2017-2021 dönemi Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye’de bölgesel gelişme politikasının merkezinde, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin rekabet gücünün artırılması hedefleri yer almaktadır. Bu kapsamda, merkezde ve yerelde kurumsal yapılar oluşturulmuş, çeşitli bölgesel plan ve programlar uygulamaya konulmuştur. Merkezi düzeyde kurulan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesi’nin yanı sıra bölgesel düzeyde faaliyet gösteren kalkınma ajansları ve bunlara bağlı yatırım destek ofisleri ile Bölge Kalkınma İdarelerimiz bölgesel gelişmeye yönelik teşkil edilen kurumsal yapının temel unsurlarıdır.

  Bölgesel gelişmeye hizmet eden önemli kurumlarımızdan birisi olan Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerini kapsayan bölgede kalkınmaya yönelik tüm uygulamaları yerinde koordine etmektedir. Başkanlık, bu görevini daha etkin bir şekilde icra etmek üzere, 2017-2021 dönemini kapsayan Stratejik Planı’nı, mevzuat kapsamında kendisine verilen görevler ile DOKAP Eylem Planı’nda yer alan eylemler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla hazırlamıştır.

  DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, söz konusu dönemde Bölgenin gelişimini bütüncül bir yaklaşımla tasarlayan ve yönlendiren, planlama ve strateji geliştirmeye odaklanmış, yenilikçi ve öncü bir kurum olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Stratejik Plan’ın hazırlanmasında görev alan Başkanlık mensupları ile plan hazırlık çalışmalarına katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür eder, Stratejik Planın Başkanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

  Lütfi ELVAN

  Kalkınma Bakanı

 • A1. Bölgenin sorunlarının çözümü ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla etkin kaynak kullanımını gözeterek araştırmalar yapmak, diğer kurumların araştırma faaliyetlerini desteklemek ve uygun plan/programları geliştirmek

  A2. Bölgede çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak

  A3. Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişimi ile gıda güvenirliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak

  A4. Daha yaşanılabilir kentsel alanları oluşturmak için altyapı ve üstyapı yatırımlarını desteklemek

  A5. Kamusal hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla STK’ların kurumsal ve beşeri kapasitelerini geliştirmek

  A7. Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için Başkanlığın kurumsal kapasitesini güçlendirmek, etkin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak

 • H1.1. Bölge ihtiyaçlarına yönelik olarak ekonomik ve sosyal alanlarda 2021 yılı sonuna kadar toplam 8 araştırma projesi tamamlanacak ve elde edilen çıktılar çerçevesinde farklı sektörlere ilişkin toplam 18 adet fizibilite raporu, bölgesel strateji ve eylem planı hazırlanacaktır.

  H1.2. Yerel kurum ve kuruluşların araştırma altyapıları geliştirilecektir.

  H2.1. Turizm Master Planı kapsamında Yeşil Yol Projesi için birinci öncelikli olarak belirlenen yol güzergahı iyileştirilecektir.

  H2.2. Bölgede Turizm Master Planı kapsamında yer alan turizm merkezlerinin ve turizm alt gelişim bölgelerinin 2018 yılı sonuna kadar 10 adet çevre düzeni ve imar planı hazırlanacaktır.

  H2.3. Yeşil Yol güzergahı üzerindeki turizm yatırımları desteklenecektir.

  H2.4. Bölgedeki kültür varlıklarının envanteri çıkarılacak, bölgenin turizm değerleri tanıtılacak ve marka değeri artırılacaktır.

  H3.1. Organik tarım konusunda faaliyet gösteren üretici sayısı ve bölgede üretilen sertifikalı organik ürün miktarı artırılacaktır.

  H3.2. Fındık plantasyonlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

  H3.3. Üretici örgütlerinin ve yerel yönetimlerin ürün işleme ve depolama altyapıları iyileştirilecektir.

  H4.1. Bölgede rekreasyon alanları geliştirilecektir.

  H4.2. Düzenli depolama alanlarının tespiti yapılacak, düzenli depolamanın mümkün olmadığı yerler için alternatif katı atık bertaraf yöntemleri belirlenecektir.

  H5.1. Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larda çalışan personelin eğitim ihtiyacı analiz edilerek hazırlanacak program dahilinde eğitimleri gerçekleştirilecektir.

  H6. 1. Eylem planı faaliyetlerinin etkin bir şekilde izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla 2018 yılı sonuna kadar e-izleme sistemi kurulacaktır.

  H6.2. Kurulacak e-izleme sisteminin ilgili kurum ve kuruluşlarca etkin bir şekilde kullanılarak gerekli veri girişlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması sağlanacaktır

  H7.1. Kurumun bölgede daha iyi tanıtılması ve kurum personelinin bölgeye dair bilgi düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla saha ziyaretlerinin sayısı artırılacaktır.

  H7.2. Birimler arası koordinasyonun daha etkin bir çerçevede yürütülmesi amacıyla periyodik faaliyetlerin sayısı artırılacaktır.

  H7.3. Kurumun bölgedeki ve diğer kamu kurum kuruluşları düzeyindeki bilinirliğini yükseltecek tanıtım faaliyetlerinin sayısı artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]