2018-2022 dönemi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemiz, dünyadaki hızlı değişim ve gelişmelere bağlı olarak son dönemlerde birçok alanda yoğun bir reform sürecine sahne olmuştur. Bu reformların en önemlilerinden biriside ‘’Kamu Mali Yönetim’’ reformu olmuştur. Yeni kamu yönetimi anlayışı, kamuda stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme sistemi ile kaynaklarımızı daha etkin kullanma, geleceğimize yön verme ve önceliklerimizi özenle belirlememizi zorunlu kılmaktadır.

  Asıl olarak Üniversitemiz, stratejik planlama ve stratejik yönetimi, yasal bir zorunluluk olmaktan çok, çağdaş yönetim tarzının, stratejik öncelikleri belirgin hale getirmenin ve bu öncellikleri hayata uygulamanın en önemli araçlarından birisi olarak benimsemiştir.

  Stratejik planlamanın üniversitemize; kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı, geleceğin sistematik ve disiplinli planlanması ve uygulanması, birimler arası işbirliğinin geliştirilmesi, yetki ve sorumlulukların netleşmesi, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, rekabetçi yapılanmanın kazanılması, kurumsallaşmanın sağlanması ve sonuçta başarının artması gibi faydaları olacağı düşüncesiyle 2018-2022 Stratejik Planı kapsayan önümüzdeki 5 yıllık süreçte Üniversitemiz, üst politika belgelerinde eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal katkı alanlarında çizilen vizyona bağlı kalarak, bölgesel ihtiyaçları ve yetkinlikleri de göz önünde bulundurarak tespit ettiği stratejik amaç ve hedefler ile ihtisaslaşma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır.

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak hazırladığımız III. stratejik planımızda, bir taraftan Hükümet programlarına ve 2023 hedeflerine bağlı kalırken, diğer taraftan da eğitimin kalitesini ve verimliliğini arttıracak teknik ve fiziki altyapıyı oluşturacak amaç ve hedefler belirlenmiştir.
  Geleceğin dünyasını; bilim ve teknolojinin gelişmesine ortam hazırlayan, bilgi tabanlı bir gelişim inşa eden ülkelerin kuracağı inancıyla hareket eden üniversitemiz, hazırladığı stratejik planda bilimsel ve teknolojik çalışmaların önünü açacak, bunlar için gerekli her türlü desteği sağlayacak stratejik amaç ve hedefler tespit etmiştir.

  Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan üniversitemizin 2018-2022 dönemini kapsayan III. stratejik planın hazırlanmasında katkı sağlayan tüm paydaşlara ve emeği geçen tüm Üniversitemiz personeline teşekkür eder, stratejik planın hayırlı olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Durmuş DEVECİ
  Rektör

 • A1- Eğitim-öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun konuma ulaştıracak çalışmalar yürütmek.

  A2- Bilgiyi üreten ve yayan bir üniversite olarak, toplumun ihtiyacı olan alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş araştırma ve yayınlar yapmak.

  A3- Rekabet, girişimcilik ve teknolojik kapasitesi yüksek, etkin ve verimli bir kurumsal yapı ve yerleşkeler oluşturmak.

  A4- Üniversitenin uluslararasılaşma ve paydaş memnuniyetini artırma kapasitesini iyileştirecek akademik, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak.

 • H1.1- Eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik fiziki, teknolojik şartların ve uygulama alanlarının iyileştirilmesi

  H1.2- Akademik ve idari personelin nicelik ve nitelik açısından iyileştirilmesi.

  H1.3- Akademik birimlerin ilgili kurullar tarafından akredite edilmesini sağlamak

  H1.4- Eğitim ve Öğretim için gerekli olan kütüphane altyapısının iyileştirilmesi

  H1.5- Öğrencilerin nicelik ve nitelik açısından iyileştirilmesi

  H1.6- İstihdam edilebilirliği yüksek alanlar başta olmak üzere yeni önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının açılması.

  H1.7- e-Üniversite uygulamaları ve altyapısının geliştirilmesi.

  H1.8- Engelsiz üniversite uygulamaları ve altyapısının geliştirilmesi.

  H2.1- Ulusal ve uluslararası yayınların nitelik ve nicelik açısından iyileştirilmesi.

  H2.2- Ulusal ve uluslararası projelerin nitelik ve nicelik açısından iyileştirilmesi

  H2.3- Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların organizasyonlarına öncülük edilmesi ve katılımının nitelik ve nicelik açısından iyileştirilmesi

  H2.4- Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi

  H2.5- Bilimsel faaliyetlere yönelik fiziki ve teknolojik şartların iyileştirilmesi

  H3.1- Kurumsal risk haritasının çıkartılması

  H3.2- Kurum kültürü ve kimliğinin geliştirilmesi

  H3.3- Üniversitenin ve bölümlerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması.

  H3.4- Üniversite akademik ve idari personelinin motivasyonu, iş tatmini ve kuruma bağlılığının iyileştirilmesi.

  H3.5- Üniversite yerleşkesinin “7/24 Yaşayan Kampüs” haline gelmesi için gerekli çalışmaların yapılması.

  H3.6- Üniversitede kurumsallaşma konusunda çalışmaların yapılması.

  H4.1- Üniversitenin uluslararası bilinirliğini artırıcı çalışmaların yapılması.

  H4.2- Ulusal ve uluslararası değişim programlarının çeşitlendirilmesi ve bunlardan faydalanan öğretim elemanı, idari personel ve öğrenci sayısının artırılması.

  H4.3- Toplumla bütünleşmeyi güçlendirecek sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmalar yapılması.

  H4.4- Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin kalitesinin nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]