2019-2023 dönemi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizde kamu harcama reformu kapsamında hazırlanan ve kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi ile kamu idarelerine; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama; bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planları ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturma zorunluluğu getirilmiş; stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idareleri ile bu idarelerin stratejik plan süreçlerine ilişkin genel usul ve esaslar ile geçiş takvimi de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.

  Anılan Yönetmelikte belirtilen takvim uyarınca, Üniversitemiz öngörülen süreleri kapsayacak şekilde birinci ve ikinci stratejik planlarını hazırlamış ve uygulamış; üçüncü stratejik planının da, Kalkınma Bakanlığı’ndan alınan uygun görüş doğrultusunda, 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmasına karar verilmiştir.

  Üçüncü stratejik plan çalışmalarımız 2017/1 sayılı İç Genelge ile başlatılmış ve stratejik planımız, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi’nde belirtilen hususlara, Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program’da yer alan amaç ve politikalar ile Orta Vadeli Mali Plan’da belirlenen teklif tavanlarına uygun olarak, üst yönetim kademesinden alt yönetim kademesine tüm çalışanların planlama sürecine aktif katılımları ve değerli katkılarıyla hazırlanmıştır.

  Orta vadeli amaçlarımızı, temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi, performans göstergelerimizi, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarımızı içeren ve de Üniversitemize; kaynakların rasyonel ve verimli kullanımı, geleceğin sistematik ve disiplinli planlanması ve uygulanması, birimler arası işbirliğinin geliştirilmesi, yetki ve sorumlulukların netleşmesi, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, rekabetçi yapılanmanın kazanılması ve sonuçta kurumsallaşmanın sağlanması ve başarının artması gibi yararlar sağlaması beklenen 2019-2023 dönemi stratejik planımızın, Üniversitemizin hedeflerine ulaşmasında iyi bir rehber olması dileğiyle, planlama sürecinde gerekli katkı ve desteği sağlayan tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.

  Saygılarımla.

  Prof. Dr. Cavit BİRCAN
  Rektör

 • A1- Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmek

  A2- Bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek

  A3- Kurumsallaşmayı güçlendirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak

  A4- Kurumun toplum ve çevre ile etkileşimini güçlendirmek

 • H1.1: Eğitim-Öğretim altyapısını iyileştirmek ve geliştirmek

  H1.2: Yürütülmekte olan eğitim programlarının güncellenerek öğrencilerin tercihlerine duyarlı hale getirmek

  H1.3: Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek ve sayısını artırmak

  H1.4: Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve akademik personel sayısını artırmak

  H2.1. Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısını güçlendirmek

  H2.2: Akademik personelin nitelikli ve etkin araştırma yapabilme becerilerini artırmak

  H2.3: Üniversitemizde yürütülen bilimsel araştırma proje sayılarını artırmak

  H2.4: SCI, SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayın sayısını her yıl düzenli olarak artırmak

  H2.5: Doktora yapan öğrenci sayısını artırmak

  H2.6: Ülke ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek

  H3.1: Çağdaş yaşanabilir bir kampüs ortamı sağlamak

  H3.2: Bilgi işlem altyapısını geliştirmek

  H3.3: Üniversite personeline kurum kültürünü yerleştirmek ve kuruma bağlılığını artırmak

  H3.4: Öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara (burs, barınma, beslenme, sağlık, spor vb.) yönelik memnuniyet düzeylerinin her yıl artırılarak sürekliliği sağlamak

  H3.5: Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek

  H4.1: Üniversitenin verdiği hizmetler ile ilgili iyileştirmeler yapılarak memnuniyet düzeylerini artırmak

  H4.2: Üniversitenin diğer sektörler ile işbirliğini artırmak

  H4.3: Toplum ve çevreyi çok yakından ilgilendiren konularda etkinlikler ve projeler düzenlemek

  H4.4: Engelsiz kampüs olanaklarını artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]