2017-2021 dönemi Karayolları Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ulaşım, tekerleğin icadıyla başlayıp günümüze uzanan süreçte, insanların yaşam kalitesinin artması, ekonomik büyüme ve kalkınma için en temel ihtiyaçlardan biri olmuştur. Küreselleşen dünyada ilişkilerin daha esnek, rekabete dayalı olması ve zamanın giderek değer kazanması ulaştırma hizmetinin önemini artırmaktadır. “Yolcu ve yüklerin bir noktadan başka bir noktaya hareketi” olarak tanımlanan ve sosyo-ekonomik gelişmenin temel itici güçlerinden olan ulaşım; karayolları, demiryolları, denizyolları, boru hatları ve havayolları alt sistemleri ile sağlanmaktadır.

  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de yolcu ve yük taşımacılığında hakim ulaşım sistemi karayolu olup 2015 yılı itibarıyla, yolcu taşımacılığının % 89,2’si, yük taşımacılığının ise petrol boru hatları hariç % 89,8’i karayolu ile gerçekleştirilmektedir.

  Ulaşım sektöründe karayolu altyapısının temininden sorumlu olan Karayolları Genel Müdürlüğünün, ilk yatırım maliyeti yüksek olan altyapı hizmetinin yerine getirilmesinde kısıtlı ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmesi için faaliyet önceliklerinin belirlenmesinde Ülkemizin üst politika belgeleri ve 2023 hedefleri ile uyumlu bir plan dahilinde hareket etmesi bir zorunluluktur.

  Esnek ve etkin bir kamu yönetiminin oluşturulması kapsamında kısıtlı kaynakların doğru kullanılması yönünde bir adım olarak geliştirilen “Stratejik Planlama” kavramı Ülkemizde 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile yasal düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur. Bu yasal düzenlemelerin gereği olarak kamu kuruluşları tarafından stratejik planlar hazırlanmaktadır.

  Stratejik Planlama, bugünü analiz ederek geleceği tasarlamaya ve şekillendirmeye temel oluşturan bir düşünme ve karar verme yöntemidir. 2017-2021 dönemi için hazırlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Stratejik Planı, kamuda stratejik yönetim anlayışının yerleşmesine, kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılabilmesine, fırsat ve tehditlerin tam ve zamanında belirlenerek etkili bir yönetimin oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

  Bu çerçevede, karayolu ulaşımında yüce milletimize layık olduğu en iyi hizmeti verebilmesi amacı ile hazırlanan Karayolları Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı’nın başarılı bir şekilde uygulanmasını, Ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sağlamasını temenni ederim.


  Ahmet ARSLAN
  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 • A1- Artan yük ve yolcu taşımacılığı talebini karşılayacak güvenli ve konforlu karayolları yapmak ve geliştirmek,
  A2- Karayolu ağının korunması, iyileştirilmesi ve yönetilmesini sağlamak,
  A3- Yol ağımızda trafik güvenliğini artırmak,
  A4- Kurumsal kapasiteyi artırmak,
  A5- Karayolu kaynaklı çevresel etkileri azaltıcı, enerji verimliliği sağlayan, tarihi ve kültürel varlıkları koruyan çalışmalar yapmak.

 • H1.1- Karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir.

  H1.2- Karayolu ağının erişme kontrollu ve geçiş ücretli olarak alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H1.3- Önemli koridorlar üzerinde coğrafi engelleri aşacak tüneller ve büyük sanat yapıları gibi özellik arzeden önemli projeler hayata geçirilecektir.

  H1.4- Çağdaş metot, malzeme ve teknolojilerle güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir karayolu yapılmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan araştırma mühendislik hizmetleri, beklenen kaliteyi sağlayacak şekilde sürdürülecektir.

  H2.1- Yol bakım, onarım ve otoyol büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir.

  H2.2- Geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi ve sismik onarım gerektiren köprülerin güçlendirilmesi önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir.

  H2.3- Üstyapı Yönetim Sisteminin geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H2.4- Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele, afet, bakım ve onarım çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.

  H2.5- Karayollarında Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

  H3.1- Sorumluluğumuzdaki yol ağımız üzerinde trafik güvenliğini arttırıcı önlemler alınacak ve
  sürekliliği sağlanarak geliştirilecektir.

  H4.1- Kuruluşun araştırma ve geliştirme konularındaki altyapı, ekipman ve laboratuvarları iyileştirilecek ve idari kapasite artırılacaktır.

  H4.2- Bilgi iletişim altyapısından yararlanılarak karar destek ve yönetim sistemleri geliştirilecek, etkin kullanımları sağlanacaktır.

  H4.3- Kurum personelinin çalışma şartlarının, bilgi birikiminin iyileştirilmesi ve mesleki memnuniyetinin arttırılması sağlanacaktır.

  H4.4- Trafik ve ulaşım bilgilerinin zamanında, güvenilir ve sürekli olarak elde edilmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

  H5.1- İnsan ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir yolların artırılmasına ilişkin araştırma ve dizayn çalışmaları sürdürülecektir.

  H5.2- Karayollarında erozyon kontrolü çalışmaları yapılarak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır.

  H5.3- Mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler alınacak, güçlendirme, yapım, bakım ve onarım hizmetleri tamamlanacaktır.

  H5.4- Karayolları malzeme ocakları ve tesislerin çevresel etkilerinin tespit edilerek olumsuz çevresel etkileri azaltıcı önlemler belirlenecek, ana karayollarında gürültü haritalarının hazırlanması ve eylem planlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması sağlanacaktır.

  H5.5- Tarihi köprülerin yakın çevresi ile birlikte restore edilerek korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanarak, koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]