2019-2023 dönemi Yalova Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bu stratejik plan ile Yalova Üniversitesi’nin kurumsal vizyonu doğrultusunda 2019’dan 2023’e kadarki sürece ait öncelikler belirlenerek bir yol haritası oluşturulmuş ve bu doğrultudaki hedeflerine ulaşabilmesi adına planlama yapılmıştır. Yalova Üniversitesi olarak en önemli hedefimiz; şehirle bütünleşen, bilgi ve teknoloji üreterek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunan, özgün bilimsel eserler üreten, başarılı ve yetkin bireyler yetiştiren araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısıyla girişimci, bölgenin sorunlarına çözüm üreten ve yenilikçi bir üniversite olmaktır. Üniversitemize ait fiziki alanların ve alt yapının geliştirilmesi, akademik eğitim kalitesi ile nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesi önceliklerimizdendir. Ayrıca, üniversitemizde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin sayısının arttırılması ve niteliğinin geliştirilmesi ve bu yöndeki çalışmalarla üniversite-kamu ve özel sektör iş birliği sağlanarak güçlü bir üniversite kimliği oluşturulması hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

  Yalova Üniversitesi’nin başarı çıtasının yükseltilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi, tüm akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve dış paydaşlarımızın aktif olarak katılımı ile mümkün olacaktır. Şeffaf, katılımcı ve ortak akıl çerçevesinde ortaya konulan 2019-2023 stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen başta stratejik planlama ekibi olmak üzere, çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, Yalova Üniversitesi’ne, Yalova’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

  Prof. Dr. Suat CEBECİ
  Rektör

 • A1- Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi, Fiziki ve Teknik Altyapı İle Destekleyerek, Ulusal ve Uluslararası Alanda Yeterliliğe Ulaşmak

  A2- Nitelikli Araştırma Faaliyetleriyle Ulusal ve Uluslararası Alanda Bilime Katkı Sağlamak

  A3- Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetinin Etkinliğini Artırarak, Paydaşlarımızla İşbirliğini Geliştirmek

  A4- Toplumun Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Yerel ve Bölgesel Büyümeye Katkı Sağlayacak Faaliyetleri Geliştirmek

  A5- Yönetimde Sürekli İyileştirmelerle Kurumsal Gelişimi ve Personel Bağlılığını Güçlendirerek, Ulusal ve Uluslararası Boyutta Tanınır Hale Gelmek

 • H1.1- Fiziki, Sosyal, Kültürel ve Teknolojik Donanımları İle Öğrenci Sayısı ve Günün Şartlarına Uygun Sürdürülebilir Kampüs Anlayışına Sahip Bir Üniversite İnşa Etmek.

  H1.2- Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Artırarak, Ulusal ve Uluslararası Boyutta Kabul Görmek.

  H1.3- Yabancı Dil Eğitimine Önem Verilecek ve Yabancı Dil Bilgisi Yeterliliği Artırılacaktır.

  H1.4- Ulusal ve Uluslararası İşbirliği ve Değişim Programları Kapsamında Öğrenci ve Personel Hareketliliği Her Yıl %20 Artırılacaktır.

  H1.5- Uzaktan Eğitim ile Uygulamalı Eğitim İmkânlarını Sayı ve Nitelik Olarak Artırmak.

  H2.1- Bilimsel Yayınları Ulusal ve Uluslararası Boyutta Sayı ve Nitelik Olarak Artırmak.

  H2.2- Bilimsel Araştırma Projelerini Ulusal ve Uluslararası Boyutta Sayı ve Nitelik Olarak Artırmak.

  H2.3- Lisansüstü Programlara Yönelik Araştırmaların Etkinliğini Artırmak.

  H2.4- Bilimsel Araştırmaların Beşeri ve Fiziki Altyapısını Geliştirmek.

  H3.1- Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirilecek ve AR-GE Çalışmaları Artırılacaktır.

  H3.2- Girişimcilik ve Yenilikçiliği Teşvik Ederek Yaygınlaşmasını Sağlamak.

  H4.1- Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetlerini Artırarak Toplum Bilincini Geliştirmek.

  H4.2- Bölgesel Kalkınmayı Destekleyecek Uygulanabilir Projeler Üretmek.

  H4.3- 2023 Yılı Sonuna Kadar Bölgenin Yaşam Kalitesini Artıracak Sosyo-Kültürel, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler Yürütülecektir.

  H5.1- Fiziki İmkânlar ve Kurum Kültürü Geliştirilerek, Personelin Aidiyet Duygusu Artırılacaktır.

  H5.2- Kurumsal Gelişimi ve Karar alma Süreçlerini Desteklemek Amacıyla İç Kontrol Sisteminin Etkinliği Artırılacaktır.

  H5.3- Paydaşlar İle İlişkiler Geliştirilerek, Üniversitemizin Ulusal ve Uluslararası Alanda Kurumsal İmajını ve Marka Değerini Oluşturmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]