2021 yılı sonuna kadar öğrencilere yönelik bilimsel amaçlı faaliyetlerin sayısını üç katına çıkarmak

  H1.5: 2021 yılı sonuna kadar öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yabancı dil becerilerini geliştirmek, öğrencilerin etik ve değerler eğitimini almalarını sağlamak

  H2.1: 2021 yılı sonuna kadar üniversitemizin SCI, SCI-Exp., SSCI, SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren yayın sayılarını her yıl en az %5 artırmak

  H2.2: Stratejik plan dönemi (2017-2021) içerisinde ulusal ve uluslararası destekli proje sayısını artırmak ve gerekli araştırma altyapı yatırımlarının yapılmasını sağlamak

  H2.3: 2021 yılı sonuna kadar her yıl öğretim elemanlarının en az %50 sinin yurtiçi ve/veya %30 unun yurtdışı bilimsel toplantılara katılmasını sağlamak ve/veya öğretim elemanlarının ihtiyaç duyduğu konularda eğitim programları veya seminerler düzenlemek.

  H2.4: 2021 yılı sonuna kadar Yozgat ve çevresinde tarihsel sürecin tespitine yönelik arkeolojik araştırmalar yapmak

  H3.1: 2021 yılı sonuna kadar her yıl halkın katılımına açık sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

  H3.2: 2021 yılı sonuna kadar ilimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek ve çeşitlerini artırmak.

  H3.3: 2021 yılı sonuna kadar ilimizde bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili yenilikleri çiftçilere tanıtarak, çiftçilerin katma değeri yüksek olan ürünlere ve özgün yöntemlerle üretim yapmaya yönlendirilmesi.

  H3.4: 2020 yılı sonuna kadar üniversite radyosu, reklam/film atölyesi ve televizyonunun kurulması ve yayın hayatına geçirilmesi

  H4.1: Üniversitemiz yerleşkelerinde personel ve öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif ihtiyaçlarına cevap verebilecek spor tesisleri ve rekreasyon alanlarının oluşturulması.

  H4.2: 2021 yılı sonuna kadar yerleşkelerimizde öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim-öğretim ile ilgili kapalı alanların ve merkezi yerleşkede spor uygulama tesislerinin yapılması.

  H5.1: 2021 yılı sonuna kadar her yıl, iç ve dış paydaşlara yönelik girişimciliği teşvik edecek eğitim programları düzenlemek.

  H5.2: 2021 yılı sonuna kadar Bozok Teknopark ‘ta şirket kuran öğretim elemanı sayısını ve kuluçka merkezinden faydalanan öğrenci sayısını artırmak.

  H5.3: 2021 yılı sonuna kadar bölgemize örnek teşkil edecek şekilde rüzgâr ve güneş enerji santralinin kurulması.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]