2017-2021 dönemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Gelişme ve kalkınma, sistemli düşüncenin ürünüdür. Sistem ise, önceden belirlenmiş hedefleri içeren stratejik planların hayata geçirilme kapasitesi ve potansiyelini belirleyen en temel unsurdur.

  Türkiye, artık sistemi oturmuş ve istikrarlı bir ülke olarak uzun vadeli planlamalar yapabilmektedir. Ulaşım ve iletişim alanlarında belirlenen 2023, 2053 ve hatta 2071 hedefleri, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolundaki iradesinin en önemli göstergeleridir.

  Ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerinin lokomotifi olarak görülebilecek Bakanlığımızın ulaşım ve iletişime yaptığı her yatırım; ekonomiyi, sanayii, ticari ilişkileri, sosyal ve kültürel hayatı, eğitimi, sağlığı, günlük yaşamımızı doğrudan etkilemektedir.

  Ekonominin can damarları olan ulaştırma ve lojistik altyapılarının gelişimi ve bu sayede ülkemizin rekabetçiliğinin artırılması, 2023 hedeflerimize ve ötesine yürüyüşümüz bundan sonra da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecektir.

  Türkiye’nin son 14 yılda ulaşım ve iletişim alanlarında kazandığı ivmeli gelişmeyi devam ettirmek asli
  görevimizdir. Bu doğrultuda; rekabet ortamını güçlendirecek ulaşım altyapısının kurulması, kombine taşımacılığın geliştirilmesi, akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması, altyapı ve işletmelerde yerli malı kullanılmasının özendirilmesi ve yerli üretimin desteklenmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi gibi temel politikalarımız çalışmalarımızı yönlendirecektir.

  Planın ülkemize, ulaşım ve iletişim sektörleri ve Bakanlığımıza yeni bir ivme ve ufuk kazandıracağına olan inancımla belirtir, 2017-2021 dönemine ait stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ederim.

  Ahmet ARSLAN

  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 • A1- Ulaştırma, denizcilik, haberleşme altyapı ve hizmetlerini, sosyo-ekonomik ihtiyaçları karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak üzere, dengeli, yenilikçi politikalar oluşturmak ve planlamak.

  A2- Can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, çevreyi gözeten, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma ve haberleşme sistemlerine kavuşmak için etkin düzenleme, uygulama ve denetimleri hayata geçirmek.

  A3- Ülke kaynaklarını rasyonel kullanarak, kaliteli, hızlı ve güvenli hizmet sunabilmek için ulaştırma, denizcilik ve haberleşme altyapılarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

  A4- AR-GE ile yenilikçilik esaslı milli üretim kültürü oluşturarak, ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve uzay teknolojilerinin üretimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.

  A5- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • H1.1- Kombine taşımacılığı geliştirmek

  H1.2- Deniz ticaret filosunun geliştirilmesine katkı sağlamak

  H1.3- Etkin, etkili ve verimli bir ulaşım sistemi ve altyapısı oluşturulmasına yön verecek Ulusal Ulaştırma Ana Planını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak

  H1.4- Hareket kısıtlılığı olanların ulaştırma hizmetlerine erişebilirliğini kolaylaştırmaya katkı sağlamak

  H1.5- Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, havacılık ve uzay alanında uluslararası iş birliklerini geliştirmek

  H1.6- Genişbantın ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin planlamalar yapmak

  H2.1- Türkiye’nin lojistikteki konumunun güçlendirilmesine katkı sağlamak

  H2.2- Karayolu taşımacılığında etkinliği, ulaşımında emniyeti arttırmaya katkıda bulunmak

  H2.3- Ülkemizin elektronik haberleşme altyapısının teknolojik gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

  H2.4- Denizlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak

  H2.5- Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak

  H2.6- Kıyı ve deniz yapılarını planlamak, verimliliğini sağlamak

  H2.7- Tehlikeli madde taşımacılığının emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamak

  H2.8- Ulaşımda çevre duyarlılığını ve enerji verimliliğini artırmak

  H3.1- Demiryolu ulaşım altyapısını geliştirmek

  H3.2- Kent içi ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak

  H3.3- Hava yolu ulaşım altyapısını yaygınlaştırmak

  H3.4- Kıyı yapılarını geliştirmek

  H3.5- Bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik hizmetler ile posta hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine
  ve ülkenin her tarafına yaygınlaştırılmasını sağlamak

  H3.6- e-Devlet Kapısı’nın etkin kullanımını ve yaygınlaşmasını sağlamak

  H3.7- Bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer
  alan sistemlerin güvenliğini sağlamak

  H3.8- Türk havacılık ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak

  H4.1- Deniz endüstrisinin ve gemi sanayinin geliştirilmesine katkı sağlamak

  H4.2- Ulaştırma, denizcilik, elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojilerinin milli kaynaklarla
  üretimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak

  H5.1- Afet ve olağanüstü durumlarda ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

  H5.2- Kurumsal ihtiyaçları etkin, verimli ve güvenli bir şekilde karşılamak amacıyla bilişim altyapısını
  güçlendirmek

  H5.3- Yöneticilerin karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyduğu bilgilere erişimini en üst seviyede sağlamak

  H5.4- Bakanlık hizmetlerinin daha kaliteli çalışma ortamlarında verilebilmesini sağlamak

  H5.5- İnsan kaynağı planlaması yapmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]