2017-2021 dönemi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda; bilim ve teknolojiye hakim, yeniliklere açık, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış, “refah toplumu” oluşturulmasında kendi üstüne düşen tüm sorumlulukları yerine getirecek stratejik hedefleri belirlemiş ve buna uygun bir kurum kimliği oluşturmak için güçlü adımlar atan köklü bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri doğrultusunda üniversitemize düşen görev; günümüz değerler sisteminin iki önemli bileşimi “bilgi toplumu” ve “bilgi ekonomisi” yolunda bu sorumluluğu yerine getirecek şekilde yeniden yapılanmaktır.

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi bilginin üretilmesinde ve topluma hizmette önemli bir aktör olarak; yeni bir yönetim anlayışı ile belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerlemektedir. Bu ilerleyişte eğitsel, sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimlere ayak uydurmak, inovatif bir kurumsal kimlik oluşturmak kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.

  Bilimin yolunda evrensel bir dünya üniversitesi olma iddiası ile hareket eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bulunduğu kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya, paydaşları ile işbirliğini sürekli ve güncellenebilir kılmaya, uluslararası boyutta adından söz ettirmeye başlamış olup, bu özelliğini arttırarak yolunda hızla devam etmektedir.

  Sadece eğitim ve araştırma misyonlarını yerine getirmekle başarılı olunmayacağı bilincine sahip olan üniversitemiz, topluma değer üreten bireyler yetiştirmek ve topluma katkı sunan araştırmalar yapmak zorunluluğuyla karşı karşıyadır ve üniversitemiz bunun bütün gerekliliklerini yerine getirmektedir.

  Uluslararası bir üniversite olma yolunda hazırlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi stratejik planı, sadece bütçeden kaynak almak için değil, evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda çağdaş toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünü hazırlayabilmesi, üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında ön sıralarda yer alabilmesi için gereksinim duyduğu önemli bir yol göstericidir.

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesinin başaramayacağı bir işin olmadığı inancındayım. Üniversitemiz Stratejik Planı, hedeflerimiz için referans noktası oluşturmalı; kaynak kullanımı, alınacak kararlar ve insan kaynakları politikaları stratejik planımıza uyumlu olmalıdır. Üniversitemiz; stratejik planının uygulanması sonucunda daha güçlü, dinamik ve öncü bir üniversite oluşturacağımıza olan inancımla; stratejik planın hazırlanmasında özverili ve özenli çalışmalarından dolayı stratejik planlama kurullarında yer alan üniversitem personeline en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

  En iyi dileklerim ve saygılarımla.

                                                            

                                                                                                Prof. Dr. Peyami BATTAL

                                                                                                                Rektör

 • A1. Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi

  A2. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

  A3. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

 • H1.1. Nitelikli öğrenci sayısının arttırılması

  H1.2. Öğretim programlarının niteliğinin geliştirilmesi

  H1.3. Öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirilmesi

  H2.1. Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmaların yapılması

  H2.2. Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi

  H3.1. Mekansal altyapının geliştirilmesi

  H3.2. Teknolojik altyapının geliştirilmesi

  H3.3. Üniversitemiz Kurumsal Kimliğinin güçlendirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]