2018-2022 dönemi Sinop Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılması kapsamında 2007 yılında kurulan Üniversitemiz, 10 binin üzerinde öğrencisi bulunan, sahip olduğu 9 Fakülte, 2 Enstitü, 4 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ile 12 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 449 akademik ve 273 idari personeli bulunan, yeni fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve yeni bölümler açmaya devam ederek gelişmesini sürdürmekte olan bir üniversitedir.

  Kamu kurumları için, geçmişinden güç alarak geleceği yönlendirme gayreti, yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olmakla birlikte geçmiş dönemlerin iyi analiz edilmesi, kurumun yeterince tanınması ve geleceğe yönelik hedef ve stratejilerinin belirlenmesi kurumun başarısı açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda stratejik planlama, kurum veya kuruluşların mevcut durumlarından, misyonlarından ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler saptamaları ve ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsayan katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımı olarak tanımlanabilir.

  Çağımızın modern çağdaş yönetim anlayışı, kamu hizmetlerinin ölçülebilir ilkelere ve standartlara kavuşturulmasını, belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesini
  öngörmektedir. Ülkemizde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birçok kurumun yanı sıra üniversitelere de stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kurumun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşılmak istenen hedeflerini ortaya koyan bir yönetim tekniği olarak stratejik planlama; Üniversitemizin amaçlarının, hedeflerinin oluşturulmasında ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

  Stratejik plan çalışmaları kurumun sahip olduğu stratejik yönetim anlayışının bir sonucu olarak karşımıza çıkarken doğal olarak bir süreç şeklinde ele alınması gereken ve uzun dönemli çaba ve gayret gerektiren çalışmalar olarak düşünülmelidir.

  Üniversitemiz, akademik ve idari birimlerin katılımı ile ilke ve değerlerimiz göz önünde bulundurularak 2018-2022 Dönemini kapsayan 2. Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Çalışmaların sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi için öncelikle bir “İç Genelge” yayınlanmış ve “Üniversite Stratejik Planlama Yönlendirme Kurulu” ile bu kurula yardımcı olması amacıyla Üniversite “Stratejik Planlama Ekibi” oluşturulmuştur.

  Benimsediğimiz temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin Üniversitemizin misyon ve vizyonunu oluşturduk. Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptanarak performansımızı, belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izlenilmesini ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 2018-2022 stratejik planını Kanun ve Üst Politika Belgelerinin üniversitelere vermiş olduğu eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal katkı görevleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Temel olarak eğitim ağırlıklı olan üniversitemiz, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında da faaliyetlerini geliştirmektedir.

  Yoğun bir emek ve sahiplenmeyle hazırlanan 2018-2022 Dönemi 2. Stratejik Planının Üniversitemizce başarı ile uygulanacağına inanarak, Üniversitemize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor, çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve dış paydaşlarımıza verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum.

  Prof. Dr. Nihat DALGIN
  Rektör

 • A1- Kurumsal altyapı kapasitesini geliştirmek.

  A2- Eğitim-öğretim kalitesini geliştirmek.

  A3- Araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmak.

  A4- Toplumsal katkı sağlayan faaliyetleri artırmak.

 • H1.1- 2022 yılı sonuna kadar en az 4 eğitim-öğretim ve hizmet binası tamamlamak.

  H1.2- 2022 yılı sonuna kadar mevcut kampüs alanlarının en az 150.000 m² lik alanında altyapı ve
  peyzaj işlerinin tamamlanması.

  H1.3- Mevcut ve yeni yapılan eğitim-öğretim ve hizmet binalarının makine-teçhizat ile donanımlarının
  sağlanması ve iletişim altyapı kapasitesinin artırılması.

  H1.4- Kütüphane hizmet kapasitesini her yıl en az %5 artırmak.

  H1.5- 2022 yılı sonuna kadar mevcut binalardan en az 5 tanesinin bakım-onarım işlerinin yapılması.

  H2.1- Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerinin akademik kadrosunu oluşturarak toplam
  akademik personel sayısı içerisinde öğretim üyesi sayısını her yıl en az %5 artırmak.

  H2.2- Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerinin idari personel ihtiyacını karşılayarak idari
  personelin nitelik olarak gelişimini sağlamak.

  H2.3- Tanıtım faaliyetleri ile üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısını her yıl %10 artırmak.

  H2.4- Nitelikli öğrenci sayısını her yıl en az %5 artırmak.

  H2.5- Öğretim programlarının niteliğini geliştirmek.

  H3.1- Bilimsel araştırma proje sayısını her yıl %5 artırmak.

  H3.2- Bilimsel yayın sayısını her yıl %5 artırmak.

  H3.3- Üniversitemiz bilimsel çalışmalarından (yayın, proje) 2022 yılı sonuna kadar en az 5 adet patent başvurusu yapmak ve en az 2 adet patent almak.

  H3.4- 2022 yılı sonuna kadar araştırma altyapı kapasitesinin iyileştirilerek faaliyetlerini artırmak.

  H4.1- Üniversitemizin toplum yararına sağladığı hizmetlerden yararlanan kişi sayısını her yıl en az %5 artırmak.

  H4.2- İlimizde, çevre, kültür ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması yönünde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]