2018-2022 dönemi GAP Bölge Kalkınma İdaresi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye’de bölgesel gelişme politikasının merkezinde, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin rekabet gücünün artırılması hedefleri yer almaktadır.
  Cumhuriyet’in başlangıcından bu yana, Türkiye’nin bölgesel politikaları sadece iç toplumsal ve ekonomik gelişmelerden değil, aynı zamanda farklı ülkelerin deneyimlerinden ve bölgesel gelişim paradigmalarındaki (değerler dizisi) yeni gelişmelerden de etkilenmiştir.
  Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik, teknolojik değişme ve gelişmelerle birlikte, bilgi teknolojisindeki gelişme ve bilginin stratejik kaynak haline gelmesi, toplumda, yerelliğin ve katılımcılık ilkesinin öne çıkması biçiminde gözlenen toplumsal değişmeler, bölgesel gelişme politikalarında önemli değişmelere yol açmıştır.
  Bu kapsamda, merkezde ve yerelde kurumsal yapılar oluşturulmuş, çeşitli bölgesel plan ve programlar uygulamaya konulmuştur.
  Bölgesel gelişmeye hizmet eden önemli kurumlarımızdan birisi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan bölgede kalkınmaya yönelik tüm uygulamaları yerinde koordine etmektedir.
  Başkanlık, bu görevini daha etkin bir şekilde icra etmek üzere, 2018-2022 dönemini kapsayan Stratejik Planı’nı, mevzuat kapsamında kendisine verilen görevler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla hazırlamıştır.
  Stratejik Plan’ın hazırlanmasında başta GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı mensupları olmak üzere plan çalışmalarına katkıda bulunan tüm değerli katılımcılara teşekkür eder, planın ülkeye ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ederim.

  Lütfi ELVAN

  Kalkınma Bakanı

 • A1. Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi

  A2. Çevre ve Fiziksel Gelişimin Sağlanması

  A3. Sosyal Kalkınmanın Sağlanması

  A4. Ekonomik Kalkınmanın Sağlanması

  A5. Kurumsal ve Bölgesel Beşeri Kapasitesinin Geliştirilmesi

  A6. GAP Bölgesi’ndeki Plan ve Projelerin İzlemesi, Değerlendirmesi ve Koordinasyonun Sağlanması

  A7. Ulusal ve Uluslararası Tanıtımın Yapılması ve İşbirliklerinin Sağlanması

  A8. Bölge’nin ve Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Araştırmalar Yaparak, Plan/Programların Geliştirmesi

 • H1.1. Bölgenin turizm markasının (Mezopotamya) tanıtımının yapılması ve bilinirliğinin artırılması sağlanacaktır.
  H1.2. Bölge turizminin fiziki altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır.
  H1.3. Unutulmaya yüz tutmuş soyut ve somut kültür varlıklarının korunması ve tanıtılması sağlanacaktır.

  H2.1. Kent içi erişilebilirliğin arttırılması sağlanacaktır.
  H2.2. Kentlerin yaşanabilirliğinin artırılması sağlanacaktır.
  H2.3. Doğal kaynakların korunması için bir ilçede geri dönüşümün yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

  H3.1. Kadınların ve gençlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımı ve gelir düzeylerinin artırılması sağlanacaktır.
  H3.2. Kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve sosyal katılımlarının artırılması sağlanacaktır.
  H3.3. Yenilikçi yaklaşımlar yoluyla kadınların ekonomik yönden güçlendirilmesi sağlanacaktır.
  H3.4. Yaşlıların sosyal hayata katılımları yoluyla yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için model geliştirilip, yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
  H3.5. Yenilikçi faaliyetler yoluyla çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişmelerine katkı sağlanacaktır.
  H3.6. Mültecilerin sosyal ve ekonomik yaşama adaptasyonu sağlanacaktır.
  H3.7. Bedensel engellilerin sosyal hayata katılımının sağlanması için faaliyetler gerçekleştirilecektir.

  H4.1. Tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
  H4.2. Tarımsal ve endüstriyel işletmelerde kaynak verimliliğinin iyileştirilmesine katkı sağlanacaktır.
  H4.3. Bölge’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında farkındalığın arttırılması sağlanacaktır.

  H4.4. Bölgeye yapılmış sulama yatırımlarının performansı değerlendirilerek, sulama yatırımlarının ekonomik kalkınmaya katkısı arttırılacaktır.
  H4.5. Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik model kırsal kalkınma projeleri desteklenecektir.
  H4.6. Suriye krizinin Bölge’ye etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunulacaktır.
  H4.7. Mevcut tesislerin daha verimli çalışabilmesi için süreçlerinin iyileştirilmesi ve kalite sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.

  H5.1. Yerel idareler (il özel idareleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri) ile kamu kurum ve kuruluşlarının, insan kaynağının güçlendirilmesi yoluyla hizmet sunum kalitesinin artırılması sağlanacaktır.
  H5.2. GAP İdaresi personelinden eğitimci havuzunun oluşturulması sağlanacaktır.
  H5.3. Kalkınma gönüllüleri havuzunun oluşturularak, paylaşım ortamı yaratacak faaliyetler düzenlenecektir.
  H5.4. İdare personelinin eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları düzenlenmesi sağlanacaktır.

  H6.1. Kalkınma Planları ve Eylem Planları ile paralel olarak uygulamaya konulan, Bölge’nin ekonomik ve sosyal gelişiminin hızlandırılmasına yönelik sosyal, çevre, kültür, turizm, sanayi ve altyapı gibi alanlarda gelinen aşamanın değerlendirilmesi amacıyla rapor hazırlanacaktır.
  H6.2. Bölge’de faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir koordinasyon sağlanacaktır.

  H7.1. Bölge’nin tanıtımına yönelik proje ve etkinlikler desteklenecektir.
  H7.2. İletişim ve tanıtım stratejileri geliştirilecektir ve uygulanacaktır.
  H7.3. Fon kaynaklarının geliştirilmesi sağlanacaktır.
  H7.4. GAP'tan elde edilen bilgi ve deneyimin uluslararası alanda paylaşılması ve işbirliklerinin arttırılması sağlanacaktır (toplantı, fuar, teknik gezi, eğitim ve işbirliği).

  H8.1. İhtiyaçlar doğrultusunda 4 adet ihtiyaç analizi, 1 adet master plan, 2 eylem planı hazırlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]