2017-2021 dönemi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler insanlığın ortak aklını geliştiren ve yöneten evrensel kurumlardır. İnsanlık adına bilgi üreten ve ürettiği bilginin insanlık yararına nasıl kullanılacağını gösteren üniversitelere müreffeh bir toplum inşa etmede önemli rol düşmektedir. Üniversitelerin bir diğer görevi de insanlık değerleriyle yaşanabilir bir dünyanın oluşumu ve devamına katkı sağlayacak insanlık değerlerinin üretilmesi ve paylaşılması olmalıdır.

  Bugün her şeyi çıkar temelinde ele alan, insanlığa acı, gözyaşı ve eşitsizliği reva gören değer yoksunu bir dünya sistemiyle karşı karşıyayız. Günümüzde üniversiteler, bilgi üretmedeki üstünlüğünü bir sömürge mantığıyla kullanan ve sahip olduğu gücü küreselleştiren egemen dünya devletlerinin motoru gibi çalışmaktadırlar. Kadim ve köklü medeniyetimizin inşasında önemli rol üstlenen üniversitelerimiz, geçirdiği fetret döneminin ardından, medeniyetimizi yeniden ihya edebilir mi? Bizler, ürettiği bilgiyi insanlığın hayrına kullanmayan bu sistemi dönüştürebilir miyiz? Bu soruları cesaretle yanıtlayabilmeliyiz: Evet, bizler adanmış yüreklerle bilgiyi insanlık için üretebiliriz. Ürettiğimiz bilgiyi insanlığın yararına kullanabiliriz.

  Medeniyetimizin yeniden ihyası için önce bir bilince, ardından da niteliğiyle temayüz etmiş güçlü bir kadroya ihtiyacımız var. Bu kadroya insanlığın en değerli varlığı olan bilginin ve irfanın peşinden koşan mücevher avcıları gibi bakılmalı ve önem verilmelidir. Biliyoruz ki medeniyet tasavvuru önce bilinçle başlar. Temelinde bilgi ve ahlak yer alır. Hukuk, siyaset ve ekonomi medeniyetin diğer parametreleridir. Kadim ve köklü medeniyetimizi, bütün bu alanları varoluşsal bir anlayışla sentezleyerek yeniden ihya edebiliriz. Medeniyet kuran toplumların temel vasıflarından biri de şahsiyettir. Zira medeniyet, ahlaki değerlerin şahıslar üzerinde tecelli etmesiyle hayat bulan insani bir yönetim anlayışını gerektirir. Bu yönetim anlayışını kurmak ve geliştirmek en başta üniversitelerimizin görevidir. Üniversitelerimiz araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim ve topluma hizmet faaliyetlerinin yanında bireye ve topluma şahsiyet kazandıran bir misyonun da temsilcisi olmalıdır. Medeniyetler ancak güçlü bir şahsiyete, erdemli bir karaktere sahip toplumlar eliyle hayat bulur. Her şeyden önce üniversitelerimiz gelecek nesillere bu şahsiyeti kazandırma görevini yerine getirmelidir.

  Üniversitelerin makro ve mikro düzeyde önemli görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Toplumsal dönüşümün öncü kurumları olan Üniversiteler, ürettiği bilgi ve ufuk açıcı fikirler sayesinde, insanlığa istikamet verecek bir misyonu üstlenebilirler. Üniversiteler, nitelikli insan yetiştirmek suretiyle daha seviyeli bir toplumun inşasına öncülük edebilirler. Ve yine üniversiteler, yapacağı bilimsel çalışmalarla, büyük insanlık sorunlarına çözüm üretebilirler. Bize düşen üniversitelerimizi insanlık değerleri etrafında eğitim-öğretim ve araştırma yapan kurumlara dönüştürmektir. Üniversite camiasının bireyleri olarak, gelecek nesillerin yolunu aydınlatacak fikirler üretmek, Ülkemizin kalkınmasını sağlayacak teknolojik gelişmeleri yapacak insan potansiyelini yetiştirmek zorundayız. Bütün bunları yapabilmek için önce güçlü bir motivasyona, ardından da planlı bir çalışma disiplinine ihtiyaç vardır.

  2015 yılında yönetimini devraldığım üniversitemiz, büyük bir atılım içerisindedir. Bu kapsamda bir yandan altyapısı güçlü bir üniversite kampüsü kurmak için mücadele verirken, diğer yandan ülkemizin değerli akademisyenlerini üniversitemize kazandırma konusunda yoğun çaba içerisindeyiz. Bununla birlikte, üniversite tasavvurumuzu belirginleştirmeyi, geleceğe ilişkin amaç ve hedeflerimizi gerçekçi biçimde yeniden belirlemenin uğraşı içerisindeyiz. Bu görevi, yasal bir yükümlülük olduğu kadar vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Zira 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ülkemizdeki tüm kurumlara geleceğe ilişkin planlama yapma zorunluluğu getirmektedir. Artık güçlü bir kamu yönetimi için stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri birer önkoşul olmuştur.

  Stratejik planlamanın temel amacı, güçlü bir kamu maliye yönetimiyle birlikte, ülkenin en değerli sermayesi olan insan kaynağını eğitim yoluyla geliştirmektir. Bu amaca ulaşmak için Yükseköğretimde girdi ve çıktı karşılaştırmasının yapılabileceği eğitim- öğretim, ölçek ve kalite standartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. YÖK’ün Kalite Güvence Kurulu bu tür çalışmaları zorunlu hâle getirmiştir. Mevcut stratejik plan çalışmamız tüm bu gereksinimleri kapsamaktadır. Diğer bütün kurumlar gibi on yıllık geçmişi olan üniversitemizde de şu ana kadar 3 stratejik plan yapılmıştır.

  Yeni stratejik planımızın temel amacı üniversitemizi, insani değerler temelinde, nitelikli eğitim öğretim ve güçlü araştırma altyapısına kavuşturmak ve bu sayede bölgedeki sayılı üniversiteler arasına katmaktır. 2006 yılında kurulan ve kısa geçmişine rağmen, yaptığı çalışmalarla bölgede kendinden söz ettiren üniversitemiz, her geçen gün büyümekte, toplumun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni bölümler ve programlar açmaktadır.

  Yeni stratejik planlımızın hazırlık sürecinde katılımcılık, şeffaflık, gerçekçilik ve ölçülebilirlik ilkeleri benimsenmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan yeni stratejik planda temel amaç ve hedefler kalkınma planları ve ilgili mevzuat gözetilerek belirlenmiştir. Stratejik Planın hazırlık sürecinde katılımcılığın yüksek tutulması için büyük çaba gösterilmiştir. İç ve dış paydaşlarımızın fikir ve görüşlerini belirlemek için anket çalışması yapılmış, değerlendirme toplantıları ve ortak akıl çalıştayları düzenlenmiştir. Kapsamlı analizler sonucunda üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri ile çevrenin sunduğu fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda, öncelikle üniversite olarak temel görevimizi tanımlayan misyonumuz ve gelecek idealimizi gösteren vizyonumuz tanımlanmıştır. Misyon ve vizyonumuza uygun olarak temel amaçlarımız, bu amaçlarımızı somut olarak ifade eden hedeflerimiz ve hedeflerimize gidecek olan stratejilerimiz belirlenmiştir. Yeni stratejik planın Onuncu Kalkınma Planında ve öncelikli dönüşüm programında belirlenen hedefler doğrultusunda ülkemizin rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayacağını ummaktayız.

  2017-2021 dönemlerini kapsayan yeni stratejik planımız, önümüzdeki beş yılı şekillendirecek temel politikaların ve bu politikalar çerçevesinde hayata geçirmeyi planladığımız büyük projelerin yol haritası niteliğindedir. Nitekim stratejik planda belirlediğimiz politikalar ve bu politikalara bağlı projeler stratejik plan henüz yürürlüğe girmeden ilk meyvesini vermiştir. Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından, yüze yakın kriter gözetilerek yapılan değerlendirme sonucunda, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması yönüyle kırkı aşkın üniversite arasından gelecek beş yıl için jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite olarak seçilmiştir. Üniversitemize verilen bu görev, aslında stratejik planımızda benimsediğimiz misyon ve amaçlarımızın ne denli isabetli olduğunun önemli bir göstergesidir.

  Üniversitemizin gelecek beş yılına ışık tutan şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde ortaya koyduğumuz planımızın hazırlanmasında emeği geçen stratejik planlama ekibi başta olmak üzere çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, yeni stratejik planımızın üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.

  Prof. Dr. Vatan KARAKAYA
  Rektör

 • A1- Paydaşlarla işbirliği içerisinde yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek

  A2- Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip, tercih edilen üniversiteler arasına girmek

  A3. Sahip olduğu kaynakları etkin ve verimli kullanabilen, yeni kaynaklar üretebilen girişimci bir üniversite olmak

  A4. Özgün ve nitelikli araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat ve teknolojiye katkı sağlayarak yenilikçi üniversite olmak

  A5. Güçlü sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısı ile ulusal ve uluslararası standartlarda kurumsal bir kimliğe sahip olmak

 • H1.1- Bölgedeki potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik 3 adet yeni proje veya faaliyet yapılacaktır.

  H1.2- Bölgesel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli 10 adet ulusal ve 1 adet uluslararası proje yapılacaktır.

  H1.3- Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda 2 adet yeni bölüm/program açılacaktır.

  H1.4- Bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini tanıtıp geliştirmeye yönelik olarak her yıl 5 adet faaliyet yapılacaktır.

  H1.5- Yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim, araştırma, danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasına yönelik olarak her yıl 2 adet protokol imzalanacaktır.

  H2.1- Hâlihazırda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti yürüten birimlerden 5 tanesinde ulusal veya uluslararası akreditasyon sağlanacaktır.

  H2.2- Ulusal-uluslararası işbirliği ve değişim programlarına katılım her yıl %10 oranında artırılacaktır.

  H2.3- Üniversite giriş sınavında Ahi Evran Üniversitesine yerleştirme dilimini yansıtan oranlar ortalama %2 iyileştirilecektir.

  H2.4- Üniversitenin tanıtımının yapılması için her yıl ulusal düzeyde 10 ve uluslararası düzeyde 3 etkinlik yapılacaktır.

  H2.5- Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki ortalama yayın sayısı 0,2 puan artırılacaktır.

  H2.6- Bölgede ortaöğretimi tamamlayan öğrencilerin Ahi Evran Üniversitesini tercih edebilirliği artırılacaktır.

  H3.1- Üniversite bütçesinin yılsonu ödeneği baz alınarak kullanım oranı %85’e çıkarılacaktır.

  H3.2- Öğrenci başına düşen altyapısı tamamlanmış fiziki alan büyüklüğü %20 artırılacaktır.

  H3.3- Üniversite öz gelirleri her yıl %10 arttırılacaktır.

  H3.4- Personelin üniversite hizmetlerinden genel memnuniyet oranı her yıl 2 puan artırılacaktır.

  H3.5- Üniversite kampüsünün fiziki alt yapısının tamamlanma oranı %60’a çıkarılacaktır.

  H4.1- Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı %50 artırılacaktır.

  H4.2- Üniversitedeki laboratuvar kapasitesi artırılacaktır.

  H4.3- Sanatsal faaliyetlerin yürütüleceği 2 adet yeni merkez kurulacaktır.

  H4.4- Uluslararası düzeyde 3 adet araştırma kurumu ile işbirliği anlaşması yapılacaktır.

  H4.5- 2018 yılı sonuna kadar Teknoloji Transfer Ofisi kurularak işler hâle getirilecektir.

  H4.6- Üniversitenin bölgedeki paydaşlarıyla birlikte teknoloji ve yenilik kapasitesinin gelişimine yönelik her yıl 3 adet proje yapılacaktır.

  H5.1- E-kampüs projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H5.2- Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 2021 yılı sonuna kadar dokümantasyon işlemleri tamamlanacaktır.

  H5.3- 2017 yılı sonuna kadar Kurumsal Kimlik Rehberi oluşturularak, bütün personelin rehberde belirlenen standartları benimsemesi sağlanacaktır.

  H5.4- Güçlü bir web altyapısı oluşturularak 2021 yılına sonuna kadar bütün paydaşların üniversite ile ilgili bütün iş ve işlemlerini çevrimiçi olarak yapabilmesi sağlanacaktır.

  H5.5- Alt, orta ve üst düzey yöneticilere her yıl bir kere yetkinlik ve kapasite geliştirme eğitimi verilecektir.

  H5.6- Kurumsallaşmanın temeli olarak iç kontrol sistem süreci geliştirilecektir.

  H5.7- Kalite sistemi ile iç kontrol sistemi eşgüdümlü olarak yürütülecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]