2018-2022 dönemi Şırnak Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • A1. Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amacıyla eğitim kalitenin arttırılması

  A2. Üniversitenin bilimsel alt yapısını güçlendirmek ve akademik çalışmaları arttırmak

  A3. Üniversitenin fiziki kapasitesinin arttırılması

  A4. Şehrin ekonomik yapısı ile ilişkileri geliştirerek ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık yapmak ve verimliliklerini arttırmaya destek olmak

  A5. Girişimcilik kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

 • H1.1. Öğrenci başına düşen akademik ve idari personel sayısının arttırılması

  H1.2. Açılış izni alınan ancak henüz öğrenci alamayan bölümlerin, öğrenci alımı için gerekli şartların sağlanarak aktif hale getirilmesi

  H1.3. Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan akademik personel ve öğrenci sayısını arttırmak

  H1.4.Bilimsel Proje yarışmalarının yapılması ve öğrencilerin öğrenimleri esnasında araştırmaya yönlendirilmesi

  H1.5.Öğretim üyesi yetiştirmek için yüksek lisans ve doktora programlarının açılması veya diğer üniversiteler ile ortak programların yürütülmesine yönelik çalışmaların yapılması

  H2.1. Üniversitemizin SCI, SCI-Exp., SSCI, SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren yayın sayılarını arttırmak.

  H2.2. Üniversitemizde bilişim kaynaklarının kesintisiz, güvenli ve yaygın olarak kullanılmasını sağlanması, kütüphane alt yapısının güçlendirilmesi

  H2.3. Öğretim elemanlarına yurt içi ve yurtdışı üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde deneyim kazandırılarak, Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin arttırılması

  H2.4. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Alanlarında ilgili enstitüler koordinatörlüğünde akademik dergi çıkartılması ve yayınlanması

  H3.1. Uygulamalı dersler için uygun atölye ve laboratuvar arzının arttırılması

  H3.2. Üniversite fiziki imkanlarının Eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe ulaştırılması.

  H4.1. Yerel düzeyde eğitim amaçlı seminer ve panellerin düzenlenmesi.

  H4.2. Şehrin var olan ekonomik değerlerinin tanıtımına yönelik faaliyetlerin arttırılması.

  H5.1. Tüm akademik birimlerde Girişimcilik dersinin müfredatlarda yer verilmesi.

  H5.2. Üniversite ve Sanayi işbirliği ile kuluçka merkezi oluşturmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]