2017-2021 dönemi İstanbul Teknik Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 250. yaşına ilerleyen üniversitemizin 1773’ten günümüze ulaşan zengin mirasını geleceğe taşımak için ulaşmak istediğimiz zirve nokta budur. İTÜ’nün akademik ve bilimsel çalışmalarıyla, öğretim kalitesiyle, teknoloji geliştirme ve girişimci fikirler çıkarabilme başarısıyla, “yenilikleri takip eden değil altına imza atan tarafta yer aldığı küresel bir otorite olması” gibi büyük bir hedefimiz var. Büyük hedeflere giden yolun uzunluğunu dikkate alıyor ve ulaşılacak sonucun başarı olmasının titiz bir stratejik planlamadan geçtiğini biliyoruz. Böyle bir planlamanın olmazsa olmazı; kurum özeleştirisi yapabilmek, dünyadaki gelişmeleri ve standartları yakından izlemek, ülkesel gerçekleri ve ihtiyaçları dikkate alarak objektif analizler gerçekleştirebilmektir.

  Bu amaçla; geniş bir zaman diliminde ilgili tüm paydaşların görüş, öneri ve yönlendirmeleri doğrultusunda yürüttüğümüz titiz çalışmanın sonucu olarak, İTÜ’nün 2017-2021 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Yaklaşık 2 yıl süren bu çalışmanın en önemli özelliği; üniversitemizde ilk kez “ölçülebilir ve tarafsız değerlendirilebilir verilere dayalı” bir stratejik planın hazırlanmış olmasıdır. Bu zemini sağlayabilmek amacıyla, İTÜ Gösterge Paneli (Dashboard) kurulmuştur. Sürdürülebilir gelişim için önem taşıyan bu sistem; üniversitemizin ar-ge altyapısından kampüsteki peyzaj çalışmalarına, dersliklerde bulunan araç-gereçlerden spor tesislerimizin kapasitesine kadar her alanda verinin yer aldığı bir “kurumsal içerik yönetimi platformu”dur. İlgili tüm kullanıcılar tarafından verilerin anlık güncellenebilmesinin sağlaması ve güncel istatistikler sunmasıyla da etkin planlama yapılmasını mümkün kılacaktır. Kurumsal hedeflerin takibi ve somut ilerleme sağlanması adına oldukça önemsediğimiz bu yapı; “işsürekliliği, verimin artırılması, her an denetim, kurum içi bilgilerin etkin paylaşımı” gibi roller de üstlenecektir. Gelecek 4 yıla ilişkin stratejik planlamamızı yaparken kurum olarak hem güçlü hem zayıf yönlerimizi ele almakla beraber; potansiyel fırsatlar ve tehditler de değerlendirilmiştir. Plan, 10 temel alanı kapsayacak şekilde oluşturulmuştur: Eğitim - Öğretim, Araştırma – Uygulama, Yayın, Sanayi ile İlişkiler - İşbirlikleri, Mezunlarla İlişkiler, Öğrencilerle İletişim, Uluslararası Kurum – Kuruluşlar ile İlişkiler, Mali Yönetim – Kaynaklar – Gelirler, Fiziki Gelişim – Alt / Üst Yapı Projeleri, Yönetim – İnsan Kaynakları.

  5 temel stratejimiz ise;

  • Değişimi ve gelişimi hedefleyen eğitim ve öğretim

  • Çıktı odaklı, disiplinler arası ve topluma fayda sağlayan araştırma

  • Çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir üniversite sanayi işbirliği

  • Uluslararası ilişkilerde etkin işbirliği

  • Katılımcı ve şeffaf yönetişim, artan özgelir ve toplumdaki

  • İTÜ algısının güçlendirilmesi

  olarak belirlenmiştir.

  Üniversitemizin sahip olduğu eşsiz birikimi ve geleneği, evrensel düzeyde öncü role dönüştürme heyecanıyla yürüttüğümüz çalışmanın başarılı sonuçlarını hem kısa hem uzun vadede göreceğimize inanıyor; Stratejik Planlama Kurulumuzun değerli üyeleri ile bu hedef için büyük bir özveriyle çalışan tüm akademik ve idari personelimize şükranlarımı sunuyorum.

  Prof.Dr. Mehmet KARACA

  İTÜ Rektörü

 • A1- Değişim Ve Gelişimi Hedefleyen Eğitim - Öğretim

  A2- Çıktı Odaklı, Disiplinler Arası Ve Topluma Fayda Sağlayan Araştırma

  A3- Uluslararası İlişkilerde Etkin İşbirliği

  A4- Çok Yönlü, Etkin Ve Sürdürülebilir Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ)

  A5- Katılımcı Ve Şeffaf Yönetişim, Artan Özgelirve Toplumdaki İtü Algısının Güçlendirilmesi

 • H1.1- Eğitim ve Öğretim Altyapısını Geliştirmek

  H1.2- Eğitim ve Öğretimin Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak

  H1.3- Disiplinler Arası Eğitim ve Öğretimi Yaygınlaştırmak

  H1.4- Küresel Düzeyde Yarışan, Nitelik ve Sayıda Öğretim Üyesine Sahip Olmak

  H1.5- Tüm Programlarda %100 İngilizce Eğitime Geçmek

  H2.1- Küresel Düzeyde Ar-Ge Çıktıları Üretmek

  H3.1- Yurt Dışında İşbirliği İçinde Olunan Üniversite Ağını Geliştirmek

  H3.2- Uluslararası Bilinirliği Arttırmak

  H4.1- Üniversite Sanayi İşbirliğini Arttırmak ve Etkin Bir Şekilde Yürütmek

  H5.1- Üniversite İdari İşleyişinin Etkinliğini Arttırmak

  H5.2- Üniversite Öz Gelirlerini Arttırmak

  H5.3- İTÜ’nün Bilinme ve Algısının Güçlendirilmesi

  H5.4- Sosyo-Kültürel Ortamların Geliştirilmesi

  H5.5- İTÜ Yerleşkelerini 24 Saat Yaşar Hale Getirmek

  H5.6- Öğrenci Bağlılığı ve Mezun Aidiyetini Geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]