2018-2022 dönemi Batman Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bölgede önemli bir misyon üstlenen üniversitemiz, hızla gelişen bilim, teknoloji ve eğitim-öğretim teknikleri ile çağın gereklerine ve bölgenin önceliklerine göre gelişimini sürdürmektedir.

  2007 yılında kurulan üniversitemiz, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza hizmet önceliği ile yükseköğretim gereklerine uygun planlı bir yönetim anlayışı ile amaç ve hedeflerini belirleyip bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Yaklaşık 14.000 öğrencisi, 395 akademik ve 294 idari çalışanı ile üniversitemiz eğitim-öğretim kalitesini üstlendiği misyona uygun bir şekilde, ülke ve bölge kalkınması için nitelikli eleman yetiştirme çabası içerisindedir.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer alan Stratejik Planlama hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2018-2022 yıllarına ilişkin Stratejik Planımız üniversitemizin gelişimine katkı sunacak önemli bir referans olacaktır.

  Üniversitemiz misyon ve vizyonu ile hedeflerine ulaşma yolunda bilimsel araştırmalar yaparak bilime katkı sağlayan, bilgi teknolojilerinin üretimini sağlayarak paydaşlarına yararlı olacak evrensel niteliğe sahip eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme olanakları sunarak kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir üniversite olma yolunda hazırlanan bu Stratejik Plan uzun bir çalışma ve emeğin ürünüdür.

  Bu inançla, Stratejik Planın hazırlanmasına katkı sunan, üst kuruluşlara, Batmanlı hemşerilerimize, STK temsilcilerine ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize saygı, sevgi ve şükranlarımı sunarım.

  Prof. Dr. Aydın DURMUŞ
  Rektör

 • A1- Sürdürülebilir ve yaşanabilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.

  A2- Eğitim-öğretim ve insan kaynakları kalitesini kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.

  A3- Fiziksel ve yönetsel altyapısı ile ulusal ve uluslararası standartlarda kurumsal bir kimliğe sahip olmak.

 • H1.1- 2022 yılı sonuna kadar yeni eğitim ve çalışma ortamları oluşturulacaktır.

  H1.2- Kampüs alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıların yapımı gerçekleştirilecektir.

  H1.3- Plan dönemi içinde mensuplara daha iyi hizmet verebilmek için kampüs içerisinde uygun ortamlar oluşturulacak ve mevcut alanlar geliştirilecektir.

  H1.4- Batı Raman Kampüsü, yeni yaşam alanları ile cazibe merkezi haline getirilecektir.

  H2.1- Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı %50 artırılacaktır.

  H2.2- Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır.

  H2.3- Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %10 oranında artırılacaktır.

  H2.4- Bilimsel yayın sayısı her yıl %10 oranında artırılacaktır.

  H3.1- Kamu, Üniversite, Sanayi iş birliğine (KÜSİ’ye) katkı sunacak bir eğitim modelinin benimsenmesi sağlanacaktır.

  H3.2- Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.

  H3.3- Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci ve personel hareketliliği %10 oranında artırılacaktır.

  H3.4- Kurum kültürü ve kurumsal kalitenin geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H3.5- 2022 yılı sonuna kadar Batı Raman yerleşkesinin eletrik ihtiyacını karşılamak üzere Güneş Enerji Santrali kurulacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]