2018-2022 dönemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, köklü geçmişi, değerleri, kültürü, güçlü altyapısı ve kaynaklarıyla kuruluşundan bu yana topluma, bilime ve teknolojiye önemli katkılar yapmış ve öncü rol üstlenmiştir. Eylül 2016’da başlayan ve Eylül 2017’de tamamlanan 2018-2022 Stratejik Planı’mız, bölgemizin ve dünyanın zor problemleri karşısında yüksek öğretime düşen sorumlulukların ve geleceğe bakışın öneminin giderek arttığı bir dönemde hazırlanmıştır.

  Geniş paydaş katılımlı, şeffaf ve demokratik bir yaklaşımla yürüttüğümüz stratejik planlama çalışmaları; üniversitemizin geçmişini ve mevcut durumunu, ülkemizdeki ve dünyadaki eğilimleri, fırsatları ve tehditleri kapsamlı ve derinlemesine inceleme ve paydaşlarımızın beklentilerini daha iyi anlama fırsatı sunmuştur. Stratejik planlama kapsamında, üniversitemizin yöneticilerinin, akademik ve idari çalışanlarının, öğrencilerinin, mezunlarının ve dış paydaşlarının kurul, komiteler, konferanslar ile çeşitli bireysel ve kurumsal iletişim kanallarıyla önemli katkılarda bulunduğu, yoğun mesai harcadığı, titiz çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Değişen koşullar karşısında gurur duyduğumuz sarsılmaz değerlerimiz; bilgi üretmeye, paylaşmaya ve hayata geçirmeye olan inancımız ve sorumluluğumuz bir kez daha ortaya konulmuştur. Birikimimiz, altyapımız ve insan kaynağımızdan aldığımız güç, stratejilerimizi belirlemede bize yol göstermiştir.

  Bölgesini ve dünyayı; toplum, doğa ve insanlığın iyiliği için dönüştüren bir üniversite olma yolunda stratejik önceliklerimiz; disiplinlerarası ve bütüncül yaklaşım, işbirliği ve etkileşim, temeli ve kaynakları güçlendirme olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın zor problemleri ile birlikte temel bilim araştırmalarına; araştırma ile bütünleşik eğitime ve topluma hizmete önem ve öncelik verilmiştir. Üniversitemizin bir yandan güçlü olduğu alanlarda etkisi yüksek araştırmalarını artırarak sürdürmesi stratejisi benimsenirken, diğer yandan yetkinlikleri ve öncelikleri ile uyumlu yeni gelişen alanlarda da öncü rol oynaması hedefi ortaya konulmuştur. ODTÜ’nün tüm yerleşkeleri ve Teknokent’in de içinde yer aldığı ekosistemin hedeflerine erişimi için tüm kaynaklarının daha da güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ve etkileşim stratejik planımızın diğer öncelikleridir.

  Plan’ımızı tamamlamak kadar onun gereğini yapmak, gerçekleşmesini izlemek ve değerlendirmek de önemlidir. Bunun için altyapımız ve ilgili mekanizmalarımız güçlendirilecektir. Bu konuda hepimize düşen sorumluluğu başarıyla yerine getireceğimize inanıyorum.

  Stratejik Plan’ımızın hazırlığına kurul, komite, çalışma grubu, destek ekibi içinde yer alarak, konferanslarında görev üstlenerek, Plan metninin gözden geçirilmesi, sunumu ve baskısı için çalışarak katkıda bulunan tüm mensuplarımız; çeşitli yollarla görüş ve önerilerini paylaşan öğrencilerimiz, akademik ve idari çalışanlarımız, mezunlarımız ile kurum ve kuruluş temsilcisi dış paydaşlarımıza çok teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK
  Rektör

 • A1- Çok disiplinli ve disiplinlerarası eğitim ve araştırma etkinliklerini güçlendirmek

  A2- Ortaöğretim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak

  A3- Gelen öğrenci kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak

  A4- ODTÜ’ye gelen öğrencilerin üniversiteye uyumunu sağlamak ve öğrenimleri süresince gerekli danışmanlık desteğini vermek

  A5- Yaratıcı, yenilikçi ve liderlik özelliklerine sahip, yetkin mezunlar yetiştirmek için eğitim politikaları geliştirmek ve uygulamak

  A6- Dünya standartlarında bir araştırma üniversitesi olmak için gerekli kaynakları geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak

  A7- Niteliği yüksek temel bilim araştırmaları yapmak

  A8- Uygulamalı araştırmalar yoluyla teknoloji geliştirmek, yenilik yapmak, sanayi ve toplum için değer yaratmak

  A9- Türkiye için de öncelikli olan, bölgesel ve küresel, büyük ve zorlayıcı problemlerle ilgili çok disiplinli, disiplinlerarası ve işbirliklerine dayalı bir yaklaşımla araştırmalar yapmak

  A10- Araştırma performansımızı artırmak ve çıktılarımızın etkisini yükseltmek

  A11- Toplumun bilimsel yaklaşıma ve bilimsel gelişime verdiği değeri üst seviyelere taşımak

  A12- ODTÜ birikimlerini toplumsal hizmet faydası gözeterek paylaşmak

  A13- ODTÜ’nün iç ve dış paydaşlarıyla etkileşiminin sürekli ve etkili hale getirilmesi için kurum içi ve dışı iletişimi güçlendirmek

  A14- Uluslararasılaşma ile uyumlu sürdürülebilir bir kurumsal yapı geliştirmek

  A15- Uluslararasılaşma farkındalığını ve çok kültürlü yaşam deneyimlerini tüm bileşenler için geliştirmek

  A16- Yerleşkenin zengin orman, bozkır ve göl ekosistem bütünlüğünü ve biyoçeşitliliğini korumak

  A17- Yerleşkenin özgün mekansal ve mimari yapısını koruyarak mekansal kullanım gereksinimlerinin sürdürülebilir, akıllı, dayanıklı ve engelsiz yerleşke yaklaşımları çerçevesinde karşılamak

  A18- Üniversitenin etkinlik alanlarına uygun niteliklerde akademik ve idari işgücünü oluşturmak ve sürdürebilirliğini sağlamak

  A19- Üniversitede sağlıklı, güvenli ve huzurlu yerleşke ortamını sağlamak

  A20- Üniversitenin mali kaynaklarını çeşitlendirmek ve artırmak

  A21- Kaynakları verimli kullanmak

  A22- Bilişim hizmetlerinin yönetiminin etkinliğini ve etkisini artırmak

  A23- Paydaş beklentileri, gereksinimleri ve stratejik öncelikler doğrultusunda bilgi teknolojilerine dayalı hizmetleri geliştirmek, sunmak ve var olanları iyileştirmek

  A24- Kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini ve etkisini artırmak

 • H1.1- Mevcut disiplinlerarası lisansüstü programların güçlendirilmesi ve yeni gelişen alanlarda programlar açılması

  H1.2- Öğretim elemanlarının disiplinlerarası programlara katkısının artırılması

  H2.1- Eğitim politikalarına katkıda bulunacak çalışmaların yapılması

  H2.2- Ortaöğretim düzeyinde eğitime destek verilmesi

  H3.1- Etkin bilgilendirme yoluyla nitelikli öğrencilerin ODTÜ’ye çekilmesi

  H3.2- Uluslararası öğrencilerin nicelik ve niteliklerinin artırılması

  H4.1- Gelen öğrencilerin üniversiteye uyumu için bir ders (ODTÜ 101) geliştirilmesi ve uygulanması

  H4.2- Üniversite genelinde eşgüdümlü olarak öğrenciler için yönlendirici öğrenci danışmanlık sisteminin kurulması

  H5.1- Tüm alanlarda temel eğitim derslerinin (servis derslerinin) daha etkin ve verimli sunulması

  H5.2- Çekirdek program tanımlamalarının yapılması veya var olanların değerlendirilmesi

  H5.3- Öğrencilerin İngilizce akademik yazma ve konuşma becerilerinin iyileşmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması

  H5.4- Bölüm içi/dışı seçmeli derslerin sayısının ve çeşitliliğinin artırılması

  H5.5- Öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin pedagojik farkındalığının artırılması

  H5.6- Eğitim programlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güncellenmesi süreçlerinin kurumsallaştırılması ve sürecin devamlılığının sağlanması

  H5.7- Yenilikçi öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile öğretim teknolojilerinin kullanımının, öğretim materyalinin üretim ve paylaşımının yaygınlaştırılması

  H6.1- Araştırma ile bütünleşik eğitim yaklaşımının lisans programlarında yaygınlaştırılması yoluyla bilgi üretiminin özendirilmesi

  H6.2- Lisansüstü öğrencilerin ve doktora sonrası araştırmacıların akademik, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda desteklenmesi

  H6.3- Araştırma altyapısının, destek birim ve personelinin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması

  H7.1- Temel bilim araştırmalarının nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi için gerekli altyapının kurulması

  H8.1- Uygulamalı araştırmalar yoluyla teknoloji geliştirilmesi, sanayinin ürüne dönüştürebileceği çıktıların üretilmesi

  H9.1- Türkiye için de öncelikli olan, bölgesel ve küresel, büyük ve zorlayıcı problemlerin (grand challenges) toplumsal, siyasal, ekonomik, psikolojik ve teknolojik boyutlarıyla incelenip çözümler üreten geniş kapsamlı araştırmaların artırılması

  H9.2- Bu alanlardaki problemlerin çözümü için çok disiplinli ve disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde ve diğerlerinde ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi ve var olan işbirliklerinin kapsamının genişletilmesi

  H10.1- Büyük ölçekli projelerin artırılması; projelerin performansının izlenmesi ve duyurulması

  H10.2- Nitelikli bilimsel dergilerde yayın yapılması; yayınların aldığı atıf sayısının ve atıf alma sürekliliğinin artırılması

  H10.3- Lisansüstü tez çıktılarının etkisinin, ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılması ve lisansüstü programlarda öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesini sağlayacak projeler üretilmesine ağırlık verilmesi

  H11.1- ODTÜ’de yürütülen araştırmaların süreç ve sonuçlarının toplumla paylaşılmasına yönelik bilim iletişimi mekanizmalarının kurulması

  H11.2- Bilgiyi topluma yayma ve akademik görünürlüğü artırma için açık erişim mekanizmalarının kurulması ve yaygınlaştırılması

  H12.1- Halka açık etkinliklerin yaygınlaştırılması ve toplumca görünürlüğünün artırılması

  H12.2- ODTÜ’de yürütülen toplumsal hizmet faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması ve desteklenmesi

  H12.3- Eğitim alanında ODTÜ bileşenlerinin toplumla etkileşimini artıracak ders ve içeriklerin artırılması

  H13.1- Kurum içi ve kurum dışı iletişimin sistematik hale getirilmesi

  H14.1- Uluslararasılaşma ile ilgili tüm birimler arasında koordinasyonun ve uluslararası işbirliklerinin oluşumunu ve gelişimini destekleyecek kurumsal desteğin sağlanması

  H14.2- Uluslararasılaşma ile ilgili mevcut deneyimlerin ve güncel süreçlerin belgelendirilmesi, arşivlenmesi ve erişilebilirliğini sağlayacak yerleşke içi veri tabanı oluşturulması

  H14.3- Üniversitede akademik birimler, idari birimler, öğrenci toplulukları vb. tarafından gerçekleştirilen her türlü iletişimin İngilizce olarak da gerçekleştirilmesi

  H14.4- Uluslararası hareketlilik programları kapsamında gelen ve giden katılımcı sayısının artırılması

  H15.1- Öğrencilerimizin çok kültürlü yaşam farkındalıklarının artmasını sağlayacak etkinliklerin gerçekleştirilmesi

  H15.2- ODTÜ öğretim elemanlarının ve idari personelinin çok kültürlülük ve uluslararasılaşma konusundaki farkındalıklarının ve ilgili becerilerinin artmasını sağlayacak etkinliklerin gerçekleştirilmesi

  H15.3- Uluslararası öğrencilerin üniversite bileşenleri ile etkileşiminden kaynaklanan memnuniyetlerinin artırılması

  H16.1- Yerleşkenin zengin doğal ve ekolojik değerlerinin korunması

  H16.2- Yerleşkenin zengin doğal ve ekolojik değerlerinin araştırılması ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek tanıtılması

  H17.1- Yerleşke yapılı çevresinin, özgün mimari nitelikleri korunarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak iyileştirilmesi

  H17.2- Yerleşke içi ulaşım sisteminin; çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek, akıllı, engelsiz, erişilebilir ve güvenli biçimde, özel araç trafiği azaltılarak toplu taşım odaklı biçimde iyileştirilmesi, yaya ve bisiklet dolaşımının özendirilmesi için gerekli fiziksel altyapının sağlanması

  H17.3- Yerleşkenin eğitim, araştırma ve teknik altyapılarının çevreye duyarlı, enerji etkin, akıllı ve ekonomik biçimde yenilenmesi ve geliştirilmesi

  H17.4- Yerleşkenin özgün mekansal ve mimari yapısı korunarak, “ODTÜ Ankara Yerleşkesi Mekansal Strateji ve Tasarım Kılavuzu” belgesi doğrultusunda yerleşkeye yeni yapıların kazandırılması

  H18.1- Eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklerde akademik personelin üniversitemizde sürekli olarak istihdamının sağlanması ve gelişimine destek verilmesi

  H18.2- İdari personelin yetkinliğinin istihdam, işgücü planlaması ve eğitim yoluyla artırılması, memnuniyetlerinin artırılarak devamlılığının sağlanması

  H19.1- Etik, bezdiri (mobbing) ve ayrımcılığa ilişkin farkındalığın artırılması ve bu konuya ilişkin vakaların azaltılması

  H19.2- Sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) gereklerinin karşılanması

  H19.3- Yerleşke içinde psiko-sosyal genel iyilik halinin artırılması

  H19.4- Yerleşke güvenliği merkezi bilgi sisteminin ve insan kaynağının oluşturulması

  H20.1- Döner sermaye projeleri ve fikri mülkiyet haklarından doğacak gelirlerinin artırılması

  H20.2- ODTÜ Geliştirme Vakfı ve/veya ODTÜ Teknokent A.Ş. aracılığıyla gelir getirici ve ayrıca bağış gelirlerinin artırılmasına yönelik mekanizmalar geliştirilmesi, uygulanması ve gelirlerin etkin kullanılması

  H20.3- Stratejilerin gerçekleştirilmesini desteklemek üzere özgelirlerimizin artırılması

  H21.1- Yatırım ve cari bütçelerin yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde ve verimli kullanılması

  H22.1- BT destekli hizmetleri geliştirmeyi ve iyileştirmeyi destekleyecek yönetsel süreçlerin etkinliğinin artırılması ve bu doğrultuda kurumsal kültür değişimlerinin sağlanması

  H22.2- Öncül bilişim hizmetlerinin temel ilkeler ve öncelikler doğrultusunda, katma değer yaratacak ürünlere dönüştürülmesi

  H23.1- Bilgi sistemleri geliştirmede ileri teknolojilerden yararlanarak akıllı, sürdürülebilir, dayanıklı ve engelsiz yerleşke geliştirilmesinde etkili olunması

  H23.2- Bilgi sistemlerini bütünleştirerek ve yaygınlaştırarak bilgi teknolojileri ve sistemlerinden yararlananların doğru ve güvenilir bilgiye ve hizmete zamanında, mekandan bağımsız ve kolay erişiminin sağlanması

  H24.1- İdari süreçlerin iyileştirme döngülerinin desteklenmesi ve kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]