2017-2021 dönemi Çankırı Karatekin Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen ve çalışanların benimsediği bir kurum olmayı vizyon olarak belirleyen ve bu hedefine ulaşmak için evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, memnuniyeti ilke edinen Üniversitemiz; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi ve bilimsel, sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi kendisine misyon edinmiştir.

  Bilindiği üzere organizasyonlar hedeflerini gerçekleştirebilmek için bir plana ihtiyaç duyarlar. Bu plan ne kadar gerçekçi, uygulanabilir, katılımcı bir anlayışla yapılmış ve doğru maliyetlendirilmişse, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması da aynı oranda mümkün olur.

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile de zorunlu hale getirilen, tüm kamu kurumlarında mali yönetim ve bütçenin temelini oluşturan stratejik planlar, mevcut kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına imkân tanımaktadır.

  Bugün her alanda yaşanan hızlı değişim, küreselleşme, artan rekabet, araştırma-geliştirme, yenilikçilik ve teknoloji gibi unsurlar karşısında Üniversitemizin uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi, zamana tâbi olmayan fakat zamanı yöneten bir üniversite olabilmesi için yapmış olduğumuz stratejik planlama önem taşımaktadır.

  2017−2021 Dönemi Çankırı Karatekin Üniversitesi Stratejik Planını kamuoyu ile paylaşırken, planın hazırlık sürecindeki gayretli çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Hasan AYRANCI
  Rektör

 • A1- Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak

  A2- Bilimsel ve sanatsal araştırma faaliyetlerini geliştirmek

  A3- Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek

 • H1.1- Eğitim öğretimin nitelik ve niceliğini geliştirmek

  H1.2- Fiziki altyapıyı güçlendirmek

  H1.3- Akademik personelin nitelik ve niceliğini artırmak

  H1.4- İdari personelin nitelik ve niceliğini belirlemek

  H1.5- Öğrencinin nitelik ve niceliğini artırmak

  H2.1- Bilimsel faaliyetleri artırmak

  H2.2- Sanatsal ve kültürel faaliyetleri artırmak

  H2.3- Araştırma faaliyetlerinin nitelik ve niceliklerini artırmak

  H2.4- Ticarileştirilebilir nitelikte ürün geliştirmek

  H2.5- Bilim uygulama merkezleri kurmak

  H3.1- Mezunlarla sürekli iletişimi sağlamak

  H3.2- Üniversite - halk iletişimini geliştirmek

  H3.3- Yerel kaynakları değerlendirmek ve geliştirmek

  H3.4- Yerel ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]