2018-2022 dönemi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 1838 yılında Osmanlı Devleti’nde karantinanın yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Meclis-i Tahaffuz ile temelleri atılan Genel Müdürlüğümüz, iki asra yaklaşan köklü tarihiyle cumhuriyet döneminde de uluslararası giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında sağlık hizmetlerini sunmaya devam etmektedir.

  Faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuata hükümlerine göre yürüten Genel Müdürlüğümüzün, en nihayetinde 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlanması tamamlanmıştır. Uluslararası giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında kendisine tevdi edilmiş görevleri ifa eden Genel Müdürlüğümüz, uluslararası mevzuat ve normlar doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Bu aşamada insan odaklı politikalar üreterek, bilim ve teknolojide ortaya çıkan yenilikleri takip ederek sunduğu hizmetleri yaygınlaştırmaktadır.

  Değişen kamu mali yönetimi çerçevesinde, stratejik yönetim anlayışını benimseyen Genel Müdürlüğümüz, görevlerini daha mükemmel yerine getirmek ve verdiği hizmetleri üst seviyeye çıkarabilmek için gelecek 5 yıla yönelik Stratejik Planında 4 Amaç ve 9 Stratejik Hedef belirlemiştir. Sağlık denetimleri, seyahat sağlığı, gemiadamı sağlığı, Bakanlıkça talep edilen tıbbi cihazların alımı ve yardımcı hizmetleriyle ülkemizde ve dünyada adından söz ettirmeyi başaran Kurumumuz bu başarısının devamı için gerekli çalışmaları yürütmeye devam edecektir.

  Genel Müdürlüğümüz bilgi birikimini aktarmasında ve geleceğe yönelik politikalarında önemli yol gösterici belge niteliği taşıyan 2018-2022 Stratejik planının hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

  Dr. Osman KAN

  Genel Müdür V.

 • A1- Uluslararası giriş noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik kapasiteleri geliştirmek

  A2- Bireyleri uluslararası seyahatle ilgili sağlık risklerinden koruyarak toplum sağlığına katkıda bulunmak

  A3- Gemiadamlarına verilen sağlık hizmetini geliştirmek

  A4- Paydaş odaklı hizmet anlayışını geliştirerek kurum tanınırlığını ve etkinliğini arttırmak

 • H1.1- Halk sağlığı risklerine karşı kapasiteleri artırmak ve sürdürmek

  H2.1- Seyahat sağlığı hizmetinin kalitesini, tanınırlığını ve memnuniyet düzeyini artırmak

  H3.1- Gemiadamlarına verilen uluslararası nitelikte sağlık yoklama belgelendirme hizmet sunumunu kolaylaştırmak, yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak

  H3.2- Gemiadamlarının sağlığına katkıda bulunmak

  H3.3- Tele sağlık hizmet sunumunun kalitesini ve tanınırlığını artırmak

  H4.1- Ülkemiz sağlık hizmetleri alt yapısının ve kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamak

  H4.2- İç ve dış paydaşların görüş ve önerilerini önemseyen katılımcı bir yönetim anlayışı geliştirmek

  H4.3- Sağlık İşlemleri ile ilgili teknolojik altyapıyı geliştirmek

  H4.4- İç Kontrol Sisteminin kurulmasını sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]