2018-2022 dönemi Kafkas Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kafkas Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,

  Sevgili Öğrencilerimiz, Mezunlarımız, 

  Değerli Paydaşlarımız,

  1992 yılında kurulan Üniversitemiz 25.yılını kutluyor olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Kuruluşundan günümüze uzanan 24 yıllık süreçte Üniversitemizde her türlü faaliyet Anayasamızın ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun temel ilke ve amaçları çerçevesinde yürütülmektedir. Uluslararası standartların yakalanması için yurt dışındaki çeşitli üniversiteler ile işbirliği anlaşmaları yapılmış, karşılıklı öğrenci ve öğretim elamanı değişimi suretiyle öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin zenginleştirilmesi sağlanmıştır. Coğrafi olarak Ön Asya’nın Türkiye’ye giriş kapısında olan bölgede bulunan üniversitemiz, Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri ile Ülkemiz arasında bilim ve kültür köprüsü oluşturma çabalarını da başarı ile sürdürmektedir.

  Bugün, üniversitelerin içinde yer aldığı coğrafyalarla yakın ilişkiler kurarak, her anlamda değişim ve dönüşümün öncüsü kurumlar olmaları anlayışının hâkim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Artık üniversitelerden beklenen sadece en temel işlevlerini yerine getirmek değil, topluma her anlamda yol göstermek de olmuştur. Kafkas Üniversitesi olarak bilgiyi uygulamaya dönüştürmek, ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerinde belirtilen çerçevede dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alabilmek adına üzerimize düşeni yapmak için yoğun gayretlerle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Üniversitelerden beklenen en temel işlevleri yapmanın yanı sıra, topluma her anlamda katkı sağlayan, üniversite-sanayi, üniversite STK, üniversite-şehir işbirliğini geliştirmiş bir üniversite olarak inanıyoruz ki;

  Üniversitemizde yürütülen bilimsel faaliyetler ve tecrübenin reel sektörle buluşması 25.yılımızda ve sonrasında Kars’ın ekonomik ve sosyal gelişiminin temel dinamiği olacaktır.

  Bu bağlamda, üzerinde yeterince düşünülmüş tartışılmış bir stratejik plan hazırlanmıştır. Zamanın getireceği yenilik ve değişikliklere açık, uygulama sırasında duraksamalara yol açmayacak somut amaçlar ve hedefler belirlemeye özen gösterilmiştir.  2018-2022 Stratejik Planının başarıyla uygulanabilmesinde ve istenilen sonuçların alınabilmesinde üniversitemizin bütün birim ve çalışanlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Tüm çalışanların sorumluluk bilinci ve ekip ruhuyla hareket edeceğine yürekten inanıyorum.

  Bu duygu ve düşüncelerle, Kafkas Üniversitesini 2018-2022 Stratejik Planının hedeflere ulaşılmasıyla daha güçlü, dinamik ve öncü bir üniversite yaratacağımız inancıyla, hazırlanmasında özveriyle çalışan ve emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür eder, tüm çalışanlarımıza başarılar dilerim.

  Prof. Dr. Sami ÖZCAN

  Rektör

 • A1- Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek.

  A2- Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak.

  A3- Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.

  A4- Üniversite-sanayi ve üniversite–kent işbirliğini artırmak, ülke ve Kars ekonomisinin ve sosyo-kültürel yapısının gelişimine katkıda bulunmak.

  A5- Üçüncü basamak sağlık hizmetlerini bölgenin ve ilin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak.

 • H1.1- Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak

  H1.2- Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak

  H1.3- Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak

  H1.4- Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek

  H2.1- Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması (48-76) Merkez araştırma laboratuvarının faaliyet geçirilmesi-Ar-Ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi

  H2.2- Disiplinler arası ve sonucu topluma hizmet eden projeler üretmek

  H2.3- Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek

  H2.4- Araştırmacıların  elektronik yayınlara erişimini artırma

  H2.5- Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak

  H3.1- Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması

  H3.2- İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi

  H3.3- Mevcut makine teçhizatların yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 65.000.000 TL’lik yatırım yapmak,

  H3.4- Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin arttırılması

  H4.1- Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bulunmak, bu çerçevede sektörel ziyaretleri artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak

  H4.2- Ülkemizde ve Kars’ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek

  H4.3- Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak

  H4.4- Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek

  H5.1- Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak

  H5.2- Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak (onkoloji gibi)

  H5.3- Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]