2018-2022 dönemi Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Modern dünya, ciddi bir iletişim ve paylaşım ağının içinde konumlanmaktadır. Bilgi ve tecrübeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere doğru bu iletişim ağı içinde akmakta; toplantılar, paneller, yayınlar, internet aracılığıyla dünyanın bir yerinde yaşanmış bir kurumsal tecrübe, bir başka yerdeki oluşuma ışık tutabilmektedir.

  Dünyadaki bu organizasyonel bilgi akışına özellikle 2002’den sonra ülkemiz de daha aktif bir şekilde katılmış ve devlet yönetiminin her alanında dünya ile entegrasyonumuz, özellikle yönetişim modelleri açısından artmıştır.

  Bir başarı hikâyesi olarak İŞKUR, bu değişim ve dönüşüm sürecinde, ülkemizin belki de en önemli inovasyon markası olmuştur. Sadece bir isim değişikliği olmaktan öte, uygulamaya koyduğu aktif ve pasif işgücü programlarıyla ve geçirdiği yapısal değişimle ülkemizin istihdam politikasının şekillenmesinde ve uygulanmasında önemli bir rol oynayan İŞKUR, gerçekleştirdiği bütün adımları stratejik plan dâhilinde sürdürmekte ve bilimsel analiz metotlarıyla sahadan gelen neticeleri dikkatle takip etmektedir.

  İstihdam sahasında ciddi ve başarılı bir politika uygulayıcısı olarak karşımıza çıkan İŞKUR’un ülkemizde kanuni bir zorunluluk haline getirilen stratejik plan oluşturma noktasında da hedef belirleme ve hedeflerin tutturulması anlamında optimum seviyede kalmayı başardığı açıkça görülmektedir. Bu başarıların önümüzdeki 5 yıllık plan döneminde de devam edeceğine dair inancım tamdır. Bu itibarla, 2018-2022 dönemi stratejik planının hazırlanmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, istihdam hayatı için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

  Jülide SARIEROĞLU
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 • A1- İşe yerleştirme hizmetlerini işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek.

  A2- İşgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kalıcı istihdam için nitelikli danışmanlık hizmetleri geliştirmek.

  A3- İşgücünün istihdam edilebilirliğine yönelik aktif işgücü hizmetlerini geliştirmek.

  A4- Pasif istihdam programlarını daha etkili sosyal koruma sağlayacak şekilde uygulamak.

  A5- Sunulan hizmetlerin daha etkin yürütülebilmesi için kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

 • H1.1- Plan döneminde özel sektörde işe yerleştirilen kişi sayısını bir önceki yıl hedefinin %5’i oranında artırmak.

  H1.2- Özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmak.

  H1.3- Her yıl işgücü piyasası araştırmaları yapmak ve sonuçlarını ulusal, yerel, sektörel ve hedef grup bazlı yayımlamak.

  H1.4- Her yıl açık iş istatistikleri araştırması yapmak.

  H2.1- Öğrencilere etkili iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vermek ve üniversite irtibat noktalarının sayısını 130’a yükseltmek.

  H2.2- İş arayanların kalıcı istihdamını sağlamak için etkili iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vermek.

  H2.3- İşveren danışmanlığı hizmetlerini geliştirmek.

  H2.4- Öğrencilere yönelik mesleki deneyim ve işe uyum programları geliştirmek.

  H3.1- Plan döneminde düzenlenen işbaşı eğitim program sayısını bir önceki yıl hedefinin %5’i oranında artırmak.

  H3.2- Plan döneminde düzenlenen mesleki eğitim kurs sayısını bir önceki yıl hedefinin %5’i oranında artırmak.

  H3.3- Plan döneminde düzenlenen girişimcilik program sayısını bir önceki yıl hedefinin %5’i oranında artırmak.

  H3.4- Kurs ve programlar için 10 kez yerel, 5 kez ulusal düzeyde etki analizi yapmak/yaptırmak.

  H4.1- İşsizlik sigortası hak kazanma şartları, ödeme miktarı ve süresine ilişkin, özel politika gerektiren grupları da dikkate alarak, çalışmalar yapmak.

  H4.2- İşsizlik ödeneği/Esnaf Ahilik Sandığı Ödeneği başvurularının aynı ayda sonuçlandırılma oranını dönem sonunda %98 olarak gerçekleştirmek.

  H5.1- Kurum hizmetlerinin tanınırlığını/farkındalığını artırmak.

  H5.2- Kurumun teknolojik ve fiziki alt yapısını geliştirmek.

  H5.3- Kurum personelinin niteliğini artırmak.

  H5.4- lkeler, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek.

  H5.5- Stratejik yönetim kapasitesini geliştirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]