2017-2021 dönemi Gebze Teknik Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine ve 22 yıllık mirasına sahip çıkarak 4 Kasım 2014 tarihinde kurulan Gebze Teknik Üniversitesi, altyapısıyla, donanımıyla, akademik kadrosuyla ülkemizin en genç ancak en deneyimli üniversitelerinden bir tanesidir.

  Gebze Teknik Üniversitesi, henüz çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olmasına rağmen evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen bir üniversite haline gelmiştir. Bu kapsamda toplam yayın sayısı, kişi başına düşen yayın sayısı, kişi başına düşen atıf sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan üniversite sıralamalarında daima ilk sıralarda yer almayı başarmıştır. URAP (University Ranking by Academic Performance) 2016 sıralamasında üniversitemiz 6000’den az öğrencileri olan üniversiteler arasında birinci, tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında ikinci, üniversiteler genel sıralamasında beşinci sırada yer almayı başarmıştır.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı "Girişimcilik Endeksi"nde ise Gebze Teknik Üniversitesi, üst sıralarda kendisine yer bulmaktadır

  Uluslararası alanda bilime katkı sağlayan üniversitemiz, ülkemizin teknoloji üreten ülkeler arasına girmesini sağlayacak Bilişim Vadisi’nin de güçlü ortaklarındandır.

  Eğitim faaliyetlerini 4 Fakülte, 24 bölüm ve 9 Enstitü ile sürdüren Üniversitemizde 4 lisans öğrencisine 1 öğretim elemanı düşmektedir. Üniversitemiz Öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğu doktoralarını ABD ve İngiltere’deki saygın üniversitelerde tamamlamıştır. Genlerinde yüksek teknoloji olan üniversitemiz güçlü akademik kadrosu ile Türkiye’nin en önemli araştırma odaklı üniversitelerinden birisidir. Bu bağlamda üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin % 60’ı lisansüstü % 40’ı lisans öğrencisidir.

  Yükseköğretim kurumlarının; kalitesini ve saygınlığını artıran, kurumlara uluslararası güvenirlik sağlayan belgelerden biri olan Diploma Eki Etiketi, 2009 yılında 7 üniversite ile birlikte Avrupa Komisyonu tarafından üniversitemize verilmiştir. Böylelikle Üniversiteden mezun olan öğrencilerimizin diplomaları evrensel bir nitelik kazanmıştır.

   

  Teknolojik gelişmelere öncülük eden üniversitemiz, üniversitemizle aynı bölgeye konumlanmış olan TÜBİTAK, TSE ve pek çok kurum ile yakın ilişkilere sahip olup, imzaladığı protokollerle Ar-Ge altyapısını geliştirmiş, sahip olduğu imkânları artırmıştır. Bu sayede Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK vb. kaynaklardan finanse edilen projelerle insansız hava aracı, elektrikli otomobil, biyolojik saat, kanser araştırmaları, savunma teknolojileri, nanoteknoloji gibi çağın gerekliliğini yansıtan önemli konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

  Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde bir kurumun ilerlemesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için stratejik yönetim esaslarını uygulaması bir zorunluluk haline gelmiştir. Geleceğimizi, görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik plan büyük önem taşımaktadır. Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, planın uygulanması sürecinde tüm birimlerimize başarılar dilerim.             

   

                                                                                                Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN

                                                                                                                 Rektör

 • A1- Akademik  alanda öncü üniversite olma misyonunu korumak ve sürekli iyileştirmek

  A2- Eğitim&öğretim kalitesini sürekli iyileştirerek tercih edilme oranını yükseltmek

  A3- Kurumsallaşma döngüsünü kurduğu modern sistemler ile geliştirmek

  A4- Kamu-üniversite-sanayi (küs) işbirliğinin paylaşımcı bir şekilde sürdürülebilirliğini  ve geliştirilmesini sağlamak

  A5- Türkiye genelindeki yaşayan en yeşil kampüs olmak


 • H1.1-  İndeksli yayın konusundaki öncülüğünü sürdürmek

  H1.2- Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası dış kaynaklı projelerinin sayısını ve fonlarını artırmak

  H1.3- Girişimcilik konusundaki çalışmaları özendirerek artırmak

  H1.4- Teknoloji transfer ofisinin etkinliğini artırmak

  H1.5- Kampüs içinde teknoloji gelişim bölgesi projesini hayata geçirmek

   

  H2.1.  Interdisipliner lisansüstü programlar açmak

  H2.2- Yeni lisans,çift anadal ve yandal lisans programları açarak tercih edilme oranını artırmak

  H2.3- Uluslararası öğrenci değişim programlarına ivme kazandırmak

  H2.4- Var olan ve yeni açılan programlarda %100 ingilizce eğitimine geçmek

  H2.5- Nitelikli öğrenci sayısını artırmak amaçlı faaliyetler yapmak

  H2.6- Öğrencilere mentorlük hizmetleri vermek

  H2.7- Yabancı dil eğitim kalitesini iyileştirmek

  H2.8- Öğrenci eğitim&öğretim memnuniyetini ölçümlemek ve sürekli iyileştirmek

  H2.9- Uzaktan eğitim sistemine geçerek zamanı daha etkin kullanabilmek

  H2.10- Akreditasyon konusunda çalışarak akredite olan program sayısını artırmak

  H2.11- Öğrencilerin nitelikli staj yapmalarını sağlamak

  H2.12- Öğrenci ve akademisyenlerin başarılarını desteklemek

   

  H3.1-  Çeşitli yönetim sistemleri kurmak ve iyileştirmek

  H3.2-  Birimlerde norm kadro çalışmalarının yapılmasını sağlamak

  H3.3- Üniversite bünyesinde çeşitli konularda yazılımlar geliştirmek

  H3.4-  Sürekli eğitim merkezinin (sem) etkinliğini artırmak

  H3.5-  Doküman arşivleme sistemini oluşturmak

  H3.6-  Üniversitenin bilinirliğini artırmak

  H3.7-  Akademik ve idari personelin performansını ölçmek ve ödüllendirmek

  H3.8-  Çalışan memnuniyet ve aidiyet duygusunu iyileştirmek

  H3.9-  Hizmet içi eğitim programlarının niteliğini artırmak

  H3.10-  Üniversite web sayfasının iyileştirilmesini sağlamak

  H3.11-  Bilgi işlem alt yapısını sürekli iyileştirmek

  H3.12-  Mezunlarla iletişimi güçlendirmek

  H3.13-  Yeni idari birimler kurulmasını sağlamak

  H3.14-  İdari bölümlerin iş performanslarını ölçümlemek ve sürekli iyileştirmek

  H3.15-  Akademik ve idari personeli kaynaştırıcı etkinlikler planlamak

  H3.16-  İdari personelin kariyer gelişimine destek olmak

  H3.17-  Tüm çalışanların ekonomilerine katkıda bulunmak

  H3.18-  Üniversite özgelirlerini artırarak iyileştirme faaliyetlerini hızlandırmak

   

  H4.1-  Küs işbirliğini geliştirmek adına araştırma merkezleri açmak

  H4.2- Danışmanlık ve eğitim hizmetleri vererek kurumların ve kurum çalışanlarının kalifikasyonlarını artırmak

  H4.3-  Kamu ve sanayiye nitelikli ölçme ve değerlendirme hizmeti vermek

   

  H5.1-  Kampüs içinde barınma imkanları sağlamak

  H5.2-  Kampüs içinde fiziki alanlar oluşturmak

  H5.3-  Öğrenci kulüplerinin etkin çalışmasını sağlamak

  H5.4-  Yaşayan kütüphane uygulaması geliştirmek

  H 5.5-  Engelsiz kampüs projesini hayata geçirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]