2018-2022 dönemi Ticaret Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • “Stratejik Planımız, bizleri Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne götürecek olan 2018-2022 yıllarına yönelik hazırlanmış olması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.”

   

  Ekonomi Bakanlığı, ülkemizin yatırım ve net ihracat yolu ile kalkınması vizyonunu merkeze alarak kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmekte ve güncellemektedir. Bu kapsamda, küresel ekonominin değişen şartlarına ve zamanın ruhuna uygun olarak üretim, yatırım ve ihracat yapımızın dönüştürülmesi, dünya ticaretinden aldığımız payın artırılması; hizmet ihracatımızdaki büyümenin desteklenmesi; ülkemize yüksek katma değerli doğrudan yabancı yatırım girişlerinin artırılması; ithal ürünlerin güvenlik ve kalite standartlarının gözetilmesi suretiyle, ülkemizin dış alemle olan ticari ve ekonomik ilişkilerine yön vermeye devam etmektedir.

  Bakanlık olarak, 110 ülkedeki toplam 163 merkezde, Ticaret Müşavirlerimiz, Ataşelerimiz ile dünya ekonomisindeki genel trendleri takip ediyor, ihracatçımıza yerinde destek oluyoruz. Küresel ticaretin kurallarının belirlendiği Dünya Ticaret Örgütünde aktif bir şekilde ülke menfaatlerini savunuyoruz.

  Bakanlığımız, Kuruluş Kanun Hükmünde Kararnamesinin ve ilgili diğer mevzuatın verdiği görev ve yetkileri kullanarak stratejik yönetim ve planlama anlayışı ile çalışmaktadır. Bu anlayışın en önemli yapıtaşı niteliğindeki 2018-2022 Stratejik Planımız, Bakanlık içi hazırlık çalışmaları ve dış paydaşlarla yapılan istişareler neticesinde tamamlanmış ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir.

  “Ekonomi ve uluslararası ticarette rekabet gücünün artırılmasına yönelik politikalar aracılığıyla ülkemizin dünyada lider ülkeler arasında yer almasına öncülük etmek” vizyonu altında belirlenmiş amaç ve hedeflerimizi ihtiva eden Stratejik Planımız, Bakanlık çalışmalarımızın kapsamı ve etkinliği bakımından rehber niteliğinde bir kaynağı teşkil edecektir.

  Stratejik Planımızın, bizleri Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne götürecek olan 2018-2022 yıllarına yönelik hazırlanmış olması ayrı bir önem taşımaktadır. Başta 10’uncu Kalkınma Planı olmak üzere diğer üst ölçekli planlarla uyumlu hazırlanan Stratejik Planımız kurumsal kapasitemizi daha da güçlü kılacak; iş dünyamıza sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesini artıracaktır.

  Ekonomi Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı’nın hazırlık safhasında katkıda bulunan ve emeği geçen herkese samimi teşekkürlerimi sunar; planın Bakanlığımıza, tüm iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

   

  Nihat ZEYBEKCİ

  Ekonomi Bakanı

 • A1- Katma değeri yüksek, yüksek teknolojili, marka, tasarım ve inovasyona dayalı mal ve hizmetlerin üretimi ve pazar/ürün çeşitlendirilmesi yoluyla ihracatı artırmak ve ülkemizin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirmek.

  A2- Piyasalara kaliteli ve güvenli ürün arzı sağlamak.

  A3- İthalatta haksız rekabeti önlemek ve girdi tedarik güvenliğini sağlamak.

  A4- İkili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı ticaret ve yatırım ilişkilerine ülkemizin çıkarları doğrultusunda yön vermek.

  A5- Ülkemizin yatırım potansiyelini geliştirmek, yatırım ortamını iyileştirmek ve yurtiçinde / yurtdışında rekabetçi yatırımların yapılmasını sağlamak.

  A6- Kurumsal gelişimi artırarak sürdürmek.

 • H1.1: 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde katma değeri ve rekabet gücü yüksek, yüksek teknolojili, marka, tasarım ve inovasyona dayalı mal ve hizmetlerin ihracat içindeki payı artırılacaktır.

  H1.2: İhracatta pazar ve ürün çeşitlendirmesi sağlanacaktır.

  H1.3: Uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde ihracata yönelik devlet destekleri yaygınlaştırılarak artırılacaktır.

  H1.4: e-İhracatı ihracatçılarımız için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak, Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda yer alması sağlanacaktır.

  H1.5: Ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumu ticarette katma değer verileri ile analitik olarak incelenecek, konuya ilişkin uluslararası gündem aktif olarak takip edilecek ve firmalarımızın küresel değer zincirlerine daha etkin katılımı desteklenecektir.

   

  H2.1: Kaliteli ve güvenli ürün arzının sağlanmasına yönelik teknik mevzuat, uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak geliştirilecek ve etkin uygulanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

  H2.2: İthal ürünlerin teknik mevzuatına uygunluğu ve güvenliğinin tespitine yönelik çalışmalar ve ithalata/ihracata konu tarım ürünlerinin ticari kalite denetimlerine ilişkin hukuki, teknik ve idari altyapı geliştirilecektir.

  H2.3: Piyasa gözetimi ve denetiminin daha etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

  H2.4: Uygunluk değerlendirmesi alanındaki uygulamalar düzenli olarak takip edilerek bu alanın geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek verilecektir.

  H3.1: İthalatın yerli üretim üzerinde neden olduğu zarar ve tehditlere karşı uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde yerli üretimin etkin bir şekilde korunması sağlanacaktır.

  H3.2: Ara malı ithalatı bağımlılığı azaltılacak, sanayinin girdi tedarikinde etkinlik, güvenlik ve süreklilik sağlanacaktır.

  H3.3: Uluslararası anlaşmalar ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde girdi tedarik güvenliği gözetilerek, üretimin sürdürülmesine katkı sağlanacaktır.

  H4.1: İhracatçılarımızın karşılaştıkları haksız rekabet iddiasına dayalı soruşturmalar da dahil olmak üzere pazara giriş engelleri takip edilerek sorunların çözüme kavuşturulması için gerekli girişimlerde bulunulacak ve muhatap ülkelerin uygulamalarının DTÖ mal ve hizmet ticaretine ilişkin düzenlemelere uygunluğu izlenecektir.

  H4.2: İkili ve çoklu platformlarda uluslararası gelişmeler, ülkemiz menfaat, hak ve yükümlülükleri açısından takip edilecektir.

  H4.3: İkili, bölgesel ve çok taraflı stratejilerimiz milli çıkarlarımız doğrultusunda dinamik bir yapıya kavuşturulacaktır.

  H4.4: Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki mevcut Gümrük Birliği’nin, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerine ilişkin tercihli rejimin daha etkin ve etkili işleyişi sağlanacak ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine başlanacaktır.

  H4.5: Üçüncü ülkeler ile Serbest Ticaret Anlaşmaları müzakereleri başlatılacak, mevcut anlaşmaların yeni nesil STA anlayışına uygun şekilde kapsamı genişletilecek, akdedilen STA’ların işleyişi takip edilecektir.

  H4.6: Ticaret ve yatırım potansiyeli bulunan ülkeler ile üst düzey ikili mekanizmalar oluşturulacak ve ticarette yerel para kullanımı özendirilecektir.

   

  H5.1: Ülkemizde teknolojik dönüşüm ve yüksek katma değer sağlayacak yatırımların artırılması için yerli ve yabancı yatırımcıların bilgi edinmesi sağlanacak ve farkındalıkları artırılacaktır.

  H5.2: Ülkemizin yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir.

  H5.3: Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak uygulanan desteklerin etkinliği artırılacaktır.

  H5.4: Serbest bölgelere ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yatırımların çekilmesi ile ülkemizin rekabet gücüne sağladığı katkı artırılacaktır.

  H5.5: Yatırımların karşılıklılık esasına göre korunmasına yönelik uluslararası hukuki altyapı güçlendirilecektir.

   

  H6.1: Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.

  H6.2: Bakanlığın sunduğu hizmetlerin elektronik ortama aktarılması ve teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

  H6.3: Hizmet binaları ve çalışma koşulları iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun geliştirilecek, lojman ve diğer hizmet binalarının bakım ve onarımı yapılacaktır.

  H6.4: Kurumsal risk yönetim kapasitesi ve iç kontrol uygulamaları ulusal mevzuatla uyumlu bir şekilde geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]