2018-2022 dönemi Artvin Çoruh Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Artvin Çoruh Üniversitesi, bilimsel anlamda nitelikli, özgüven sahibi, girişimci, yeniliklere açık, araştıran, sorumluluk sahibi, toplumsal sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyerek, kuruluşundan bugüne kadar geçen 10 yıllık süre içerisinde, modernleşen fiziki ve teknolojik altyapısı yanında genç, dinamik akademik ve idari kadrosu ile nitelikli bireyler yetiştirerek bölgemize ve ükemize katkı sağlamaktadır.

  Kamusal hizmetlerin sunumunda, hizmetten yararlananların taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığı önemseyen, hesap verebilen ve kaynak kullanımında verimliliği esas alan bir anlayışla, Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Plan döneminde eğitim-öğretim kalitesinin artırması, bilgi ve teknoloji üretecek araştırma altyapısının geliştirilmesi, paydaşlarımızın memnuniyet düzeyinin artırılması, üretilen bilginin toplumsal faydaya dönüştürülmesi ve bulunduğumuz şehre, bölgemize ve ülkemize değer katma konularına odaklanacaktır.

  “Kurumsal değer ve ilkeleri ile eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerde ön plana çıkan, işbirliğine açık, yenilikçi, girişimci, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, toplumsal sorunlara duyarlı, belirli alanlarda öne çıkan, ülkemiz ve bölgemizin gelişimine katkıda bulunan seçkin ve tercih edilen bir üniversite olmak” vizyonuyla yola çıkan Artvin Çoruh Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planını bu doğrultuda hazırlamış, amaç ve hedeflerini bu vizyona ulaşmasını sağlayacak şekilde ve üst politika belgeleriyle uyumlu olarak belirlemiştir.

  Kamu kaynağı kullanan üniversitelerin stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere planın uygulanma döneminde ulaşıp ulaşamadığının tespiti kamu kaynaklarının etkili, verimli, ekonomik kullanılması ilkeleri ve üniversitelerin misyonlarını yerine getirebilmeleri açısından önem arz etmektedir. Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda Artvin Çoruh Üniversitesinin tüm fertlerinin üzerine düşen sorumluluğu azami seviyede yerine getireceğine olan inancım tamdır.

  Üniversitemiz 2018-2022 ikinci Stratejik Plan ile gelecek beş yıldaki yol haritasını belirlemeye çalışmıştır. Planın hazırlanma sürecinde emeklerini esirgemeyen, katkı ve destek sağlayan üniversitemiz Strateji Planlama Kurul üyelerine, akademik ve idari personelimize, dış paydaşlarımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Strateji Planımızın üniversitemizi daha ileriye taşıyacağını umut eder, planımızın uygulama aşamasında bütün birimlerimize başarılar dilerim.

  2018-2022 Strateji Planımızın ülkemize, üniversitemize ve ilgili tüm kesimlere hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

  Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ
  Rektör

 • A1- Eğitim öğretimin kalitesini geliştirmek.

  A2- Bilgi ve teknoloji üretecek altyapıyı ve imkânları geliştirerek özgün ve nitelikli araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat ve teknolojiye katkı sağlayarak yenilikçi üniversite olmak.

  A3-Güçlü insan kaynakları ve fiziksel altyapısı ile ulusal ve uluslararası standartlarda bir kurumsal kimliğe sahip olmak.

  A4- Paydaşlarla işbirliği içerisinde toplumsal ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek.

 • H1.1- Öğretmen merkezli yöntemlerin yanı sıra buluş, araştırma-sorgulama ve tartışma gibi öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin uygulandığı ders sayısını her yıl yüzdesel olarak 2 puan artırmak.

  H1.2- Kağıt-kalem sınavlarının yanı sıra alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerinin uygulandığı ders sayısını artırmak.

  H1.3- Erasmus+, Mevlana ve Farabi öğrenci değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısını her yıl %8 artırmak.

  H1.4- Üniversitenin olanaklarını ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak mevcut program sayısını artırmak.

  H1.5- Uzaktan eğitim ile yürütülen toplam ders sayısını artırmak.

  H2.1- Araştırma alt yapısını güçlendirmek.

  H2.2- Öğretim elemanlarının uluslararası indekslerdeki yayın sayısını yıllık %10 oranında arttırmak.

  H2.3- BAP, DPT, TÜBİTAK, AB gibi yurt içi ve yurt dışı destekli proje sayısını yıllık %5 oranında arttırmak.

  H2.4- Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan ulusal ve/veya uluslararası kongre, sempozyum vb. bilimsel toplantıların sayısını arttırmak.

  H3.1- Üniversitemiz personelinin niteliksel ve niceliksel gelişiminin artırılması.

  H3.2- Üniversitemiz personelinin kurumsal kimlik ve aidiyet bilincinin her yıl yüzdesel olarak 2 puan artırılması.

  H3.3- Üniversitemiz personelinin üniversiteden memnuniyet oranının her yıl yüzdesel olarak 2 puan artırılması.

  H3.4- Eğitim, araştırma, idari ve sosyal amaçlı alanları artırmak.

  H3.5- Üniversitemize ait kapalı ve açık alanları geliştirmek ve etkin kullanımını sağlamak.

  H4.1- İç paydaş ve dış paydaşların isteklerini iletme olanaklarının artırılması.

  H4.2- Etkinlikler düzenleyerek dış paydaşlara gerekli desteği sağlamak.

  H4.3- Kariyer geliştirme birimi kurmak ve mezunlara yönelik faaliyetler geliştirmek.

  H4.4- Üniversite faaliyetlerinin kamuoyu ile paylaşılması.

  H4.5- Eğitim, araştırma ve sivil toplum kurumları ile ilişkilerin geliştirilmesi.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]