2017-2021 dönemi Marmara Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemizin Çok Değerli Mensupları ve Tüm Dış Paydaşlarımız,

  Ülkemizin en önemli ve önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyada da saygınlığı olan ve tercih edilen akademik kurumlarından biri haline getirmek amacıyla başlattığımız köklü dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmasının belki de en önemli halkasını stratejik planlama çalışması oluşturmaktadır.

  Günümüz dünyası üniversitelere yepyeni misyonlar ve roller yüklemiştir. Bugün artık araştırma-geliştirme (ARGE), inovasyon ve girişimcilik çerçevesinde şekillenen bilgi toplumunun ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre üniversitelerin dönüşümlerini gerçekleştirmeleri ve giderlerinin büyük kısmını kendi sağlayan girişimci, yenilikçi ve uluslararası düzeyde üne sahip üniversite olmaları zorunlu hale gelmiştir.

  Dünyada artan rekabet, üniversiteler arasında ulusal ve uluslararası alandaki rekabeti de etkilemiştir. Bu nedenle günümüzde, yükseköğretim kurumları için uluslararası ve ulusal düzeyde sıralama yapan üniversite değerlendirme endekslerinde görünür olmak ve üst sıralarda yer almak her geçen gün daha da önem kazanmakta ve zorunlu hale gelmektedir.

  Dünya ülkelerine bakıldığında kurumların hem üniversite hem de alt alanları düzeyinde endekslenmesi ve buna göre devletlerinin kaynak ve olanaklarından yararlandırması uygulamaları yaygınlaşmakta ve bunlar öğrencilerin üniversite tercih kriteri açısından hayati rol oynamaktadır. Nitekim hepimizin bildiği gibi, ülkemizde de üniversitelere verilen teşvikler, Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksinde bulunduğu yere göre tespit edilmeye başlanmıştır.

  Tüm bu gelişmeler, artık çok belirgin bir şekilde üniversiteler arasındaki ulusal ve uluslararası rekabetin artmasına yol açmakla birlikte, rekabetin yoğunluğunun yakın gelecekte daha da artacağına işaret etmektedir. Ülkemizde henüz bu kadar net olarak hissedilmeyen bu durum, ileride çok daha belirgin hale gelecektir. Bu çerçevede üniversitemizi “Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksinde” üst sıralarda görünür kılmamız en önemli önceliklerimizden biridir.

  İçinden geçtiğimiz bu süreçte, Üniversitemizin durumunu endekslerde görünür hale getirerek, sınırlı olan kaynakları arttırmanın yeni yollarını bulmamız ve bunlar için gerekli değişimi başlatabilmemiz için, hep birlikte kolektif akılla geliştirdiğimiz strateji odaklı bir yaklaşımla üniversitemizi yönetmemiz gerekir.

  Bunun sağlanabilmesi için Üniversitemiz yerleşkelerinin bütünleşik ve ekolojik bilinçle yeniden yapılandırılması stratejisinin hayata geçirilmesi vizyonumuz “Eğitim ve Araştırmadaki Öncülüğü İle Toplumsal Gelişime Yön Veren Uluslararası Bir Üniversite olmak” ilkesinin gerçekleştirilmesinde en önemli etken olacaktır.

  Bu çerçevede, Marmara Üniversitesi olarak, hem ülkemizde hem dünyada nasıl bir yer edinmek istediğimizi düşünmek, bir hedef belirlemek ve bu hedefe ulaşmak için atacağımız adımları, tüm aşamalarıyla, öngörmemiz ve planlamamız gerektiği görülmüştür. Bunun gerçekleştirilebilmesi için Üniversitemizi geleceğe taşıyacak stratejilerin belirlenmesi amacı ile 2017-2021 Stratejik Planının oluşumuna hizmetten yararlananlar, idaremiz çalışanları, sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgili tarafların katılımları sağlanmış ve katkıları alınmıştır.

  2017-2021 Stratejik Planın hazırlanması sürecinde Üniversitemizin kurumsal stratejileri strateji araştırma proje ekiplerinin bilimsel araştırma projeleri ile elde ettikleri veriler yoluyla, tamamen bilimsel olarak belirlenmiş, bilimsel araştırmalardan gelen veriler ayrıca Strateji Geliştirme Kurulu, Proje ekibi, moderatörlerimiz ve tüm birimlerimizden oluşturulan strateji geliştirme komisyonlarının yaptıkları çalıştay ve çalışmalarda değerlendirilmiş ve kurumsal stratejilere son şekli verilerek stratejik plan çalışması tamamlanmıştır.

  Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planı sürecine katkı ve destek veren Marmaralılara, dış paydaşlarımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.

  2017-2021 Stratejik planımızın Ülkemize , Üniversitemize, akademik camiaya, ilgili kesimlere ve nihayet tüm insanlığa hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

  Prof. Dr. M. Emin ARAT

  REKTÖR

 • A1- Yerleşkeleri birimlerin etkileşimi göz önünde bulundurularak yapılandırmak

  A2- Yerleşkelerimizde enerji ve su tasarrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile üretimine yönelik çalışmalar yapmak

  A3- Yerleşkelerimizde açığa çıkan atıkların azaltılmasını ve doğru yönetimini sağlamak

  A4- Yeşil ve engelsiz yerleşke anlayışına yönelik gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek

  A5- Üniversitenin fiziki olanaklarının ve müfredatlarının uygulamalı ve proje destekli yaklaşımla yeniden düzenlenmesini sağlamak

  A6- Üniversite-Paydaş işbirliğini arttırmak

  A7- Uluslararası akademik/idari personel ve öğrenci eğitim, öğretim hareketliliği, araştırma ve işbirliğinin arttırılması

  A8- Öğretim üyelerine yönelik araştırma projeleri konusunda teknik desteğin verilmesi

 • H1.1- Maltepe Sağlık Yerleşkesinde Eczacılık Fakültesi, merkezi kütüphane ve yemekhane ile öğrenci sosyal merkezi binalarının, spor kompleksi alt yapısının kurulması ve olanaklarının 2018 yılı sonuna kadar hazırlanması

  H1.2- 2017 yılı sonuna kadar Maltepe (Kenan Evren Kışlası) Kongre Merkezi, Spor Tesisleri ve Kulübü, Öğrenci Sosyal Merkezleri (öğrenci kulüp binaları dahil), Öğrenci Psikolojik Danışma Merkezi, Yurtlar ve Teknokentin master plana konulması

  H1.3- 2021 yılı sonuna kadar Göztepe Yerleşkesine master plan çerçevesinde yer alan 5 birimin taşınması

  H1.4- 2021 yılı sonuna kadar 5 birimin (Fen Edebiyat Fakültesinin Fen Bölümü- tüm uygulama ve araştırma laboratuvarları ile- dahil olmak üzere) Maltepe (Kenan Evren Kışlası) Yerleşkesine taşınması

  H1.5- 2019 yılı sonuna kadar Göztepe Yerleşkesinde Sosyal Bilimler Uygulamalı Eğitim Laboratuvarının, 2020 yılı sonuna kadar Maltepe (Kenan Evren Kışlası)Yerleşkesinde endüstriyel hizmet veren Teknik Bilimler Merkezi Araştırma Laboratuvarının ve 2021 yılı sonuna kadar Maltepe Sağlık Yerleşkesinde Sağlık Bilimleri Merkezi Araştırma Laboratuvarının kurulması ve donanımları ile birlikte çalışır hale getirilmesi

  H1.6- Maltepe Sağlık Yerleşkesindeki hastanemizin 2018 yılında açılması

  H1.7- 2021 yılı sonuna kadar Maltepe (Kenan Evren Kışlası) yerleşkesine uygulama ve araştırma merkezlerini içeren bir binanın yapılması

  H1.8- 2021 yılı sonuna kadar Maltepe (Kenan Evren Kışlası) ve Göztepe yerleşkelerinde yeni yapılanmada uygulama ve araştırma merkezleri için 20 adet ofis ayrılması

  H1.9- 2018 yılı sonuna kadar Tüm Fakülte ve Yüksekokullarda 1 adet öğrenci çalışma odası ayrılması

  H2.1- 2018 yılı sonuna kadar 2 yerleşkenin çevre aydınlatmasında güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin kullanımını sağlamak

  H2.2- 2019 yılı sonuna kadar 6 binada su tasarruflu armatürlerin kullanımını sağlamak

  H2.3- Maltepe (Kenan Evren Kışlası) yerleşkesinin master planının, enerji tasarrufu sağlamak üzere 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması

  H2.4- 2018 yılı sonuna kadar bir birim ve takip eden her yılda bir birim olmak üzere Maltepe (Kenan Evren Kışlası), Anadoluhisarı ve Maltepe Sağlık Yerleşkelerinin yeşil alanlarının sulamasında kullanılmak üzere 2021 yılı sonuna kadar yağmur sularını depolamaya yönelik altyapıyı oluşturmak

  H2.5- 2017-2021 arasında geçici kabulü yapılacak binaların A enerji kimlik belgeli (A enerji kimlik belgesi alınamamış olanlar hariç olmak üzere) olarak yapılması

  H3.1- Eğitim ve araştırma laboratuvarlarında ortaya çıkan tüm tehlikeli atıkların toplanabilmesi için 2018 yılı sonuna kadar Maltepe Sağlık, 2021 yılına kadar Maltepe (Kenan Evren Kışlası) Yerleşkelerinde geçici depolama alanlarının yapılması

  H3.2- 2017 yılı sonuna kadar Üniversitemiz bünyesinde tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi konusunda çalışma yapmak üzere Atık Yönetimi ile ilgili bir yönergenin oluşturulması

  H4.1- Maltepe (Kenan Evren Kışlası) Yerleşkesinde 2018 yılı sonuna kadar 250 metrekarelik bölümü tamamlanmak üzere, 2020 yılına kadar 1000 m² lik permakültür alanları (hobi bahçeleri) oluşturmak

  H4.2- 2017 yılı sonuna kadar 2.000 fidan olmak üzere 2021 yılı sonuna kadar 10.000 fidan dikmek

  H4.3- 2019 yılı sonuna kadar engelsiz yerleşkelere yönelik açık ve kapalı mekan çalışmalarının tamamlanması

  H4.4- 2021 yılı sonuna kadar 4 yerleşkeye ulaşımda bisiklet yollarının yapılmasına yönelik olarak yerel yönetimlerle işbirliklerinin yapılması

  H4.5- 2018 yılı sonuna kadar Maltepe (Kenan Evren Kışlası) yerleşkesi master planına yürüyüş ve bisiklet yolları yapımının konulması

  H4.6- 2021 yılı sonuna kadar mevcut ve yeni yerleşkeler için yerleşkelerde ulaşımı sağlayabilecek şekilde yürüyüş ve bisiklet yolları yapmak

  H4.7- 2021 yılı sonuna kadar, yeni yerleşkelerde yerleşke içi ulaşımda çevre dostu ulaşım araçlarının devreye girmesi ve bisiklet kiralama sisteminin uygulamaya konulması

  H5.1- 2019 yılı sonuna kadar her bir akademik birimin bir uygulamalı eğitim verecek donanıma sahip çalışma alanı oluşturmak

  H5.2- Tüm akademik birimlerin her yıl bir adet Sektörel/teknik gezi düzenlemesi

  H5.3- 2019 yılı sonuna kadar mesleki/sektörel uygulamalar dersini her lisans programına eklemek

  H5.4- 2019 yılı sonuna kadar girişimcilik-yenilikçilik ve insan hakları derslerinin tüm lisans müfredat programlarına konulması

  H5.5- Mevcut akredite lisans programlarına 2018 yılı sonuna kadar 2 adet olmak üzere, 2021 yılı sonuna kadar 10 yeni akredite Lisans programının eklenmesi

  H5.6- 2018 yılı sonuna kadar 10 lisansüstü uzaktan eğitim programı açılması

  H6.1- 2017 yılı sonuna kadar Üniversitemiz araştırmalarının sektör ile koordinasyonunu sağlayacak sağlık, sosyal, fen alanında birer sektörel danışmanlık kurulunun oluşturulması

  H6.2- 2018 yılı itibariyle Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte yılda 20 projenin tamamlanması (BAPKO hariç)

  H6.3- Her bir akademik birimin paydaşları ile yılda 1 bilimsel/kültürel/sanatsal/sportif etkinlik düzenlemek

  H6.4- Tüm Lisans ve Önlisans eğitimi veren birimlerin paydaşlarıyla birlikte yılda 1 sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması

  H6.5- 2021 yılı sonuna kadar 5 adet patent, tasarım, marka vb. almak

  H.6.6- Her yıl öğrencilere “girişimcilik fikir yarışması” yapılması

  H6.7- 2021 yılı sonuna kadar özel sektör ve proje fikirlerinin 7/24 buluşabileceği açık proje alanlarının (Project Space) oluşturulması

  H6.8- 2021 yılı sonuna kadar veri tabanına kayıtlı mezunlar sayısını 300.000'e ulaştırmak

  H7.1- 2018 yılı sonuna kadar 8 adet olmak üzere 2021 yılı sonuna kadar 11 lisans-yüksek lisans programının çift diploma verecek şekilde anlaşma yapılmasını sağlamak ve 2021 yılı sonuna kadar 15 çift diplomalı lisans/yüksek lisans programına sahip olmak

  H7.2- 2017 yılı sonuna kadar yurtdışında yapılan araştırmalarının arttırılması ve öğretim elemanlarının eğitim/araştırma sürelerini düzenleyen bir yönergenin hazırlanması

  H7.3- Uluslararası birincil endekslerce (SCI/SSCI vb.) taranan dergilerde basılan yayın sayısının 2017 yılında 1200 olmak üzere her yıl %25 artırılması

  H7.4- Uluslararası proje sayısını arttırmayı teşvik etmeye yönelik, 2018 yılı sonuna kadar Atama Yükseltme Kriterlerinde düzenleme yapmak

  H7.5- Her yıl 10 uluslararası destekli proje başlatmak

  H8.1- 2017 yılı sonuna kadar yayın sayısı artmasına yönelik 1 adet editing/proofreading ofisinin açılması

  H8.2- Proje yazım ve destek ofisinin 2018 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]