2019-2023 dönemi Bartın Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin eğitim sisteminde üniversitelerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Üniversite; eğitim, araştırma ve bilgi üretiminin kaynağıdır. Bilgi üretimi ise değişme, gelişme ve ilerleme demektir. Bu sürece Bartın Üniversitesi olarak katkıda bulunmak, nitelikli araştırma ve projelerle yeni bilgiler üretmek, gelecek nesilleri rekabet gücü yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek en önemli amacımızdır. Bartın Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

  Yükseköğretimin öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde Bartın Üniversitesi olarak Ülkemiz ve Üniversitemiz menfaatlerine yönelik eğitim, araştırma, girişimcilik ve topluma hizmet faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirebilmek ve bunu sürdürülebilir hale getirebilmek için kurumsallaşmayı sağlayarak ortak değerler, ilkeler ve ölçülebilen hedefler doğrultusunda hareket etmemiz gerekmektedir. Bu çalışmaları sistemli ve planlı yürütmek için Bartın Üniversitesi “2019-2023 Dönemi Stratejik Planı” hazırlanmıştır. Planda Üniversitemizin önümüzdeki beş yıl boyunca uygulayacağı stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiş, bunların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin faaliyetler sıralanmıştır. Ayrıca her birime düşen görevler, birimler arası eşgüdüm ve iş birliği yolları ile çalışanlar için önceliklerini belirleyecekleri referans noktaları verilmiştir.

  Stratejik plan hazırlık sürecinde “Katılımcılık” ilkesi benimsenmiştir. Durum analizi çalışmaları kapsamında paydaş anketleri ve beyin fırtınaları ile iç ve dış paydaşların görüşleri alınmış; üst politika belgeleri, mevzuat, akademik faaliyetler, kurum içi ve yükseköğretim sektörüne yönelik analizler sonucunda üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri tespit edilmiş ve diğer üniversitelerle rekabet gücünü artırmak amacıyla farklılaşma stratejileri belirlenmiştir.

  Bu çalışmalar sonunda hazırlanan stratejik planda “öğrenci merkezli bir yaklaşımla nitelikli bireyler yetiştirmek” misyonu ile öğrencilerimiz bütün eğitim etkinliklerinin merkezine yerleştirilmiştir. İnsana ve doğaya saygı, hakkaniyet, hoşgörü, etik değerlere bağlılık, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, sosyal sorumluluk, akademik düşünce ve özgürlük gibi temel değerler ön plana alınmıştır. Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştiren, kurumsal kültürü ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği iyi eğitimle tercih edilen bir üniversite olma vizyonu benimsenmiştir.

  Yoğun çalışmalar sonucu hazırlanan üniversitemiz stratejik planı, kurumumuzun sahip olduğu beşeri, mali ve fiziki kaynakları tespit etmede ve bu kaynakların verimli ve etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamada personelimize rehber olacaktır. Ayrıca üniversitemizdeki tüm akademik ve idari birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu arttırarak üniversitemizin gelişiminde de önemli bir rol oynayacaktır.

  Stratejik planlamanın hazırlık süreci tamamlandıktan sonraki en önemli safhası uygulanma aşamasıdır. Üniversitemiz çalışanlarının, stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin görevler üstleneceklerine olan inancım tamdır. Bartın Üniversitesi her geçen yıl güçlenerek gelişecek ve Türkiye’nin aydınlık yarınlara ulaşma mücadelesinde yer almaya devam edecektir.

  Üniversitemizin, misyonunu, vizyonunu, değerlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, mevcut durumunu, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyetlerini yansıtan “Bartın Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı” nın hazırlanmasında emeği geçen yönlendirme kuruluna, stratejik planlama ekibine, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, kamu, özel sektör, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Orhan UZUN

  Rektör

 • A1-Öğrenci merkezli eğitimle öğrenci başarısını arttırmak

  A2- Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek

  A3- Üniversite genelinde girişimci ve yenilikçi faaliyetleri yaygınlaştırmak ve kurumsallaştırmak

  A4- Bölgesel kalkınmaya yönelik sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri arttırmak

  A5- Katılımcı yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünü geliştirmek

 • H1.1- Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.

  H1.2- Eğitim-Öğretim programları iyileştirilecektir.

  H1.3- Üniversitemize gelen Lisans/Önlisans öğrencilerinin nitelikleri iyileştirilecektir.

  H1.4- Öğrencilere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir.

  H 1.5- Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır.

  H2.1. Araştırma altyapısı iyileştirilecektir.

  H2.2. Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı arttırılacaktır.

  H2.3. Üniversitemiz araştırmacılarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı arttırılacaktır.

  H2.4. Lisansüstü eğitim programlarının niteliği ve niceliği arttırılacaktır.

  H2.5. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır.

  H3.1. Girişimcilikle ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri geliştirilecektir.

  H3.2. Girişimcilikle ilgili araştırma, uygulama ve proje sayısı arttırılacaktır.

  H3.3. Üniversite kaynaklı patent, fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliği girişimleri arttırılacaktır.

  H3.4. Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır.

  H4.1. Üniversitenin ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırılacaktır.

  H4.2. Sürekli eğitim programlarının sayısı ve niteliği arttırılacaktır.

  H4.3. Üniversitenin sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırılacaktır.

  H4.4. Bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik faaliyetler arttırılacaktır.

  H5.1. Üniversitemiz mezunları ile ilişkiler geliştirilecektir.

  H5.2. İç paydaşların kurumsal aidiyet düzeyi arttırılacaktır.

  H 5.3. Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.

  H5.4. Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı arttırılacaktır.

  H5.5. Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]