2017-2021 dönemi Türk Akreditasyon Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizde kamu kurumları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, topluma daha kaliteli hizmet sunmak, kamu kaynaklarını verimli kullanmak ve geleceğe yönelik planlamalarını kamuoyuna duyurmak maksadıyla stratejik planlar hazırlamaktadır. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından da 2017-2021 dönemine ilişkin Kurum Stratejik Planı hazırlanmıştır. 1999 yılında kurulan TÜRKAK, uygunluk değerlendirme kuruluşları olarak tanımlanan laboratuvarları, muayene ve belgelendirme kuruluşlarını akredite etmekte, bu kuruluşların belirlenen standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bunun sonucu üretilen ürün, hizmet, sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda geçerliliğini sağlamaktadır. Avrupa Birliğine üyelik sürecinde, gerek ülkemizdeki kalite altyapısının iyileştirilmesi gerekse yerli üretimin uluslararası piyasada kabul edilebilirliğinin sağlanması açısından akreditasyon faaliyetlerinin üreticilerimiz, sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız için hayati önemde olduğu açıktır. Stratejik planlama ve stratejik yönetim, uluslararası akreditasyon birliklerinin de önemle üzerinde durduğu bir konudur. Bu nedenle TÜRKAK da, akreditasyon sistemini daha etkin ve verimli çalıştırmak, taleplere göre hizmet kapsamını geliştirmek ve hizmet sunduğu paydaşlarının memnuniyetini sağlamak amacıyla stratejik yönetim anlayışıyla planlar, projeler yapmaktadır. TÜRKAK akreditasyon kurumlarının tabi olduğu TS EN ISO/IEC 17011 standardına ve Avrupa Birliğinin 765/2008 sayılı Konsey Tüzüğü’ne uygun şekilde çalışmak zorundadır. Nitekim 2008, 2012 ve en son 2016 yıllarında, Avrupa Akreditasyon Birliğinin denetimden başarı ile geçen TÜRKAK’ın akreditasyon hizmetini uluslararası standartlar ile performans göstergelerine uygun şekilde yürüten bir kurum olduğu tescil edilmiştir. Kısaca TÜRKAK, uluslararası tanınırlığını devam ettiren, günden güne hizmet alanlarını genişleten, bölgesinde etkin bir akreditasyon kurumudur. Son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda artan rekabet koşulları, sürekli gelişim ve yenilenme dolayısıyla kurumların sorumlulukları da değişmiş, bunun sonucu kamu yönetimindeki teş- kilat yapıları ve yönetim anlayışı konusunda yenilikler yapılmıştır. Nitekim hazırlanan Stratejik Planda; akreditasyon hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik amaç ve hedeflerin yanında, kurumsal kimlik ve kültürün gelişimine, teknolojinin daha fazla kullanımına, akreditasyon ve TÜRKAK hakkında farkındalık oluşturulmasına ve paydaşlarla işbirliğine yönelik stratejilere öncelik verilmiştir. TÜRKAK’ın 2017-2021 dönemini kapsayan yeni Stratejik Planının, kurumun gelecek beş yılına rehberlik edeceğine, hem ülke ekonomisi hem de akreditasyon hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunacağına olan inancımı paylaşır, tüm TÜRKAK çalışanlarına Stratejik Planda yer alan hedeflere ulaşılması konusunda başarılar dilerim.

                                                                                                                   Ömer ÇELİK

                                                                                                                       BAKAN

 • A1. KURUMSAL YAPI VE OPERASYONEL ETKİNLİĞİ GELİŞTİRMEK

  A2. TÜRKAK PAYDAŞLARININ KAPASİTELERİNİ GELİŞTİRMEK

  A3. TOPLUM VE PAYDAŞLARDA AKREDİTASYONLA İLGİLİ TANINIRLIĞI ve FARKINDALIĞI ARTTIRMAK

  A4. ULUSLARARASI ALANDA ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK, YENİ ALANLARDA AKREDİTASYON HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

 • H1.1. TÜRKAK kurumsal yapısının güçlendirilmesi, akreditasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin etkinliği ve güvenilirliğinin arttırılmasına yönelik mevzuat değişiklik önerileri oluşturulacak, ilgili makamlara sunulacaktır.

  H1.2. Hizmet etkinliğini ve verimliliğini artıracak şekilde organizasyon ve iş süreçleri yeniden yapılandırılacak, tam otomasyon sağlanacaktır.

  H1.3. Kurumun orta ve uzun vadede ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki altyapı gereklilikleri belirlenecek, fiziki yer temini ve projelendirmesi yapılacaktır.

  H1.4. TÜRKAK hizmet standartları geliştirilecek, akreditasyon hizmetleri bu standartlara uygun olarak yürütülecek ve UDK memnuniyeti düzenli olarak ölçülüp geliştirilecektir.

  H1.5. Kamu iç kontrol standartlarına uyumun sağlanarak TÜRKAK iç kontrol sisteminin kurulacak ve risk yönetim sistemi oluşturulacaktır.

  H2.1. Denetçi teknik uzman havuzu TÜRKAK ihtiyaçları ile tam örtüşecek ve uluslararası düzeyde hizmet sunacak şekilde nitel ve nicel açıdan güçlendirilecektir.

  H2.2. TÜRKAK’ın kurum ihtiyaçlarıyla örtüşecek şekilde, personelinin mesleki ve beşeri gelişimi sağlanacaktır

  H2.3. TÜRKAK’ın iç ve dış paydaşlarına yönelik sunduğu eğitim ve kapasite geliştirme hizmetleri yeni bir yapılanma ile etkinleştirilecektir.

  H3.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde toplum ve paydaşlarda akreditasyon farkındalığı ve TÜRKAK marka bilinirli artırılacaktır.

  H3.2. TÜRKAK kurumsal kimlik standartları oluşturulacak, uygulanacak ve gerekli tescil işlemleri yaptırılacaktır.

  H4.1. Kurumun üyesi olduğu Uluslararası Kuruluşların düzenlediği ve katılımın gerekli olduğu toplantılara düzenli katılım sağlanacak, bu toplantılardan her yıl en az birine ev sahipliği yapılacak ve kurulan özel görev güçlerine katılım sağlanacaktır.

  H4.2. Uluslararası Akreditasyon Birliklerinin karşılıklı tanıma kapsamına aldığı yeni alanlarda en geç bir yıl içinde hizmet sunmaya başlanacaktır.

  H4.3. Yurtdışı akreditasyon kuruluşları ve birliklerinden gelen denetçi / teknik uzman / eş değerlendirici / eğitim / danışmanlık talepleri değerlendirilerek karşılanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]