2017-2021 dönemi Savunma Sanayi Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Anadolu’nun, Balkanların, Akdeniz’in ve Ortadoğu’nun tarihini okumadan günümüzü doğru değerlendirmek mümkün değildir. İçinde yer aldığımız coğrafya çağları kapayıp açan, medeniyetleri kuran birçok millet ve devlete tanıklık etmiştir. Askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal olarak güçlü olmayan, kendini reforme edip yenileyemeyen nice devlet, bu meşakkatli coğrafyada çok kısa sürede yıkılıp gitmiştir. Sadece kendilerini yenileyen, zamanın ruhunu, kavramını iyi okuyan ve anlayan, geleceğe dair bir açılımı, öngörüsü, vizyonu ve bir hedefi olan, en önemlisi cazibe merkezi olmayı sürdüren milletler ve devletler bu coğrafyada asırlar boyu varlıklarını koruyabilmişlerdir.

  Bu konuları dikkate alarak, savunma ve güvenlik alanında TSK ve güvenlikten sorumlu diğer kamu kurumlarımızın imkân ve kabiliyetlerinin artırılması, savunma sanayimizin gelişmesi ve ilerlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Tamamlanan projelerin teslimatlarını TSK ve ilgili kurumlara gerçekleştiriyoruz ve tüm bu ürünlerin sahada etkili kullanılmasını sağlıyoruz. Savunma sanayii alanında; son 14 yıla bakacak olursak; 2002 yılında 1.3 milyar dolar olan Savunma ve Havacılık sektörü ciromuz 5 milyar dolara, savunma ve havacılık ihracatımız 247 milyon dolardan 1,655 milyar dolara ve Ar-Ge harcamalarımız 49 milyon dolardan 904 milyon dolara ulaşmıştır. Öte yandan, dünyada savunma ve güvenlik alanında ilk 100 büyük savunma sanayi şirketi arasında iki Türk şirketi de bulunmaktadır. 2004’den bu yana; Milgem Gemisi, Altay Tankı, Atak Helikopteri, Anka ve Bayraktar İnsansız Hava Araçları, Yeni Tip Karakol Botları, Süratli Müdahale Botları ve Milli Piyade Tüfeği başta olmak üzere birçok sistem, alt sistem ve silah sistemi savunma sanayimizin bağımlılığını azalttığımız projelerimizin sonuçlarıdır.

  Savunma Sanayii Müsteşarlığında yürütülen proje ve faaliyetler kapsamında son 30 yılda savunma sanayii sektörünün imkân ve kabiliyetlerinin artmasıyla birlikte sektörün büyümesi, gelişmesi ve güvenlik alanında da kabiliyetlerin oluşması sağlanmıştır. 1980’li yıllarda yoğun olarak hazır alım projeleri ile tedarik yaparak ihtiyaçlarını karşılayan ülkemiz, bugün artık kendi projelerimiz vasıtasıyla özgün tasarımlarımız olan gemi, uçak, insansız hava aracı, tank ve birçok sistemin üretildiği bir ülke konumuna gelmiş bulunuyor.

  Gelinen bu aşamadan sonra ülkemizin dünyada savunma sanayii alanında söz sahibi, teknolojik üstünlüğe sahip, küresel bir oyuncu olma hedefine yönelik, bu alanın tüm paydaşları ile koordinasyon içerisinde çalışıp geniş bir sanayi tabanına yayılım sağlayarak amaç ve hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

  Milli sanayimizle güçlenen milli savunmamız, ülkemiz menfaatlerinin koruyucusu ve bölge ülkelerinin istikrarının da teminatı olacaktır. Dolayısıyla, bölgemizde ve dünyada lider ülke olma vizyonumuz, savunmamızın da etkili, caydırıcı ve modern olmasını gerektirmektedir. Öte yandan 2023 yılı ülkemiz hedeflerine ulaşılması için savunma ve güvenlik alanında gerçekleştirilecek çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçlarını bütünsel bir yaklaşım içerisinde takip edeceğiz. Bu planın hazırlanmasında bize destek veren tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.

  Fikri IŞIK

  Milli Savunma Bakanı

 • A1. Savunma ve Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılanmasında Etkin Projeler Gerçekleştirmek

  A2. Sektörün Yetenek Bazlı Büyümesinin Sağlanması

  A3. Temel ve İleri Teknolojilerin Milli İmkanlarla Kazanılmasının Sağlanması

  A4. Kurumsallaşmayı Destekleyen Yönetim Sistemlerinin Kurulması, İyileştirilmesi ve Uygulamanın Başarısının Artırılması

 • H1.1. Ulusal savunma ve güvenlik yapılanmasında SSM’nin etkinliğini artırmak üzere rolünü, sorumluluğunu ve yetkilerini yeniden tanımlamak

  H1.2. İhtiyaç duyulan ürünleri dönem içinde olgunlaştırarak kullanıma hazır hale getirmek

  H1.3. Hafif Orta Sınıf (HOS) helikopter programlarını milli imkanlarla gerçekleştirmek

  H1.4. Envanterdeki platformları milli olarak geliştirilecek ileri teknoloji ekipmanlarla modernize etmek

  H1.5. Katmanlı hava ve balistik füze savunma yeteneğini, yurtiçi imkanları azami şekilde kullanarak geliştirmek

  H1.6. Füze ve torpido sistem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler yürütmek

  H1.7. Hafif / ağır silah, obüs, akıllı mühimmat ve balistik ihtiyaçlarının milli olarak karşılanmasına yönelik projeler yürütmek

  H1.8. El Yapımı Patlayıcılar (EYP) ile etkili mücadeleye yönelik sistem ve teknolojilerin geliştirilmesini ve hızla kullanıma alınmasını sağlamak

  H.1.9. Hassas tesislerin korunmasına yönelik olarak, teknolojiye dayalı entegre çözümler oluşturmak ve uygulamak

  H1.10. Güvenli hava harekatı kabiliyetini sürekli geliştirecek elektronik harp sistemlerinin yurtiçi imkanlarla tedarikini sağlamak

  H1.11. Harekat bağımsızlığı sağlamak amacıyla yerli platform ve alt sistem geliştirmek

  H.1.12. Alt Sistem Yol Haritasında öngörülen öncelikli projeleri uygulamaya geçirmek

  H1.13. Muhtelif görevlerin icrasına imkan sağlayacak yeni faydalı yüklerle teçhiz edilmiş farklı sınıflarda İHA sistemlerini kullanıma hazır hale getirmek

  H2.1. Geliştirilen özgün platform ve sistemlerin uluslararası pazarda rekabet edebilirliğini sağlamak

  H2.2. Savunma sanayiinde deniz araçları sektörünün yapılandırılmasında uzmanlaşmayı desteklemek

  H2.3. sektörün Yerli Sistem/ Alt Sistem/ Bileşen kullanımını artırmak üzere Ana Yüklenici firmaların firma dışı yerli kaynak kullanımını artırmak

  H2.4. Sektörde faaliyet gösteren firmaların “Kabiliyet Envanteri”ni geliştirmek

  H2.5. Yurtiçinde kazanılan teknolojilerin çift kullanımını (askeri / sivil) sağlamak

  H2.6. Kara, hava ve deniz platformları güç ihtiyacının karşılanması için altyapı oluşturmak

  H2.7. Ulusal savunma sanayii ekosisteminde yer alan firmaları ve yeni teşebbüsleri teşvik ederek rekabet güçlerini artırmak

  H3.1. Savunma ve Güvenlik alanında SSM Ar-Ge’nin etkinliğini artırmak

  H3.2. Ar-Ge Yol Haritası kapsamında doğrudan alt sistem ve bileşen ürünlerine yönelik teknoloji projelerinin hayata geçirilme oranını artırmak

  H3.3. Özgün ve yeni teknolojiler geliştirmesi için sektörü teşvik etmek

  H3.4. Fikri ve Sınai Mülkiyet ve Patent Haklarını etkili bir şekilde kullanarak kayıt altına almak

  H4.1. Stratejik Yönetim ve Planlama Sistemini uygulamaya geçirmek

  H4.2. Mevzuat/ Sektörel Strateji Dokümanı/ Yol Haritalarını güncellemek ve gerekli görülen alanlarda yenilerini oluşturmak

  H4.3. Ulusal ve uluslararası alanda “Kurumsal Bilinirliği” artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]