2018-2022 dönemi Atatürk Araştırma Merkezi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Merkezimiz, 11.08.1983 tarihinde 2876 sayılı Kanun ile kurulan ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dâhil, kamu tüzel kişiliğine sahip dört kurumdan biridir.

  Merkezimiz kuruluşundan bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay, konferans v.b. bilimsel etkinlikler düzenlemiştir. Ayrıca pek çok araştırma-inceleme mahsulü eser ile ilmi toplantılarda sunulan bildirileri kitap olarak yayımlamıştır.

  Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu hızlı değişim, tüm kurum ve kuruluşları etkili önlemler almaya zorlamaktadır. Bu zorunluluk ile Ülkemizde de kamu mali yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidilmiştir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

  Bu kapsamda hazırlanan Stratejik Plan ile çalışanların ve dış paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınmış ve 2018-2022 Stratejik Plan içeriğinin, Merkezin temel değerleri doğrultusunda tüm ilgililerle paylaşılması amaçlanmıştır.

  2018-2022 Stratejik Planı’nın Atatürk Araştırma Merkezine yararlı olması ümidiyle planın hazırlanmasında emeği geçen tüm Kurum çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

  Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]