2018-2022 dönemi Siirt Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Çağdaş yönetim anlayışı, kamu hizmetlerinin ölçülebilir ilke ve standartlara kavuşturularak yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birçok kurumun yanı sıra üniversitelere de stratejik plan yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Bir kurumun ne yaptığı, varlık nedeni ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniği olan stratejik planlama, Üniversitemizin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlemesine yardımcı olacaktır.

  Üniversitemizde Stratejik plan çalışmaları, gerekli komisyonların oluşturulması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile başlamıştır. Her birimin kendi stratejik planını oluşturduğu, geniş kapsamlı ve tabandan gelen bu çalışmalar üniversitemiz stratejik planına yansıtılmıştır. Hazırlanan 2018-2022 Stratejik Planı, üniversitemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir. Geleceğimizi, görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik plan, üniversitemizin vizyonunda belirlenen hedeflerine ulaşabilmek için büyük önem taşımaktadır.

  Üniversitemizin belirlediği gelişmişlik düzeyine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağını düşündüğüm bu planın hazırlanmasında özveriyle çalışan Stratejik Plan Komisyonunu, birimlerdeki Stratejik Plan Ekiplerini ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarını tebrik ederim.

  Prof. Dr. Murat ERMAN

  Rektör

 • A1- Güçlü alt yapısı ile uluslararası standartlarda uygulamalı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve alanlarını arttırmak.

  A2- Üniversitenin fiziki imkanları geliştirilerek bölgesel öncelikli alanlarda eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri açısından "merkez üniversite" haline gelmesini sağlamak.

  A3- Üniversitemizin kamu, özel sektör ve diğer paydaşlarla işbirliğini arttırarak bölgesel kalkınmaya destek vermek.

  A4- Zengin çok kültürlü ve bölgeyle bütünleşen, toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen lider bir uluslararası üniversite olmak.

 • H1.1- Eğitim veren bölümlerde akademik ve idari personel sayısını artırmak.

  H1.2- Üniversitemiz mezunlarının iş gücüne katılması için kalite standartlarını yakalamak.

  H1.3- Yeni bölüm ve programlar açmak.

  H1.4- Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısını arttırmak.

  H1.5- Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı arttırmak.

  H1.6- Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmaları için uygun ortam oluşturmak.

  H2.1- Yeni ve çağın ihtiyaçlarına uygun binalar inşa etmek hizmete açmak.

  H2.2- Üniversitemizdeki araştırma geliştirme faaliyetlerin yürütüleceği alanların sayısını arttırmak.

  H2.3- Sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapılacağı yeni alanlar oluşturmak.

  H3.1- Üniversite özel sektörle işbirliği ile ortak projeler geliştirmek.

  H3.2- Üniversite kamu işbirliği ile ortak projeler geliştirmek.

  H3.3- Yurtiçi ve yurtdışında bulunan üniversitelerle ulusal ve uluslararası ölçekte ortak projeler üretmek.

  H3.4- Paydaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bölgesel kalkınmada rol oynayabilecek yeni bölümler açmak mevcut bölümlerin imkanlarını arttırmak.

  H4.1- Bölgenin zengin kültürel yapısıyla uyumlu aktiviteleri geliştirmek.

  H4.2- Sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetler arttırılacak.

  H4.3- Gelenekselliği dışlamadan geliştirici yönde üretim faaliyetlerini desteklemek.

  H4.4- İstihdam artırıcı önlemlerin alınmasında aydınlatıcı olmak.

  H4.5- Uluslararasılaşma konseptine uygun paydaşlarla ortak çalışma ve projeler gerçekleştirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]