2016-2020 dönemi Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Toplumların gelişmesi ve ekonomik yapıların karmaşıklık derecesinin artması, kaynakların optimum dağılımını sağlamak açısından güvenilir bilgi elde etmenin önemini büyük ölçüde artırmıştır. Güvenilir olmayan bilgilere dayanılarak alınacak kararlar, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde tahsisini engellemekte ve önemli zararlara neden olabilmektedir. Finansal raporların tarafsız, doğru ve güvenilir olduğunun belirlenmesi konusunda kabul görmüş en yaygın usul, bu raporların bağımsız ve güvenilir kişi ve kurumlar tarafından denetlenmesidir.

  2000’li yılların başından itibaren önce ABD’de, sonra diğer gelişmiş ülke ekonomilerinde büyük şirketlerin iflasları, finansal tabloları hazırlama ve denetleme sürecinde yer alanların güvenilirliklerine büyük ölçüde zarar vermiştir. ABD başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede, bireysel yatırımcıyı korumak ve finansal raporların güvenilirliğini sağlamak amacıyla muhasebe, finansal raporlama ve denetim üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılması için meslekten bağımsız, düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkilerini haiz kamu gözetimi kurumları kurulmuştur.

  İhtiyaçlardan kaynaklanan bu gelişmeler neticesinde 2011 yılı sonlarında, dünyadaki örnekleri de dikkate alınarak, 660 sayılı KHK ile finansal raporlama ve bağımsız denetim alanında düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur. Böylece, finansal raporlama ve bağımsız denetim konusunda bütüncül bir hukuki yapı oluşturulmuştur.

  Kurumumuz kuruluşundan itibaren kısa süre içinde teşkilatını oluşturmuş ve KHK’yla kendisine verilen görevlerle ilgili mevzuat çalışmalarını tamamlamıştır. Hizmet kalitesini daha da yükseltebilmek amacıyla kurumsal kapasitesini artırma gayreti içindedir.

  Kamu Gözetimi Kurumunun vizyonu, finansal tablo kullanıcılarına sunulacak doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin üretilmesini sağlamak üzere “yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmak”; misyonu ise “Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirmek” olarak belirlenmiştir.

  Bu anlayışla hazırlanan 2016-2020 Stratejik Planı, Kurumun hizmet kalitesini artırmaya yönelik bir yol haritasıdır. Bu Planda, iç ve dış çevredeki eğilimler gözlemlenip yorumlanarak bir gelecek tasavvur edilmiş ve buna ulaşmayı sağlayacak stratejiler belirlenmiştir. Kurumun hizmet alanının ülkedeki özel sektör yapısını biçimlendirme potansiyeline sahip etkenlerden birisi olduğu değerlendirilmektedir. Mesela, yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmak şirketlerin ortaklık yapılarını değiştirebilecektir. Bu bakımdan Kurumun yüksek kalitede hizmet üretmesi ekonomiyi olumlu yönde etkileyecektir.

  Kurumun ilk stratejik planı olan ve “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” esas alınarak büyük bir emekle hazırlanan 2016-2020 Stratejik Planının, Kurumun hizmet kalitesini yükseltmeye vesile olmasını diler, Planın hazırlanmasında emeği geçen paydaşlara ve çalışanlarımıza teşekkür ederim.

  Dr. Genç Osman YARAŞLI

 • A1- Finansal raporlamayı geliştirmek ve kalitesini artırmak

  A2- Bağımsız denetimi geliştirmek ve kalitesini artırmak

  A3- Yetkin bir kurumsal yapı oluşturmak

 • H1.1- Türkiye muhasebe standartlarını gözden geçirip güncellemek

  H1.2- Yerel finansal raporlama çerçevesini oluşturmak

  H1.3- Finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek

  H1.4- Bilgi sistemleri kullanılarak standart raporlama uygulamalarını geliştirmek

  H2.1- Türkiye denetim standartlarını oluşturmak ve geliştirmek

  H2.2- Etkin bir kamu gözetimi sistemini kurmak

  H2.3- Bağımsız denetimin kalitesini artırmak

  H3.1- Kurumsal kapasiteyi ve işleyişini geliştirmek

  H3.2- İnsan kaynağı kapasitesini geliştirmek

  H3.3- Kurumsal algıyı güçlendirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]