2019-2023 dönemi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Adını Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’dan alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ); 13 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 6 Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 15 Meslek Yüksekokulu, 15 Araştırma ve Uygulama Merkeziyle güçlü bir akademik, idari ve fiziksel kapasiteye erişmiştir. Üniversitemiz, nitelikli eğitimi ile sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayan, çözüm odaklı ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 35 bine ulaşan öğrencisi ve kaydolan öğrencilerin yarısının yerleştiği bölümü ilk 3 sırada tercih etmiş olmaları, TOGÜ’nün tercih edilen bir üniversite olduğunun en güzel göstergesidir. Artan öğrenci sayısına orantılı olarak Üniversitemizde nitelikli eğitim-öğretimin gerektirdiği dersliklerin, laboratuvarların, bilişim araçlarının ve yazılımlarının, spor ve sosyal alanların karşılanması için başlatılan çalışmaların çoğu tamamlanmıştır. Farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde tarım, sağlık, eğitim ve sanat/kültür alanları başta olmak üzere bölgemize yönelik topluma hizmet görevlerini Üniversitemiz başarıyla devam ettirmektedir.

  Farklı kurumların yapmış olduğu çalışmalar, Üniversitemizde yapılan eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetlerinin yetkinliğini ortaya koymaktadır. TÜBİTAK tarafından açıklanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında 2013, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilan edilen ilk 50 Üniversite arasında yer almıştır. Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemiz “2017 yılı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü” ne layık görülmüştür. 2017 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Üniversitemizde birçok lisans programı bağımsız akreditasyon kuruluşlarınca değerlerdirme sürecindedir.

  Ülkemizdeki üniversitelerin kendilerinden beklenen hizmetleri en iyi şekilde sunabilmeleri ve ulusal/ uluslararası düzeylerde rekabet edebilmeleri için yükseköğretim sektöründeki konumlarını, sahip olacakları yetkinliklerini, ulaşmak istedikleri algı ve itibarlarını açığa kavuşturarak misyon, vizyon ve temel değerler ile stratejik planın amaç ve hedefleri arasında bir köprü görevi görecek olan farklılaşma stratejilerini ortaya koymaları beklenmektedir. Üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformlarda ön sıralara daha hızlı çıkarmak, Ülkemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirecek ve sürdürülebilir hale getirecek nitelikli sosyal sermayeyi geliştirmek ve gerekli bilgiyi üretmek için konum tercihimiz “Araştırma Odaklı Üniversite” olarak belirlenmiştir.

  Üniversitemizin sahip olduğu beşeri ve fiziki imkânları etkin kullanarak, bölgesel/ulusal, teknolojik ekonomik ve sosyokültürel kalkınmaya güçlü bir şekilde katkı yapabilme amacı güdülmektedir. Bu doğrultuda sürdürülebilir tarım, gıda, biyoteknoloji, kimya teknolojileri, kırsal kalkınma, bölgede faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin teknolojik ve ekonomik gelişimi, Tokat İli tarihi ve kültürü öncelikli araştırma alanları olarak belirlenmiştir.

  Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasında Kamu, Üniversite ve Özel Sektör İşbirliklerinin büyük bir önem taşıdığı bilinmektedir. Üniversitemiz, sahip olduğu imkanları sürekli geliştirerek Ülkemizin ve bölgenin sürdürülebilir kalkınması için farklı sektörlere (sanayi, tarım, eğitim, turizm, sağlık, ticaret, vb.) yönelik yapılacak ortak faaliyetlere etkin olarak katkı vermeye devam edecektir.

 • A1.Öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirmelerini sağlayacak güncel öğrenme ortamlarını ve programlarını paydaşlarla işbirliği içerisinde oluşturarak eğitim-öğretimde niteliği geliştirmek.
  A2. Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve sonuçlarının yaygınlaşmasını temin etmek.
  A3. Kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirerek Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçiliği hâkim kültür haline getirmek.
  A4. Toplumsal faydayı arttıracak hizmet ve ürünleri geliştirmek.
  A5. Kurumsal kapasiteyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.

 • H1.1. Çağın gereklerine uygun çok yönlü insan gücü yetiştirecek eğitim programları uygulanacaktır.
  H1.2. Akademik personele yönelik yenilikçi eğitim programları uygulanacaktır
  H1.3. Güncel eğitim-öğretim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
  H1.4. Yürütülmekte olan eğitim programları, ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde güncellenerek tercih edilebilirliği artırılacaktır.

  H2.1. Öğretim üyesi başına düş en yayın ve atıf sayıları 2023 yılı sonuna kadar en az %20 oranında artırılacaktır.
  H2.2. 2023 yılı sonuna kadar fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili başvuru ve tescil sayısı en az %20 oranında artırılacaktır.
  H2.3. Kurum dışı kaynaklardan alınan proje destek miktarı ve sayısı en az %100 oranında artırılacaktır.
  H2.4. Lisansüstü eğitimin niceliği ve niteliği artırılacaktır.

  H3.1. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler artırılacaktır.
  H3.2. Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyecek altyapı ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir.
  H3.3. Teknoloji Geliştirme Bölgesinin etkinliği artırılacaktır.
  H3.4. Üniversite-özel sektör işbirlikleri 2023 yılı sonuna kadar %25 oranında artırılacaktır.

  H4.1. Kurumsal yapılanması ile hasta memnuniyetini öne çıkaran, etkin ve kalite odaklı sağlık hizmetleri sunan kurum kimliği sürdürülecektir.
  H4.2. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle öğrencilerimizin ve Tokat İlinin sosyal yaşamına katkıda bulunulacaktır.
  H4.3. Ülkemiz politikaları kapsamında Üniversitemiz yerleşkelerinde çevre koruma bilinç ve kültürünün yaygınlaştırılması ve benimsetilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
  H4.4. Toplumun ihtiyacı olan alanlarda mesleki/sertifika eğitim programları sürdürülecektir.

  H5.1. Nitelikli akademik ve idari personelin istihdamı sağlanacak, gelişimine destek verilecektir.
  H5.2. Bilişim destekli hizmetler iyileştirilecek ve geliştirilecektir.
  H5.3. Yerleşkelerdeki fiziki altyapılar güçlendirilecektir.
  H5.4. Bilişim teknolojileri ile donatılmış kullanıcı odaklı çalışma alanları ve imkânları iyileştirilerek kütüphane hizmet kalitesi artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]