2018-2022 dönemi Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Sürdürülebilir üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla tarımı stratejik bir sektör olarak ele alıyor, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz.

  Her geçen yıl suya olan talep artarken, iklim değişikliğinin sonucu olarak su kaynaklarının azalıyor olması tarımda sürdürülebilirliği önemli ölçüde etkilemektedir. Sulamada verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak tarımsal üretim ve arz güvencesini destekleyen politikalarla, bitkisel ve hayvansal ürünlerin güvenilir gıdaya dönüşmesi hedeflenmektedir. Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz anlayışıyla, ülke ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayacak güvenilir gıdayı üretmemiz, topraklarımızı suyla, çiftçimizi bilgiyle buluşturmamız gerekmektedir.

  Tarımda sektörel sorunların çözülmesi, kırsalda yaşam standardının yükseltilmesi, kadın ve genç nüfusun üretime teşvik edilmesi, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi ve sonuçlarının sektöre aktarılması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

  Tarımsal arz güvencesini ve güvenilirliğini sağlarken, gıda israfı ve kayıplarının en aza indirilmesi de ülkemiz için önemli bir diğer konudur. İsraf eden iflas eder mantığıyla, farkındalık çalışmaları ve eğitim stratejileri geliştiriyoruz.

  Ülkemizin tarımsal ihtiyacını yerli üretimle karşılaması, çiftçilerimizin daha çok kazanması için, “Havza Bazlı Üretimi Destekleme Modeli” ve “Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli” ile sektöre yönelik doğrudan çözüm stratejileri geliştiriyoruz. Ayrıca çevre dostu uygulamalar olan iyi tarım ve organik tarımı desteklemeye devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda; paydaşlarımızla hareket ediyor, sorunlarını dinliyor, beklentilerini gerçekleştirmek için özveriyle çalışıyoruz.

  Bu kapsamda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin getirdiği stratejik yönetim anlayışı ile ulusal kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak faaliyetlerin planlanmasının hayati önem taşıdığına inanıyorum.

  5018 sayılı Kanun gereği kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde stratejik planlarını hazırlarlar. Stratejik planların hazırlanmasında temel unsurların başında gelen katılımcılık anlayışıyla tüm iç ve dış paydaşların katkıları da alınarak 2018-2022 dönemi Stratejik Planı hazırlandı.

  Bakanlığımızın çalışmalarının ve Türk tarımının gelecek beş yılına yön verecek olan 2018-2022 Dönemi Stratejik Planımızın hazırlanması sürecine katkı veren Bakanlık mensuplarımıza, diğer kurum ve kuruluşların çalışanlarına, tüm paydaşlarımıza değerli katkıları ve sarf ettikleri emekleri için teşekkür ediyor, Planın ülkemiz tarımı ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

  Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA
  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 • A1- Erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak

  A2- Uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması amacıyla gıda ve yem güvenilirliğini sağlamak

  A3- Bitki sağlığını koruyucu tedbirler almak, hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak

  A4- Kırsal ekonomiyi geliştirmek, kırsal alanların tarımsal, sosyal ve fiziki altyapısını iyileştirmek

  A5- Su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir işletimini sağlamak, su ürünleri üretimini geliştirmek

  A6- Tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik Araştırma-Geliştirme çalışmaları yürütmek

  A7- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • H1.1-Tarımsal ürünlerde arz güvencesini  sağlamak

  H1.2- Rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörü için politikalar geliştirmek ve uygun Hedef politika araçlarını belirlemek

  H1.3- Uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yer almak ve uluslararası örgütlerin karar süreçlerine dahil olmak

  H1.4- Üreticilere ve tüketicilere yönelik eğitim stratejileri ve danışmanlık sistemi geliştirmek

  H2.1- Gıda ve yem güvenilirliğine yönelik gerçekleştirilen resmi kontrol hizmetlerinin  etkinliğini artırmak

  H2.2- Gıda güvenilirliğine ilişkin doğru ve güncel bilgi sunmak, okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek

  H3.1- Bitkisel üretimde çevreye duyarlı bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak verimi artırmak

  H3.2- Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının resmi kontrolünü/denetimini gerçekleştirmek

  H3.3-Hayvan hastalık ve zararlıları ile ilgili mücadele hizmetlerini geliştirmek ve hayvan refahını korumak

  H3.4- Hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan veteriner sağlık ürünlerinin kalite ve etkinliklerini artırmak

  H4.1- Kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak ve kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek

  H4.2- Sürdürülebilir tarımsal üretimi sağlamak için; küçük ve parçalı tarım arazilerini toplulaştırmak ve arazi kullanım planlaması yapmak

  H4.3- Toprak ve su kaynaklarının korunmasını ve verimli kullanılmasını sağlamak

  H5.1- Su ürünleri türlerinin stok durumlarını zlemek ve yönetim planlarını hazırlamak

  H5.2- Su ürünlerini ve kaynaklarını korumak, kontrol ve denetimlerin etkinliğini artırmak

  H5.3- Su ürünleri üretimini ve tüketimini artırmak

  H6.1- Tarımsal iç ve dış pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, ırk, metot ve teknoloji geliştirmek

  H6.2- Genetik kaynakları ve biyolojik çeşitliliği  korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak

  H6.3- Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla Ar-Ge Hedef işbirliğini geliştirmek

  H6.4-İklim değişikliğinin tarım sistemleri üzerine olası etkilerini ölçmek ve tedbir almaya yönelik öneriler geliştirmek

  H6.5- Ar-Ge sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını sağlamak

  H7.1- Bakanlık bünyesindeki birimlerin bilişim altyapısını iyileştirmek/geliştirmek

  H7.2- Tarımda doğru bilginin kaynağı olmak için yazılım uygulamaları ve sistemleri geliştirmek

  H7.3- Bakanlık bilgi varlıklarını, Bilgi Güvenliği  Standartlarına uygun şekilde yönetmek

  H7.4- Çalışanların verimliliğini ve üretkenliğini artırmak, iş süreçlerine yönelik standartları  belirlemek

  H7.5- Kurumsal yönetim sistemini etkin hale getirmek, Bakanlık çalışanlarının nitelik olarak gelişimini sağlamak ve kurumsal aidiyeti artırmak

  H7.6- Kurumun fiziksel altyapısını iyileştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]