2018-2022 dönemi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Küreselleşen dünyada siyasal, sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda yaşanan değişim ve gelişim, üniversitelerin bu değişim ve gelişime ayak uydurmalarını zorunlu hale getiriştir. Bu çerçevede, sürekli gelişen ve değişen çevreye uyum sağlamak, gittikçe artan ve karmaşık hâle gelen sornlarla baş edebilmek, ileri görüşlü bakabilmek, performansı geliştirerek, politikalar oluştrarak kayakları öncelikler doğrultusunda tahsis edebilmek ve hatta rekabet üstnlüğ sağlamak için kamuda stratejik yönetim anlayışı ön plana çıkmıştır.

  Üniversitemiz 2018-2022 Dönemi Stratejik Planının hazırlanması sürecinde büyük emek harcayan, başta Kalite Komisyonu ve Stratejik Planlama Komisyonu üyeleri olmak üzere, yürütülen çalışmalara katkı sağlayan tüm akademik ve idari personelimize ve ayrıca fikirleriyle rehberlik eden bütün paydaşlarımıza teşekkür ederim. Bununla birlikte, gelecek dönemlerde planın uygulanması sürecinde, tüm akademik ve idari personelimizin desteklerini esirgemeyeceğine inanarak, Stratejik Planın üniversitemize hayırlı olmasını dilerim.

 • A1. Kurumsallaşmanın Sağlanması Ve Örgüt kültürünün Geliştirilmesi

  A2.Örgütsel Kaynakların Geliştirilmesi

  A3. Öğretim Kalitesinin Arttırılması Ve Sürekli Gelişmenin Sağlanması

  A4. Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Kapasitesinin Artırılması

  A5. Üniversitenin Bölgeyle olan Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileşimini Arttırmak

 • H1.1. 2022 Yılı Sonuna Kadar Kalite Güvence Sisteminin oluşturulması ve iç kontrol sisteminin işlevsel hale getirilmesi

  H1.2. 2022 Yılı Sonuna Kadar Akademik ve İdari Personelin Nitelik ve Nicelik Açısından Gelişiminin Sağlanması

  H1.3. Örgüt Kültürünün Geliştirilmesi ve Personelin Aidiyet Hissinin Arttırılması

  H1.4. Üniversitenin Tanıtım ve İtibar Yönetimi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

  H2.1. 2022 Yılı Sonuna Kadar Eğitim ve Çalışma Alanlarının İyileştirilmesi

  H2.2. 2022 Yılı Sonuna Kadar Üniversite Kampusunun Sosyal Yaşam Alanı Haline Getirilmesi

  H2.3. 2022 Yılı Sonuna Kadar Teknolojik Yeterliliklerin Geliştirilmesi

  H3.1. 2022 Yılı Sonuna Kadar Öğretim Programlarının Niteliğinin En Az %50 Oranında Arttırılması

  H3.2. 2022 Yılı Sonuna Kadar Uzaktan Eğitimin Kapsamının %100 Arttırılması

  H3.3. 2022 Yılı Sonuna Kadar Yeni Fakültelerin ve Eğitim Birimlerinin Kurulması

  H4.1. 2022 Yılı Sonuna Kadar Yüksek Etki Değerlerine Sahip Yayın ve Araştırmaların Sayısının En Az %50 Oranında Arttırılması

  H4.2. Nitelikli Araştırma ve Araştırmacı Sayısının Arttırılması

  H4.3. TÜBİTAK ‘‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks’’lerinden en az bir tanesinde ilk 50 üniversite içinde yer almak

  H5.1. Bölgenin Turistik-Kültürel ve Ekonomik Potansiyelinden Faydalanmak

  H5.2. Bölgenin Sosyal-Ekonomik yapısına katkı sağlamak

  H5.3. Bölgedeki Dış Paydaşlarla Kurulan Etkileşimi Arttırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]