2017-2021 dönemi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 Sayılı Kanun'un 81. ek maddesi ile kurulmuş olan ve eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma alanlarında seçkin bir üniversite olmayı hedefleyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kendisine verilen görev ve yetkiler doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

  2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Performans Esaslı Bütçelemeye geçilerek mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçlara ulaşmak için stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları temel araçlar olarak benimsenmiştir.

  Üniversitemiz 2017-2021 dönemi Stratejik Planlama çalışmalarına 2016 yılında başlanmış olup, çalışmaları yürütmek üzere Stratejik Planlama Hazırlama Ekibi ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Daire Başkanlıkları düzeyinde Stratejik Planlama Hazırlama Komisyonları oluşturulmuştur.

  Bu konuda yapılan çalışmalardan faydalanılarak, Üniversitemizin, durum analizi yapılmış, misyonu, vizyonu ve temel ilkeleri tespit edilmiş, amaçları ile hedefleri yeniden belirlenerek, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek kaynak dağılımları yapılmış, izleme ve değerlendirme kriterleri oluşturulmuştur.

  Söz konusu çalışmada, tüm akademik ve idari birimlerdeki yöneticiler ve çalışanların katkı vermiş olması, stratejik planın sahiplenilmesi ve hayata geçirilebilmesi bakımından büyük önem taşımakta olup, emeği geçen yöneticilerimize ve katkı sağlayan tüm birimlere teşekkür eder, saygılar sunarım.

  Prof. Dr. İbrahim TAŞ
  Rektör

 • A1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması.

  A2- İhtisaslaşmanın sağlanması.

  A3- İç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve ulusal/uluslararası tanınırlığın artırılmasını sağlamak.

  A4- Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek.

 • H1.1- Yeni hizmet alanlarının oluşturulması.

  H1.2- Üniversitemiz donanım ve ekipmanının yenilenmesi, geliştirilmesi ve işlerlik kazandırılması.

  H1.3- Üniversitemiz personelinin nitelik ve niceliğinin artırılması.

  H2.1- Öğretim üyesi potansiyeli ve ilin önceliklerine göre belirlenmiş olan, biyoteknoloji ve enerji teknolojileri alanlarında ihtisaslaşmak.

  H2.2- İhtisaslaşma alanlarında nitelikli araştırmacı sayısını artırmak.

  H2.3- İhtisaslaşma alanlarındaki araştırmacıların bilimsel aktivitelerini artırmak.

  H2.4- Üniversitenin sosyal bilimlerini kapsayan alanlarında Bilecik ilinin coğrafik, kültürel, sosyolojik ve tarihi özellikleri göz önüne alınarak ihtisaslaşmanın sağlanması.

  H2.5- Kamu sanayi üniversite işbirliğinin geliştirilmesi.

  H3.1- Üniversitemiz öğrencilerinin ve personelinin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif yaşamlarının zenginleşmesini sağlamak.

  H3.2- Sosyal ve kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak.

  H3.3- Üniversitemizin kurumsal kimliğini oluşturmak ve üniversitenin bilinirliğini sağlamak.

  H4.1- Bölümlerin ve programların eğitim öğretim akretidasyonlarını sağlamak.

  H4.2- ERASMUS, Mevlana gibi uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak.

  H4.3- Mevcut önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının niteliğinin artırılması.

  H4.4- Zorunlu yabancı dil eğitimine geçilmesi.

  H4.5- Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası durumlarına yön vermek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]