2018-2022 dönemi Trakya Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ışığında araştırma ve geliştirme faaliyetleri hızla yaygınlaşmakta, bununla birlikte bilimsel bilginin üretimi artmaktadır. Bu bağlamda üniversiteler, yaptıkları eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra ürettikleri bilgiyi toplumla paylaşarak sosyal fayda sağlama rolü ile ön plana çıkmaktadırlar.

  Sayılan faaliyetlere temel teşkil etmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında üniversitemizin üçüncü stratejik planı, iç ve dış paydaş görüşleri dikkate alınarak, katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, akademik ve idari personel, öğrenci ve yöre halkı memnuniyeti ile kurum kültürü anketleri uygulanmış, iç ve dış paydaşların beklentilerine yönelik çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu çerçevede hazırlanan Trakya Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı, orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren bir belge olmanın ötesinde, üniversitenin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacını taşıyan ve bu amaca ulaşmak için yapılacakları gösteren bir yol haritası niteliği taşımaktadır.

  Üniversitemiz eğitim, araştırma, girişimcilik ve hizmet gibi temel faaliyet alanlarında, başta Edirne olmak üzere, tüm ülkede ve Balkanlarda toplumsal fayda üretmek için çalışmakta ve sürekli iyileştirme felsefesiyle kendini geliştirmektedir. “Türkiye, Balkanlar ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ile tanınırlığı yüksek, saygın bir üniversite olmak” vizyonuna ulaşma yolunda, 2018-2022 Stratejik Planı’nın faydalı olacağını düşünüyor, planın oluşturulmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

  Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU
  Rektör

 • A1- Eğitim ve öğretimde kalite ve verimliliği geliştirmek
  A2- Eğitim ve öğretimde alt ve üst yapı olanaklarını geliştirmek
  A3- Bilimsel çalışmaların niteliğini ve niceliğini arttırmak
  A4- Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini geliştirmek
  A5- Çağdaş kütüphanecilik hizmetlerini geliştirerek sürdürmek
  A6- Üniversitenin girişimci ve yenilikçi yönünü geliştirmek
  A7- Yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşkelere sahip olmak
  A8- Toplumun sorunları ve ihtiyaçlarına duyarlı olmak ve toplumsal ilişkileri güçlendirmek
  A9- Kurum kültürünü, kurum kimliğini ve kurumsal bilinci geliştirip sürdürmek ve üniversitenin tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini arttırmak

 • H1.1- Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının niteliğinin geliştirilmesi

  H1.2- Yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası ders verme hareketliliğinin ve iş birliğinin geliştirilmesi

  H1.3- Akademik ve idari personelin niteliğinin geliştirilmesi ve sayısının arttırılması

  H2.1- Eğitim - Öğretimde fiziksel koşulların ve bilişim teknolojilerinin iyileştirilmesi

  H2.2- Eğitim öğretim, araştırma ve topluma hizmet amaçlı ihtiyaç duyulan hizmet binalarının ve kampüs alt ve üst yapılarının geliştirilmesi

  H3.1- Bilimsel etkinliklere (kongre, konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb.) katılımın ve yayın sayılarının arttırılması

  H3.2- Proje, alınan patent (faydalı model endüstriyel tasarım tescili dâhil), bilimsel ve sanatsal ödül sayısının arttırılması, teşvik ve ödül sisteminin iyileştirilmesi

  H4.1- Laboratuvar, atölye vb. fiziki mekânların standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

  H4.2- Projeler kapsamında öğretim elemanlarına verilen eğitimlerin arttırılması

  H4.3- Bilimsel araştırmalara teknik alt yapı desteği sağlayacak merkezlerin kurulmasına destek verilmesi ve mevcut merkezlerin etkinliğinin arttırılması

  H4.4- Üniversitede bilişim ve ağ hizmetlerinin kalitesinin arttırılması

  H5.1- Kütüphanecilik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve sürdürülmesi

  H5.2- Görsel İşitsel materyal koleksiyonun güncellenerek zenginleştirilmesi

  H6.1- Girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon konularında gelişim sağlanması

  H6.2- Teknopark imkânlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

  H7.1- Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, etkin ve verimli kullanımlarının sağlanması

  H7.2- Üniversite sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerinin geliştirilerek sürdürülmesi

  H7.3- Ulusal ve uluslararası standartlara hizmet edecek engelsiz, çevre dostu ve ergonomik yerleşkeler oluşturulması

  H7.4- Yemekhane, konaklama, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

  H7.5- Üniversitenin sorumluluğunda olan tarihi yapıların korunması

  H8.1- Trakya Bölgesi ve Balkanlarda turizmi ve endüstriyi destekleyici faaliyetlerde bulunulması

  H8.2- Üniversite ile yöre halkı, özel sektör, kamu kurumlar ve STK’lar arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi

  H8.3- Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hasta memnuniyet oranının arttırılması

  H9.1- Personelin kuruma bağlılığının arttırılması

  H9.2- Öğrencilerin kuruma bağlılığının arttırılması ve mezun öğrencilerle bağların geliştirilerek sürdürülmesi

  H9.3- Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığın arttırılması

  H9.4- Üniversitenin kalite ile ilgili tüm süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]