2017-2021 dönemi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüzde stratejik planlama ve stratejik yönetim yasal bir zorunluluk olmaktan çok çağdaş yönetim tarzının stratejik öncelikleri belirgin hale getirmenin ve bu öncelikleri hayata uygulamanın en önemli araçlarından birisi olmuştur.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9’uncu maddesi hükmü çerçevesinde kamu kurumları; kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde gelece- ğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak suretiyle katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmışlardır.

  Stratejik plan gereklidir, ancak uygulanabilir ve gerçekçi olmalıdır. Bu anlayışla yenilenen ve 2014-2018 stratejik planımızın yerini alan Üniversitemiz 2017-2021 stratejik planı hedeflediğimiz misyon ve vizyonumuza ulaşmamız yolunda önemli bir programdır. Kaynakları- nı etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde etme ve kullanma ile hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamada stratejik planlamayı kurum felsefesi haline dönüştüren Mustafa Kemal Üniversitesi, 2017-2021 Stratejik Planını stratejik plan hazırlık çalışması sürecinde diğer yönetim süreç- lerinde olduğu gibi katılımcı bir anlayışla tüm paydaşların görüşlerini alarak meydana getirmiştir.

  Üniversitemiz 2017-2021 yıllarını kapsayan stratejik planı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkeleri gereği Atatürkçü dünya görüşünü temel alan, kendisinden çok ülkeyi düşünen, sevgi- sini ayrıma tabi tutmayan, devletine karşı sorumluluğunu bilen, bilimsel düşünme yetisine sahip, insan haklarını içselleştiren, ahlaklı, kendisine güveni olan ve ülkesi için gerekli bilgi ve donanımı edinen, tartışma düzeyi ve hoşgörüsü gelişmiş, toplumun değerlerine saygılı, yurttaş yetiştirmenin en önemli aşaması olan eğitim ve öğretime katkı sağlayacağı düşüncesinde olduğumu belirtirken stratejik plan çalışmalarında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve dış paydaşları- mıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor, bu stratejik planın başarıya ulaşmasında başta üniversite personelimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın elbirliği ile katkı vereceğini umuyor, saygılar sunuyorum.

  Prof. Dr. Hasan KAYA

  Rektör

 • A1- Üniversitemizin eğitim öğretim kalitesinin geliştirilmesi

  A2- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin nitelik ve niceliğinin artırılması

  A3- Hizmet kalitesini ve etkililiğinin artırılması

  A4- Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılması 

  A5- Üniversitemizin fiziki durumunun ve altyapı kapasitesinin geliştirilmesi 

 • H1.1- 2021 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Senatosunun önerdiği 15 programın akreditasyon süreçlerinin başlatılması

  H1.2- 2021 yılı sonuna kadar tüm akademik birimlerde program değerlendirme sisteminin kurulması

  H1.3- Kütüphane hizmetlerinin kalitesinin arttırılması

  H1.4- Eğitim faaliyetlerinde uygulama çalışmalarının artırılması 

  H1.5- Öğretim elemanı–öğrenci ilişkilerinin geliştirilmesi

  H2.1- 2017 yılında TS EN ISO/IEC 17025 Standardı kapsamında 10 adet 2018 yılında da 10 adet gıda deneyinden Teknoloji ve Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin akreditasyona başvurması

  H2.2- 2018 yılı sonuna kadar sanayide yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri kapsamında analiz sayısının %50 artırılması

  H2.3- BAP tarafından desteklenen projelerin niteliğinin arttırılması

  H2.4- Üniversitemiz akademik personeli tarafından yapılan dış kaynaklı projelerin 2021 yılı sonuna kadar %40 arttırılması 

  H2.5- Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen toplantı sayılarının arttırılması

  H3.1- Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu standartlar çerçevesinde performans göstergemizi 2017 yılı sonuna kadar 0,8’den 0,9’a çıkarılması

  H3.2- Birimlerdeki tüm iş ve işlemlerde kalite yönetim sisteminde tanımlanmış süreç ve standartlara %100 uyulmasının sağlanması

  H3.3- Üçüncü basamak sağlık hizmetlerinden üniversitemiz hastanesinde bulunmayan üç hizmeti daha yapabilir hale gelinmesi

  H3.4- 2018 yılı sonuna kadar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde Ayaktan Hasta Alma Merkezinin oluşturulması

  H4.1- Suriye iç savaşı nedeniyle üniversitemize yönelik bozulan algının reklam, tanıtım organizasyonları, ziyaretler gibi etkinliklerle iyileştirilmesi

  H4.2- Hatay ilinde yaşanana ekonomik, politik ve sosyal sorunlarla ilgili yerel STK’lar ortaklığında üniversite akademik personelinin çalışma alanları kapsamında panel ve çalıştaylar düzenlenmesi

  H4.3- Üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyerek, üniversitelerin vereceği hizmetleri zenginleştirip etkinleştirmek

  H5.1- Üniversitemiz fiziki durumunun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yapılması

  H5.2- Kampüs altyapı ve üst yapı kapasitesinin geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]