2018-2022 dönemi Hacettepe Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Hacettepe Üniversitesi, nitelikli ve onu var eden toplumsal değerlere duyarlı akademik kadrosuyla; bilimden sanata, eğitimden sosyal sorumluluğa, vizyonu doğrultusunda büyük bir kararlılıkla hedeflerine ilerlemektedir. Dünya üniversiteleriyle karşılaştırıldığında genç olarak niteleyebileceğimiz üniversitemiz, 50 yıllık geçmişine rağmen gerek ülkemiz gerekse dünyanın saygın ve nitelikli kamu üniversiteleri arasında yer almaktadır. Kuşkusuz bu değerin elde edilmesinde en önemli pay, araştırma odaklı bir üniversite olarak ürettiğimiz bilimsel çıktılardır. 2018-2022 Stratejik Planında üniversitemizin sahip olduğu öncülüğü daha da ileriye taşımak ve dünya üniversiteleri arasında ön sıralarda yer almasını sağlamak için önem ve öncelik verilecek bazı başlıkları şöyle sıralayabiliriz:

  Lisans ve lisansüstü eğitimlere devam eden öğrencilerimizin uluslararası standartlarda rekabetçi ve çok yönlü eğitim almaları sağlanacaktır. Fen ve Mühendislik, Tıp ve Sosyal Bilimler gibi geniş yelpazede eğitim ve araştırma yapan üniversitemizde transdisipliner araştırma gruplarının oluşturulması teşvik edilecektir. Ayrıca akademik gelişim programlarıyla genç araştırmacıların doktora sonrası kariyer planlamalarına ivme kazandırılacaktır. Üniversite olanaklarından araştırmaya aktarılan kaynakların çeşitlendirilerek zenginleştirilmesi sağlanacak ve transdisipliner araştırma alt yapısı geliştirilecektir.

  Yönetim sürecinde çalışanlarımızın görüş, eleştiri ve önerilerine daha duyarlı olmaya; kurulların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler de Stratejik Planımızdaki önceliklerimiz arasındadır. Planlama ve uygulama alanlarındaki iyileştirme çalışmaları yanında özellikle süreçlerin kontrol edilip döngünün tamamlanmasına daha özen gösterilecektir.

  Türkiye’nin önde gelen araştırma ve eğitim hastanelerinden olan üniversitemiz hastaneleri kaliteli sağlık hizmeti vermeye ve nitelikli tıp insanı yetiştirmeye, verimliliği ve kaliteyi arttıran uygulamalarla devam edecektir.

  Üniversitemizin sanayi işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Plan döneminde bu yöndeki çalışmalara ağırlık verilecek ve Teknokentin üniversitedeki tüm birimlerle iş birliği içinde AR-GE faaliyetlerini arttırarak sürdürmesi sağlanacaktır.

  Ülkemizin yer aldığı bölge coğrafyası ve dünya sorunlarına bilimsel araştırma yoluyla dikkat çekilerek farklı disiplinlerdeki akademisyenlerin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde, sorunların çözümüne yönelik proje geliştirmeleri özendirilecektir. “Daha ileriye... En iyiye...” ulaşmak için çıktığımız bu yolda değerlerimizi güçlendiren, kurumsal çizgimizi koruyan bütün Hacettepelilere şimdiden teşekkür ederim.

  Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN
  Rektör

 • A1- “Araştırma odaklı üniversite” kimliğini geliştirmek

  A2- Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek

  A3- Girişimciliği Üniversite genelinde yaygınlaştırmak

  A4- Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak

  A5- Kurumsallaşmayı güçlendirmek

  A6- Toplumsal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak

 • H1.1- Prestijli bilim/sanat dergilerinde Hacettepe Üniversitesi adresli yayın sayısı her yıl %5 oranında artırılacaktır.

  H1.2- Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı artırılacaktır.

  H1.3- Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısı geliştirilecektir.

  H1.4- Üniversitemizin araştırmacı altyapısının niteliği geliştirilecektir.

  H2.1- Akredite olan lisans ve lisansüstü programlarının sayısını 2022 yılına kadar %50 artırılacaktır.

  H2.2- 2022 yılının sonuna kadar, çift ana dal eğitimi alma imkânı sunan program sayısını %50 oranında artırılacaktır.

  H2.3- 2022 yılı sonuna kadar uluslararası değişim programlarından yararlanan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin sayısı %20 oranında artırılacaktır.

  H2.4- 2022 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü ders, harmanlanmış, uzaktan veya açık ders sayısı artırılacaktır.

  H2.5- Eğitim öğretim altyapısı iyileştirilecektir.

  H3.1- Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler 2022 yılı sonuna kadar üç katına çıkarılacaktır.

  H3.2- Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru/tescil sayısı ve ticarileşen patent sayısı 2022 sonuna kadar en az üç katına çıkarılacaktır.

  H3.3- Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge proje/sözleşme kapasitesi 2022 yılı sonuna kadar %70 artırılacaktır.

  H4.1- Üniversiteye bağlı hastanelerde ulusal ve uluslararası kalite akreditasyonunu güncel haliyle yenilenecektir.

  H4.2- Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen yerlerde biyomedikal tıbbi cihaz envanterinin güncellenmesi ve ileri teknoloji tıbbi cihaz kullanılması sağlanacaktır.

  H4.3- Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen fiziksel alanların genişletilmesi sağlanacaktır.

  H4.4- Uluslararası hasta sayısının artırılması sağlanacaktır.

  H4.5- Hasta tanı, tedavi ve bakım süreçlerini iyileştirerek hasta güvenliği ve memnuniyeti artırılacaktır.

  H5.1- Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik (barınma, beslenme, ulaşım, sağlık, spor, kültür) memnuniyet düzeyi her yıl %5 artırılacaktır.

  H5.2- Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır.

  H5.3- İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.

  H5.4- Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir.

  H6.1- 2019 yılı sonuna kadar, ülkemiz kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesine yönelik 3 proje uygulamaya konacaktır.

  H6.2- 2022 yılı sonuna kadar, güncel toplum sorunlarına ilişkin, transdisipliner nitelikte en az 5 proje desteklenecektir.

  H6.3- 2022 yılı sonuna kadar, ülkemizde barınan sığınmacılara ilişkin, ülke çapında en az 2 proje desteklenecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]