2018-2022 dönemi Gençlik ve Spor Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dünya hızla değişmektedir, bu değişime ayak uyduramayan bireylerin, kurumların ve hatta ülkelerin ayakta kalabilmeleri mümkün değildir. Bugüne hazır olmayanların, yarına hazır olmaları çok daha güç olacaktır. Bu değişime ayak uydurabilmek için stratejik yönetim anlayışına her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu açıktır.

  Tüm dünya; özellikle de gelişmiş ülkeler, bugüne hazırlanmanın ötesinde geleceğe hazırlanmak için büyük çaba içerisindedirler. Ülkemiz bu anlamda son 15 yılda yeni ve güçlü Türkiye’nin inşası için büyük çaba harcamış ve önemli başarılar kazanmıştır.

  Gençlik ve Spor Bakanlığı özelinde gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla, gençliğe yönelik proje ve faaliyetlerimizle bugün gençlerimize gelişmiş ülkeler seviyesinde bir hizmet sunmaktayız. Bunun yanı sıra kredi, burs ve yurt hizmetlerimizde gelişme pek çok Avrupa ülkesinin ilerisinde bir seviyeye ulaşmıştır.

  Spor alanında ise gerçekleştirdiğimiz büyük tesisleşme ve sporcu yetiştirme hamlemizin sonuçlarını almaya başladığımız ve bunun katlanarak artacağı çok başarılı bir döneme girmiş bulunuyoruz.

  Bununla birlikte; gelecekte şartların tüm ülkeler ve kurumlar için çok daha zor olacağına şüphe yoktur. Bunun farkında olarak, geleceği kazanmak için şimdiden mücadeleye başlamak gerekmektedir. Bu mücadelenin stratejik yönetim anlayışı olmadan başarılması mümkün görülmemektedir.Dünyada yerimizi almak istiyorsak doğru stratejileri belirlemeli ve uygulamalıyız.

  Gençlik ve Spor Bakanlığı 2018-2022 dönemi Stratejik Planı bu amaçla ve bu anlayışla hazırlanmıştır.

  Hazırlık sürecinde katkılarını esirgemeyen iç ve dış paydaşlarımız ile planın hazırlanmasında görev alan Bakanlığımız çalışanlarına teşekkür ederim.

  Stratejik planımızın uygulanmasının güçlü ve yeni Türkiye için hayırlara vesile olacağına inancım tamdır.

  Dr. Osman Aşkın BAK

  Gençlik ve Spor Bakanı

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]