2018-2022 dönemi Erzurum Teknik Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), kuruluşunun 8. yılı olan 2018 yılında ikinci beş yıllık stratejik planını uygulamaya koymaktadır. Geleceğin üniversitesini oluşturma çalışmalarımızın yönünü belirleyen 2018-2022 Stratejik Planı, ETÜ’nün 3. Nesil Üniversite vizyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaşması için ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır. ETÜ, henüz yeni kurulma aşamasında olmasına rağmen 3. Nesil üniversite olma vizyonu ile ilerlemesinin ürünlerini şimdiden almaya başlamış, evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen bir üniversite haline gelmiştir. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan sıralamada üniversitemiz 2010 yılından sonra kurulan ve tıp fakültesi bulunmayan 56 üniversite arasında 4. Sırada yer almayı başarmıştır. Diğer taraftan Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK vb. destekli projelerle ülkemizin kalkınmasında önemli konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

  2010 yılında kurulan üniversitemiz, büyük bir atılım içerisindedir. Bu kapsamda bir yandan altyapısı güçlü bir üniversite kampüsü için çalışırken, diğer yandan yetkin bir akademik kadro kurma çabası içerisindeyiz. Bununla birlikte, üniversite vizyonumuza uygun olarak geleceğe ilişkin amaç ve hedeflerimizi gerçekçi biçimde yeniden belirliyoruz. Bu görevi, yasal bir yükümlülük olduğu kadar vicdani ve etik bir sorumluluk olarak görüyoruz.

  “ETÜ Stratejik Planı 2018– 2022”, Üniversitemizin başarısını artırmaya yönelik stratejik amaç ve hedeflerden oluşmaktadır. Bilimsel araştırmalarımızın artırılması, lisansüstü eğitimle Ar-Ge faaliyetlerimizin bütünleştirilmesi, bilimsel bilginin ekonomik değer ve toplumsal katkıya dönüştürülmesi, insan kaynağımızın daha da iyileştirilmesi bu hedeflerimizin temelini oluşturacak şekilde stratejik planımızın ana eksenini oluşturmuştur. Bu bağlamda “Eğitim”, “Araştırma”, “Girişimcilik”, “Toplumsal Katkı” ve “Kurumsal Gelişme” alanlarında 5 stratejik amaç ve 21 hedef belirlenmiştir.

  Yeni stratejik planımızın hazırlık sürecinde katılımcılık, şeffaflık, gerçekçilik ve ölçülebilirlik ilkeleri benimsenmiş, özellikle katılımcılığın yüksek tutulması için büyük çaba gösterilmiştir. İç ve dış paydaşlarımızın fikir ve görüşlerini belirlemek amacıyla başta Vali ve Büyük Şehir Belediye Başkanı olmak üzere ilimiz kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla odak grup toplantıları yapılmış; tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimize anket çalışması uygulanmış ve ayrıca bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Çok yönlü analizler sonucunda üniversitemizin güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri ile çevrenin sunduğu fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuş; sektörel analiz bulguları da gözetilerek üniversitemiz için uygun olan rol belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, öncelikle üniversite olarak temel görevimizi betimleyen misyonumuz ve gelecek idealimizi gösteren vizyonumuz tanımlanmıştır. Misyon ve vizyonumuza uygun olarak temel amaçlarımız, bu amaçlarımızı somut olarak ifade eden hedeflerimiz ve hedeflerimize ulaştıracak olan stratejilerimiz belirlenmiştir. Onuncu Kalkınma Planı, ilgili mevzuat ve üst politika belgeleri gözetilerek hazırlanan stratejik planımızın ilerlememizde yol gösterici olacağını ve aynı zamanda ülkemizin rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayacağını umuyorum.

  “ETÜ Stratejik Planı 2018 – 2022” geniş bir katılımla, yoğun emek harcanarak hazırlanmıştır. Uzun saatlerini hazırlık çalışmalarına ayıran “Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu” ve “Stratejik Plan Çalışma Grubu” üyeleri başta olmak üzere, sürece katkı sağlayan dış paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza şükranlarımı sunarım.

  Üniversitemizin başarı çizgisini yükseltmemiz ve “ETÜ Stratejik Planı 2018-2022” hedeflerine ulaşmamız, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve tüm ETÜ paydaşlarının desteği ve katılımı ile mümkün olacaktır. Tüm ETÜ Ailesini, “ETÜ Stratejik Planı 2018-2022” uygulamalarını izlemeye ve aktif olarak desteklemeye davet ediyorum.

  2018-2022 Stratejik planımızın hayırlı olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.

  Prof. Dr. Muammer YAYLALI

  Rektör

 • A1- Ulusal öncelikleri, ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alan; araştırma üniversitesi vizyonumuzla uyumlu ve teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına dayalı eğitim süreçleri geliştirmek

  A2- Toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülebilir bilimsel çalışma ve araştırma  faaliyetlerini nicelik ve nitelik olarak artırmak

  A3- Girişimcilik eko-sistemini desteklemek

  A4- Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde topluma katkı sağlayabilecek faaliyetleri artırmak

  A5- Üniversitenin altyapı, idari, mali ve insan kaynakları potansiyelini geliştirmek

 • H1.1- Eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan bilişim teknolojileri alt yapısını güçlendirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak 

  H1.2- Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak

  H1.3- Ulusal öncelikleri dikkate alan yeni lisansüstü programlar açmak ve lisansüstü öğrenci sayısını artırmak 

  H1.4- Akademik iş birliklerini artırmak; öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğini desteklemek

  H2.1- Üniversite ile kamu ve özel sektör iş birliğini geliştirmek ve ortak proje sayısını  artırmak

  H2.2- Uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini artırmak

  H2.3- Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. nihai ürüne yönelik proje sayılarını artırmak

  H2.4- Araştırma ve lisans laboratuvarlarımızın donanım altyapısını iyileştirmek

  H2.5- Bilimsel yayın ve atıfların sayısını ve niteliğini artırmak

  H3.1- Üniversite genelinde girişimcilik, inovasyon vb. alanlara müfredatlarda yer vermek

  H3.2- Öğrencileri nitelikli projelere teşvik etmek ve girişimci öğrencileri desteklemek

  H3.3- Üniversite genelinde girişimcilik temalı faaliyet sayısını artırmak

  H3.4- Öğretim elemanlarını teknokent vb. merkezler bünyesinde faaliyetlere teşvik etmek ve desteklemek

  H4.1- Öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek

  H4.2- Üniversitenin akademik ve fiziki varlıklarını toplumsal fayda yaratmaya dönük olarak dış paydaşların ortak kullanımına açmak

  H4.3- Toplumun her kesimi için yaşam boyu öğrenmeye imkân veren programlar geliştirmek

  H5.1- İdari yapıdaki işleyişi ve insan kaynaklarını sürekli iyileştirmek

  H5.2- Kurumsal hafızayı, kurumsal kimliği ve aidiyeti güçlendirmek

  H5.3- Kurum öz gelirlerini artırmak

  H5.4- Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarını geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]