2018-2022 dönemi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kamu yönetiminde yaşanan dönüşüm ile özellikle 2002’den sonra yaşanan hızlı değişim, ayrıca bilişim alanında ortaya çıkan gelişmeler ülkemiz kamu yönetimini, eğitim ve araştırma stratejilerini etkilemiş ve pek çok reform hayatımıza girmiştir. Şüphesiz ki bu reformda en önemli itici güç toplumumuz ihtiyaçlarının, beklentilerinin farklılaşarak artması, karar alma süreçlerinde katılımcılık ve sivil toplum bilincinin gelişmesi olmuştur.

  Bu minvalde mevzuat alanında yapılan reformlardan biri olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2004 yılından itibaren uygulanmaya başlamış ve stratejik planlama yasal bir temele oturtularak kamu idareleri için zorunlu hale getirilmiştir.

  Stratejik planlama; stratejik yönetimin temel aracı olarak kurumun mevcut durumunun analiz edilerek ulaşılması arzu edilen durumun tanımlanması ve arzu edilen duruma ulaşmak için izlenmesi gereken yolun belirlenmesidir. Ayrıca stratejik planlama; kamu idarelerinin bütçelerini hangi faaliyet ve projeler için harcayacaklarını göstererek toplum nezdinde kamu kaynağının etkili, etkin ve verimli harcanıp harcanmadığının izlenebilmesine imkân vererek şeffaflığı sağlayan bir süreçtir.

  Üniversitemizde de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” te belirtilen hususlara uygun olarak 2013-2017 Stratejik Planı 5 yıl uygulandıktan sonra 2018-2022 Stratejik Planı çalışmalarına başlanmış ve değişen koşullar dikkate alınarak Üniversitemiz için yeni amaç ve hedefler belirlenmiş, Üniversite Senatosu tarafından da onaylanmıştır.

  Kilis 7 Aralık Üniversitesi kurulduğu 2007 yılından bugüne kadar altyapı alanında birçok çalışma yapmış ve fiziksel koşullarda önemli projeleri tamamlayarak eğitim, spor, kültürel ve sosyal donatı alanlarında eksikliklerini büyük ölçüde tamamlamıştır.

  Üniversitelerin bilimin üretildiği, nitelikli, araştıran ve geliştiren insanın yetiştirildiği ve ülkeye beşeri güç sağlayan birer merkez noktasından hareketle hazırlanan yeni stratejik planımız ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kalitenin yükseltilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde ülke, bölge ve kent için katma değer üreten önemli bir kurum haline gelinmesi, personellerimizin bilgi ve motivasyon düzeylerinin yükseltilmesi, fiziksel altyapımızdaki eksikliklerin tamamlanması ve kente yönelik projelerin geliştirilmesi öncelikli amaç ve hedeflerimiz arasında yer almıştır.

  5 yıllık dönem içinde her yıl hazırlayacağımız performans programları belirlenen bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yapacağımız faaliyetler ve projeler ile kullanacağımız kamu kaynağını ve yine her yıl hazırlayacağımız faaliyet raporları aracılığıyla da bu amaç ve hedeflere ne kadar ulaştığımızı ve ne kadar kamu kaynağı harcadığımızı çalışma ilkelerimiz olan şeffaflık, hesap verilebilirlik çerçevesinde tüm kamuoyunun bilgisine sunacağız.

  2018-2022 dönemi stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personellerimize teşekkür ediyor, ülkemize ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

  Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

  REKTÖR

 • A1- Yükseköğretimin amacına ve günümüz koşullarına uygun çağdaş, kaliteli eğitim-öğretim için çalışmalar yaparak eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi ve nitelikli bireyler yetiştirilmesi

  A2- Ulusal ve yerel paydaşlarla iş birliği içinde ülkenin kalkınmasına yönelik çalışmalar yapılması ve bölgesel/kentsel gelişmeyi sağlayıcı araştırma geliştirme çalışmaları yaparak bilimsel yayınlar ile buna katkıda bulunulması

  A3- Kilis 7 Aralık üniversitesinin misyonuna uygun olarak, vizyonunu gerçekleştirmek için kurumsal yapının geliştirilmesi ve akademik/idari personelin gelişimine katkıda bulunarak verimliliğinin arttırılması

  A4- Engelli dostu, çevreci ve sürdürülebilir altyapı ve üstyapıya sahip olunması

  A5- Bölge/şehir-üniversite iş birliğinin güçlendirilerek toplumsal hizmet üretilmesi

 • H1.1- Eğitim programlarını çağın gereklerine uygun modernize etmek ve öğrenci niteliğini yükseltmek

  H1.2- Uluslararası değişim programlarında anlaşma ve iş birliği yapılan üniversite sayısını arttırarak bilimsel ve kültürel ilişkileri geliştirmek

  H1.3- Öğrencilerimizin kampüs yaşamına ve şehirdeki sosyal yaşama, eğitim-öğretim sonrası iş yaşamına hızlı ve kolay uyum sağlamaları için düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetleri arttırmak ve projeler geliştirmek

  H1.4- Engelli öğrencilerimiz ve personellerimiz için pozitif ayrımcılık yapmak

  H1.5- Öğretim elemanı kadrosunu nicelik bakımından güçlendirerek öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını Türkiye ortalamasına yaklaştırmak

  H1.6- Plan dönemi içinde, eksiklikler nedeniyle öğrenci alamayan fakülte ve yüksekokullarda eksiklikleri tamamlayarak öğrenci almak ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun yeni fakülte, meslek yüksekokulu, yüksekokul ve bölümler açmak

  H2.1- Araştırma ve geliştirme altyapısını güçlendirerek ulusal ve uluslararası destekli proje sayısını arttırmak

  H2.2- Kilis'in potansiyeline uygun zeytin ve üzüm üretimi ile ilgili yenilikleri çiftçilere tanıtarak, çiftçileri katma değeri yüksek üretim modeline yönlendirmek

  H2.3- Bölgenin ve Kilis'in tarihine, kültürüne yönelik bilimsel araştırmalar yaparak bu çalışmaların odak noktası konumuna gelmek

  H2.4- Plan dönemi içinde üniversitemizin indekslere giren bilimsel yayın sayısını arttırarak URAP sıralamasındaki yerini yükseltmek

  H2.5- Üniversite-Sanayi İş Birliği modelleri kurmak

  H3.1- Akademik/idari personelin nitelik yönünden gelişimini ve kurumsal yönetişimi sağlamak

  H3.2- Akademik ve idari personelin çalışma ve sosyal hayatına yönelik projeler ve faaliyetler ile kurumsal aidiyeti arttırmak

  H3.3- Amaç ve hedefleri gerçekleştirerek vizyonumuza ulaşmak için gelirlerin arttırılmasını sağlamak

  H3.4- Stratejik yönetimi etkinleştirerek; kurumsallaşmayı, idari ve mali sürdürülebilirliği sağlamak

  H4.1- Fiziki altyapı ve üstyapıyı güçlendirerek üniversitemizin hizmet kalitesini yükseltmek

  H4.2- Bilgi teknolojileri altyapısını çağın gereklerine uygun olarak modernize etmek

  H5.1- Kentin ve Kilis Halkı’nın sosyokültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak

  H5.2- Üniversitemizin ve Kilis'in tanıtımına yönelik yerel paydaşlarla birlikte projeler üretmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]