2017-2021 dönemi Hakimler ve Savcılar Kurulu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kamu yönetiminde reform çalışmaları kapsamında stratejik planlama modeli, 5018 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte kamu kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. 2010 yılında yapılan referandum ile yeniden yapılandırılan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, ilk stratejik planını 2012 yılında kamuoyuna duyurmuştur. Yargı alanında birçok yeniliğin miladını oluşturacak Kurulun ikinci dönem stratejik planını açıklamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım.

  İçinde bulunduğumuz yüzyılda, yargı alanında büyük bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişim karşısında sürekli yenilenme ihtiyacı, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu alanda meydana gelen değişime uyum sağlanmasının önemli araçlarından biri de stratejik plandır. Stratejik planlama sürecinde kamuda etkin, verimli, şeffaf bir yönetim anlayışı esas alınmıştır. Planlama çalışmaları kapsamında yapılan anketler ve özellikle farklı illerde gerçekleştirilen çalıştaylarda, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatını güçlendirmek, yargıya olan güveni artırmak gibi hususlarda yargı camiasında güçlü bir değişim isteğinin bulunduğu görülmüştür. Bu doğrultuda evrensel hukuk normları da gözetilerek kamuoyunun ve yargı camiasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde katılımcı bir anlayışla Kurulun yeni stratejik planı oluşturulmuştur.

  2012-2016 yıllarını kapsayan birinci stratejik planın büyük bir bölümü hayata geçirilmiştir. Edinilen tecrübeler, günün ihtiyaçları da dikkate alınarak Kurulun beş yıllık geleceğini planlamak üzere hazırladığımız ikinci dönem stratejik plana aktarılmıştır. Kurulumuz, planda yer alan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışacaktır.

  Yaklaşık bir yıllık yoğun bir çalışmanın neticesinde ortaya çıkan ve önümüzdeki dönemde yargı alanındaki temel belgelerden biri olma niteliğini taşıyan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2017-2021 Stratejik Planı’nın, ülkemiz ve yargı camiası için hayırlı olmasını temenni eder, planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

   

  Bekir BOZDAĞ

  Adalet Bakanı/HSYK Başkanı

 • A1- Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığını Güçlendirmek

  A2- Yargıya Güveni Artırmak

  A3- Hâkimlik ve Savcılık Teminatını Güçlendirmek

  A4- Kurumsal Altyapı ve Kapasiteyi Güçlendirmek

  A5- Yargının Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak

 • H1.1- Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemine ilişkin farkındalık artırılacaktır.

  H1.2- Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından tehdit oluşturan yapılanmalarla bağlantılı hâkim ve savcılar, yargı teşkilatından arındırılacaktır.

  H2.1- Kamuoyunda yargıya olan güven artırılacaktır.

  H2.2- Yargı etiği ilkeleri belirlenerek bilgilendirme ve etik takip sistemi kurulacaktır.

  H2.3- Medya ve halkla olan ilişkiler güçlendirilecektir.

  H3.1- Atama, nakil ve müstemir yetki sistemi, uzmanlaşmayı sağlayacak şekilde daha nesnel ölçütlere bağlanacaktır.

  H3.2- Terfi sistemi daha nesnel ölçütlere bağlanacaktır.

  H3.3- Disiplin sistemi yenilenecektir.

  H4.1- İnsan kaynakları kapasitesi geliştirilecektir.

  H4.2- Kurumsal kültürün güçlendirilmesi sağlanacaktır.

  H4.3- İç kontrol sistemi kurulacaktır.

  H4.4- Teknolojik altyapının etkin kullanımı sağlanacaktır.

  H4.5- Kurulun yapısal ve kurumsal etkinliği artırılacaktır.

  H5.1- Hâkim ve savcılar ile mahkemelerin verimliliği artırılacaktır.

  H5.2- Teftiş sistemi yenilenecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]